Suvestinė redakcija nuo 2020-11-17 iki 2021-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14335

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl elektros energetikos SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PAtvirtinimo

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 918

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 1.2.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 449 „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto koncepcijos ir projekto įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. nutarimą Nr. 348 „Dėl Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungti su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                          Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918

 

elektros energetikos SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas (toliau – Planas) parengtas siekiant užtikrinti, kad 2025 metais Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema būtų parengta sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

2. Siekiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – Įstatymas), Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, ir Plano 1 punkte nustatytų tikslų, vykdomas ir įgyvendinamas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas (toliau – Projektas).

3. Plano 1 punkte numatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengimas sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu suprantamas kaip visų teisės aktuose ir Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotose sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygose nurodytų techninių ir organizacinių priemonių tinkamas įvykdymas, įskaitant oficialų perdavimo sistemos operatoriaus kreipimąsi į kontinentinės Europos regioninę grupę (RGCE) dėl elektros energetikos sistemų bandomojo sujungimo darbui sinchroniniu režimu.

4. Projektą, vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais, įgyvendina elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius). Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendinant Projektą, derina su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija). Įgyvendindamas Projektą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.

5. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).

 

II SKYRIUS

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMUI SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU

 

6. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis numatoma įgyvendinti Įstatyme nustatytas būtinąsias sąlygas ir kitus privalomus reikalavimus, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu (toliau – sinchronizacijos veiksmai ir priemonės).

7. Sinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Sinchronizacijos veiksmus ir priemones įgyvendina perdavimo sistemos operatorius, išskyrus tuos atvejus, kai prie konkrečių veiksmų ir priemonių nurodomi ir kiti asmenys, atsakingi už tokių veiksmų ir priemonių įgyvendinimą individualiai ar kartu su kitais nurodytais asmenimis.

8. Elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimui darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalingi veiksmai ir priemonės:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

8.1.

LitPol Link jungties išplėtimas

8.1.1.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimui (išplėtimui) reikalingos įrangos užsakymas

Gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas

2019 m. IV ketv.

8.1.2.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų pradžia ir projektavimo antrasis etapas (statybos rangos darbų eigoje)

Gauti statybą leidžiantys dokumentai, parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas

2020 m. II ketv.

8.1.3.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. II ketv.

 

8.2.

330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas

8.2.1.

Elektros perdavimo linijos, 330 kV Vilniaus transformatorių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo projektavimo antrasis etapas

Parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas

2019 m. IV ketv.

8.2.2.

Elektros perdavimo linijos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2020 m. IV ketv.

8.2.3.

330 kV Vilniaus transformatorių pastotės

skirstyklos ir Lietuvos elektrinės

skirstyklos rekonstravimo statybos rangos

darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas

statybos užbaigimo aktas

2021 m. I ketv.

 

8.3.

Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema

8.3.1.

Atjungtos 750 kV tarpsisteminės elektros

perdavimo linijos LN705 (jungties su

Baltarusijos Respublika), einančios iš

Ignalinos atominės elektrinės

transformatorių pastotės, Lietuvos

Respublikos teritorijoje esančios dalies

išmontavimas

Pasirašytas statybos rangos

(griovimo) darbų

priėmimo–perdavimo

aktas, gauta pažyma apie

statybinių atliekų

perdavimą ir (ar)

sutvarkymą, gauta pažyma

apie statinio nugriovimą

2020 m. II ketv.

8.3.2.

330 kV Utenos transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

8.3.3.

330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

8.3.4.

330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės įrenginių perkėlimas į Lietuvos elektrinės skirstyklą, šių įrenginių montavimo darbai ir eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. III ketv.

 

8.4.

110 kV elektros perdavimo linijos PagėgiaiBitėnai statyba:

8.4.1.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2020 m. III ketv.

 

8.5.

330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas:

8.5.1.

330 kV Bitėnų transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2019 m. IV ketv.

 

8.6.

330 kV elektros perdavimo linijos VilniusNeris statyba:

8.6.1.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai

Parengta specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija

2019 m. IV ketv.

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

2021 m. III ketv.

8.6.2.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

8.6.3.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

 

8.7.

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba

8.7.1.

Elektros perdavimo linijos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2019 m. IV ketv.

8.7.2.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

2021 m. III ketv.

8.7.3.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

8.7.4.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

 

8.8.

330 kV elektros perdavimo linijos DarbėnaiBitėnai statyba

8.8.1.

Elektros perdavimo linijos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2019 m. IV ketv.

8.8.2.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

2021 m. III ketv.

8.8.3.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

8.8.4.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

 

8.9.

330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba

8.9.1.

330 kV skirstyklos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2019 m. IV ketv.

8.9.2.

330 kV skirstyklos statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

2021 m. III ketv.

8.9.3.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vykdymas

Visuomenės poreikiams paimti žemės sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinė žemė

2022 m. IV ketv.

8.9.4.

330 kV skirstyklos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, skirstyklos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

 

8.10.

Harmony Link jungties statyba

8.10.1.

Jungties statybos projekto įgyvendinimo studijos:

8.10.1.1.

Jūrinio kabelio trasos studijos ir pasirengimo jūros dugno tyrimui paslaugų pirkimas ir vykdymas

Pasirašyta paslaugų sutartis dėl jūrinio kabelio trasos studijos, pradėti studijos darbai

2019 m. IV ketv.

8.10.1.2.

Jūrinio kabelio trasos jūros dugno tyrimo, atliekamo pasirinkto rangovo, priėmimas ir užbaigimas

Gauti paslaugų sutartyje numatyti rezultatai, pasirašytas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas

2021 m. III ketv.

8.10.1.3.

Techninių specifikacijų elektros jungties statybos rangos darbams pirkti parengimo paslaugų, atliekamų pasirinkto rangovo, priėmimas ir užbaigimas

Gauti paslaugų sutartyje numatyti rezultatai, pasirašytas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas

2021 m. III ketv.

8.10.2.

Jungties statybos teritorijų planavimas Lietuvos Respublikos teritorijoje

8.10.2.1.

Elektros jungties statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2020 m. I ketv.

8.10.2.2.

Elektros jungties statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

2021 m. III ketv.

8.10.2.3.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

8.10.2.4.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vykdymas

Visuomenės poreikiams paimti žemės sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinė žemė

2022 m. IV ketv.

8.10.3.

Projektavimas, įrangos gamyba, statybos rangos darbai ir eksploatavimo pradžia

8.10.3.1.

Elektros jungties (ar atskirų jos elementų) statybos projektavimas

Parengti ir suderinti techniniai projektai

2023 m. IV ketv.

8.10.3.2.

Elektros jungties statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas, užbaigimas ir elektros jungties eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

 

8.11.

330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba

8.11.1.

330 kV skirstyklos statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams vykdymas (ryšys su Harmony Link jungties statyba)

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, visuomenės poreikiams paimti žemės sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinė žemė

2022 m. IV ketv.

8.11.2.

330 kV skirstyklos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, skirstyklos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

 

9. Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais sąlygoms, papildančioms Plano 8 punkte numatytus elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimo veiksmus ir priemones, įgyvendinti reikalingi veiksmai ir priemonės:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai /
atsakingi asmenys

Įvykdymo terminai

9.1.

Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas

9.1.1.

Sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose pirmasis etapas

9.1.1.1.

330 kV Alytaus transformatorių pastotės ir 330 kV Telšių transformatorių pastotės parengimas įrengti naujus sinchroninius kompensatorius, sinchroninių kompensatorių prijungimas ir derinimas (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas)

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2023 m. I ketv.

9.1.1.2.

Sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose pirmojo etapo testavimas ir priėmimas

Surašyta perdavimo sistemos operatoriaus pažyma apie testavimo rezultatus ir pirmojo etapo tinkamą įvykdymą

2023 m. II ketv.

9.1.2.

Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose antrasis etapas

9.1.2.1.

330 kV Neries transformatorių pastotės parengimas įrengti sinchroninį kompensatorių, sinchroninio kompensatoriaus prijungimas ir derinimas (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas)

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2024 m. III ketv.

9.1.2.2.

Sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose antrojo etapo testavimas ir priėmimas

Surašyta perdavimo sistemos operatoriaus pažyma apie testavimo rezultatus ir antrojo etapo tinkamą įvykdymą

2024 m. IV ketv.

 

9.2.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano parengimas

9.2.1.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių, įskaitant organizacines ir technines priemones, įgalinančias Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinį prijungimą prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų darbui sinchroniniu režimu, plano rengimo pirmasis etapas

Parengtas prisijungimo avariniu būdu priemonių plano pirminis projektas

2019 m. IV ketv.

9.2.2.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano rengimo baigiamasis etapas

Baigtas rengti prisijungimo avariniu būdu priemonių planas

2020 m. I ketv.

9.2.3.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano peržiūra

Pagal poreikį atnaujintas prisijungimo avariniu būdu priemonių planas

Kiekvienų kalendorinių metų (nuo 2020 m.) IV ketv.

 

9.3.

Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) įrengimas

9.3.1.

Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) įrengimas perdavimo sistemos operatoriaus valdymo sistemoje

Gauti sutartyje dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti rezultatai, pasirašytas prekių ir (ar) paslaugų priėmimo–perdavimo aktas

2022 m. III ketv.

9.3.2.

Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) bandymai ir naudojimo pradžia

Atlikti sutartyje dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti bandymai, pasirašytas darbų atlikimo aktas

2023 m. II ketv.

 

9.4.

Automatinio generacijos valdