Suvestinė redakcija nuo 2011-07-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 87-2212, i. k. 0972050ISAK00000110

 

Nauja redakcija nuo 2004-05-21:

Nr. 1K-183, 2004-05-14, Žin. 2004, Nr. 82-2966 (2004-05-20), i. k. 1042050ISAK001K-183

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. liepos 29 d. Nr. 110

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 17 straipsnio 3 dalimi,

Tvirtinu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                  ALGIRDAS ŠEMETA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 183

redakcija)

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centrinis mokesčių administratorius (toliau vadinama – VMI prie FM) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) sistemos dalis – šiai sistemai vadovaujanti įstaiga ir atskaitinga finansų ministrui.

2. VMI prie FM yra juridinis asmuo, turi savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojasi Valstybinės mokesčių inspekcijos simbolika.

3. VMI prie FM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

4. VMI prie FM yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VMI prie FM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

41. VMI prie FM savininkė yra valstybė, VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri:

41.1. tvirtina VMI prie FM nuostatus;

41.2. priima sprendimą dėl VMI prie FM buveinės pakeitimo;

41.3. sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

5. VMI prie FM pavaldžios ir atskaitingos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčio administratoriai (toliau – TVMI).

6. VMI prie FM buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, Lietuvos Respublika. VMI prie FM vieši pranešimai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

61. VMI prie FM nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

II. VMI PRIE FM UŽDAVINIAI

 

7. Svarbiausi VMI prie FM uždaviniai yra:

7.1. padėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti savo teises ir pareigas;

7.2. įgyvendinti mokesčių įstatymus;

7.3. užtikrinti mokesčių į biudžetą sumokėjimą;

7.4. užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant.

8. Įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, finansų ministro įsakymai ir jais patvirtinti teisės aktai gali numatyti VMI prie FM ir kitų uždavinių.

 

III. VMI PRIE FM FUNKCIJOS

 

9. VMI prie FM, spręsdama jai iškeltus uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka tokias funkcijas:

9.1. suderinusi su Finansų ministerija, rengia ir teikia įstatymų bei kitų teisės aktų mokesčių klausimais apibendrintus mokesčių įstatymų paaiškinimus;

9.2. šviečia mokesčių mokėtojus, mokesčius išskaičiuojančius asmenis apie įstatymus bei kitus teisės aktus mokesčių klausimais;

9.3. nustato mokesčių mokėtojų konsultavimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi TVMI, vykdo TVMI teikiamų konsultacijų mokesčių mokėjimo klausimais kokybės stebėseną;

9.4. nustato mokesčių mokėtojų ir mokesčius išskaičiuojančių asmenų aptarnavimo prioritetus, procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

9.5. nustato mokestinių prievolių, mokamų mokesčių ir kitų įmokų apskaitos procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi TVMI;

9.6. nustato mokesčių permokų (skirtumų) ir nepagrįstai (neteisingai) išieškotų mokesčių, baudų bei delspinigių grąžinimo (įskaitymo) procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

9.7. vykdo konfiskuoto, bešeimininkio, valstybės paveldėto, kitais būdais į valstybės pajamas perduoto ir paimto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perėmimą, rodymą apskaitoje, saugojimą, realizavimą, grąžinimą ir pripažinimą atliekomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

9.8. nustato mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo kontrolės prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

9.9. kontroliuoja mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą;

9.10. nustato mokestinių nepriemokų išieškojimo prioritetus ir procedūras, vykdo nesumokėtų į valstybės biudžetą mokesčių ir kitų įmokų išieškojimą ir kitus su jų administravimu susijusius veiksmus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

9.11. nagrinėja mokestinius ginčus;

9.12. sprendžia Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse arba Konvencijoje 90/436/ EEB dėl dvigubo apmokestinimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną numatytų abipusio susitarimo procedūrų taikymo klausimus;

9.13. atstovauja valstybės interesams teismuose bei kitose institucijose;

9.14. nustato kitų TVMI funkcijų atlikimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

9.15. kaupia ir apibendrina geriausią įvairių procedūrų mokesčių administravimo srityje atlikimo praktiką ir supažindina su ja TVMI;

9.16. nustato mokesčių administratoriaus ar jo pareigūnų atliekamų veiksmų metu priimamų sprendimų formas (aktas, pažyma, nurodymas, teikimas, paaiškinimas, nutarimas, raginimas ir kt.) ir jų užpildymo tvarką;

9.17. Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Finansų ministerijos pavedimu rengia mokesčių įstatymų bei kitų įstatymų poįstatyminių teisės aktų projektus bei juos priima;

9.18. priima poįstatyminius teisės aktus, kurių leidimas priklauso centrinio mokesčių administratoriaus kompetencijai;

9.19. Finansų ministerijai teikia pasiūlymus dėl įstatymų bei kitų teisės aktų mokesčių ir kitų VMI kompetencijai priskirtų klausimų įgyvendinimo, apmokestinimo tvarkos tobulinimo, mokesčių administravimo gerinimo;

9.20. nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojų (darbuotojų) įdarbinimo atrankos prioritetus, kriterijus ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

9.21. nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojų (darbuotojų) vertinimo ir kvalifikacijos kėlimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, rengia kvalifikacijos kėlimo programas, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

9.22. nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinės sistemos ir jos plėtros prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, rengia informacinės sistemos plėtros programas (projektus), kuria ir prižiūri informacinę sistemą, užtikrina šios sistemos sąveiką su kitų Lietuvos ir užsienio institucijų informacinėmis sistemomis bei registrais;

9.23. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybinėmis, visuomeninėmis, tarptautinėmis bei kitomis įstaigomis, institucijomis (organizacijomis) teisės aktų nustatyta tvarka, keisdamasi informacija, atlikdama bendrus patikrinimus, taip pat kitais teisės aktų nustatytais būdais;

9.24. bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų užsienio valstybių mokesčių administracijomis (kompetentingomis institucijomis) teisės aktų ar tarptautinių sutarčių (ar susitarimų), jei kitaip nenumato tarptautinė sutartis ar susitarimas, nustatyta tvarka, keisdamasi informacija, atlikdama bendrus patikrinimus, teikdama administracinę pagalbą mokesčių išieškojimo srityje, taip pat kitais teisės aktų ar tarptautinių sutarčių (ar susitarimų) nustatytais būdais;

9.25. pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja mokestinių lengvatų taikymą (valstybės pagalbos ūkio subjektams teikimą);

9.26. pagal savo kompetenciją kaupia ir teikia Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos statistikos departamento reikalaujamus duomenis ir informaciją, susijusius su mokesčiais, iš kurių gautos pajamos sudaro Europos Bendrijų nuosavus išteklius, bei kitą informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

9.27. rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais, jų asociacijų ar kitų mokesčių mokėtojų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais;

9.28. kitais būdais bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais ir stengiasi, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas;

9.29. valdo mokesčių mokėtojų registrą;

9.30. centralizuotai tvarko VMI prie FM ir TVMI buhalterinę apskaitą;

Papildyta punktu:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

9.31. nustato valstybei nuosavybės teise priklausančių administracinių pastatų (patalpų), Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomų patikėjimo teise, administravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prioritetus ir procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, užtikrina administracinių pastatų (patalpų) priežiūrą, lėšų poreikio vertinimą, kapitalinio ir einamojo remonto planų rengimą, centralizuotai vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus VMI prie FM funkcijoms įgyvendinti;

Papildyta punktu:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

9.32. atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

IV. VMI PRIE FM TEISĖS

 

10. VMI prie FM turi teisę gauti reikiamų lėšų Valstybinės mokesčių inspekcijos nuolatiniams ir papildomai pavedamiems uždaviniams, funkcijoms ir pareigoms atlikti.

11. VMI prie FM turi tokias su TVMI susijusias teises:

11.1. gauti dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas bei kitokią informaciją, reikiamą VMI prie FM uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

11.2. dalyvauti visose TVMI atliekamose procedūrose;

11.3. pavesti atlikti mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimą, įskaitant bendrą patikrinimą ir patikrinimą mokesčio mokėtojo arba mokestį išskaičiuojančio asmens, esančio kitos TVMI aptarnaujamoje teritorijoje;

11.4. pagal savo kompetenciją duoti TVMI kitus privalomus vykdyti nurodymus;

11.5. nustatyti kontrolės metodus, tvarką ir tikrinti bei vertinti veiklą TVMI;

11.6. TVMI inicijuoti tarnybinių nuobaudų skyrimą;

11.7. teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka pakeisti arba panaikinti TVMI sprendimus.

12. VMI prie FM (jos pareigūnų) teisės, susijusios su mokesčių mokėtojais, mokesčius išskaičiuojančiais asmenimis ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis, yra nurodytos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme bei kituose įstatymuose.

13. VMI prie FM, siekdama užtikrinti valstybinės mokesčių inspekcijos funkcijų atlikimo efektyvumą, turi teisę su privačiais asmenimis sudaryti tam tikrų funkcijų atlikimo perdavimo, paslaugų gavimo ar kitas sutartis.

 

V. VMI PRIE FM PAREIGOS

 

14. VMI prie FM, spręsdama savo uždavinius ir atlikdama funkcijas, privalo:

14.1. skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;

14.2. nepažeisti mokesčių mokėtojų teisių;

14.3. užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą;

14.4. pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;

14.5. teikti Finansų ministerijai dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas bei kitokią informaciją, reikiamą Finansų ministerijos uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

14.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti Finansų ministerijos pavedimus;

14.7. Finansų ministerijai pareikalavus atsiskaityti apie savo veiklos rezultatus;

14.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti turimos informacijos apie mokesčių mokėtojus, mokesčius išskaičiuojančius asmenis, trečiuosius asmenis slaptumą;

14.9. pavestas funkcijas atlikti laiku ir tinkamai;

14.10. suteiktomis teisėmis naudotis tik spręsdama savo uždavinius ir atlikdama funkcijas;

14.11 atliekant savo funkcijas stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojų veiklą.

15. VMI prie FM turi ir kitas, įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nustatytas ir 14 punkte nenurodytas, pareigas.

 

VI. VMI PRIE FM DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. VMI prie FM vadovauja viršininkas (toliau – Viršininkas), kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia finansų ministras. Viršininkas atsakingas ir atskaitingas finansų ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

161. VMI prie FM veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina finansų ministras. VMI prie FM planų vykdymas vertinamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų rengimo, planų įgyvendinimo stebėsenos ir veiklos ataskaitų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-295, nustatyta tvarka. VMI prie FM metiniai veiklos planai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-448, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 148-5947 (2008-12-27), i. k. 1082050ISAK001K-448

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

17. Viršininko laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vienas iš finansų ministro paskirtų Viršininko pavaduotojų, kuris turi teisę atlikti visas šių nuostatų 18 punkte nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-199, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 83-3083 (2005-07-07), i. k. 1052050ISAK001K-199

 

18. Viršininkas:

18.1. vadovauja VMI prie FM ir visai Valstybinei mokesčių inspekcijai, planuoja, organizuoja, kontroliuoja VMI prie FM darbą ir atsako už jos veiklą bei savo funkcijų vykdymą;

18.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir vykdomi kiti teisės aktai;

18.3. finansų ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

18.4. teikia finansų ministrui tvirtinti TVMI skaičių ir jų veiklos zonas;

18.5. suderinęs su finansų ministru, tvirtina VMI prie FM struktūrą;

18.6. priima ir atleidžia TVMI viršininkus, VMI prie FM tarnautojus (darbuotojus);

18.7. tvirtina VMI prie FM administracijos padalinių nuostatus, kiekvienos TVMI nuostatus bei TVMI struktūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

18.8. neviršydamas nustatytojo metinio darbo užmokesčio fondo, tvirtina TVMI ir VMI prie FM išlaidų sąmatas, VMI prie FM valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių sąrašą;

18.9. tvirtina įstatymų nustatyta tvarka TVMI viršininkų ir VMI prie FM tarnautojų (darbuotojų) pareigines instrukcijas arba pareigybių aprašymus;

18.10. teisės aktų nustatyta tvarka nustato TVMI viršininkų ir VMI prie FM tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčio, priedų bei priemokų dydžius;

18.11. priima įsakymus bei kitus teisės aktus. Su kitomis valstybės institucijomis leidžia bendrus įsakymus ir kitus teisės aktus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

18.12. duoda VMI prie FM ir TVMI tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus;

18.13. tvirtina Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VMI prie FM programas (planus) ir ataskaitas;

18.14. užtikrina visų Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojų (darbuotojų) nuolatinį kvalifikacijos kėlimą;

18.15. tvirtina Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojų (darbuotojų) mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas;

18.16. užtikrina, kad priimti nauji VMI prie FM karjeros valstybės tarnautojai išklausytų įvadinį kursą bendrais mokesčių ir jų administravimo klausimais;

18.17. VMI prie FM vardu sudaro sandorius ir atstovauja VMI prie FM;

18.18. užtikrina VMI prie FM norminių bei individualių teisės aktų laikymąsi ir kontrolę VMI prie FM;

18.19. tvirtina veiklos planavimo, kontrolės, darbo organizavimo, tam tikrų funkcijų atlikimo, TVMI struktūros sudarymo metodinius nurodymus ir rekomendacijas;

18.20. suteikia įgaliojimus Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniams ir tarnautojams (darbuotojams);

18.21. vykdo įstatymuose bei kituose teisės aktuose Viršininkui pavestas kitas funkcijas ir naudojasi kitomis suteiktomis teisėmis.

19. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin. 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

20. Viršininko pavaduotojai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja jiems pavaldžių administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, vykdo kitas jiems pavestas funkcijas. Viršininko pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs viršininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

21. VMI prie FM sudaro administracijos padaliniai (departamentai, skyriai, poskyriai), kuriems vadovauja padalinio vadovai. Administracijos padalinio vadovai tiesiogiai pavaldūs viršininkui arba jų padalinį kuruojančiam viršininko pavaduotojui. Administracijos padalinio vadovas atsako už padalinio uždavinių ir užduočių sprendimą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę bei už kitų jam pavestų funkcijų ir pareigų vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

22. Administracijos padalinio vadovas:

22.1. užtikrina padaliniui nustatytų užduočių vykdymą;

22.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

22.3. padalinio vardu priima sprendimus;

22.4. įgalioja administracijos padalinio tarnautojus (darbuotojus) vykdyti atskiras padalinio nuostatuose arba kituose teisės aktuose administracijos padaliniui pavestas funkcijas, priimti sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

23. Administracijos padalinys savo veikloje vadovaujasi savo nuostatais, kuriuose nustatyta jo paskirtis, uždaviniai ir funkcijos, vidinė struktūra (poskyriai, grupės ir pan.). Kiekvieno tarnautojo (darbuotojo) bendrieji tikslai, uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė įstatymų nustatyta tvarka nustatoma tarnautojų (darbuotojų) pareiginėse instrukcijose arba pareigybių aprašymuose. Teisės aktais tarnautojams (darbuotojams) gali būti pavestos ir kitos funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

24. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, kai kurioms veiklos sritims organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, koordinavimo ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, kuratoriai, administratoriai ir pan.). Asmenys, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinio padalinio vadovui. Administracijos padalinių vadovai privalo sudaryti sąlygas jiems pavaldiems tarnautojams (darbuotojams) dalyvauti funkcinių padalinių veikloje. Tokių padalinių sudarymo ir sąveikos su struktūriniais padaliniais tvarka, įgaliojimai ir atsakomybė nustatoma VMI prie FM teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

25. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin. 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

 

26. VMI prie FM tarnautojai (darbuotojai) į darbą priimami Valstybės tarnybos, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

27. VMI prie FM tarnautojų (darbuotojų) darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

IX. VEIKLOS KONTROLĖ

 

28. VMI prie FM valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o veiklos kontrolę – pagal kompetenciją kitos įgaliotos institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

281. Išankstinę, einamąją ir paskesniąją VMI prie FM finansų kontrolę atlieka Viršininko paskirti VMI prie FM valstybės tarnautojai (darbuotojai).

Papildyta punktu:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

29. VMI prie FM vidaus auditą vykdo vidaus audito tarnyba, kuri tiesiogiai pavaldi viršininkui, kuris užtikrina šios tarnybos funkcinį ir organizacinį nepriklausomumą.

 

30. VMI prie FM gali būti reorganizuojama, likviduojama arba pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 279, 2001-09-28, Žin., 2001, Nr. 85-2991 (2001-10-05), i. k. 1012050ISAK00000279

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 279, 2001-09-28, Žin., 2001, Nr. 85-2991 (2001-10-05), i. k. 1012050ISAK00000279

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos - centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 38, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 20-786 (2002-02-27), i. k. 1022050ISAK00000038

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos - centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 358, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 110-4881 (2002-11-15), i. k. 1022050ISAK00000358

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 375, 2002-11-27, Žin., 2002, Nr. 114-5103 (2002-11-29), i. k. 1022050ISAK00000375

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-288, 2003-12-08, Žin., 2003, Nr. 116-5310 (2003-12-12), i. k. 1032050ISAK001K-288

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-183, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 82-2966 (2004-05-20), i. k. 1042050ISAK001K-183

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-199, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 83-3083 (2005-07-07), i. k. 1052050ISAK001K-199

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-448, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 148-5947 (2008-12-27), i. k. 1082050ISAK001K-448

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-249, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 97-4590 (2011-07-28), i. k. 1112050ISAK001K-249

Dėl finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo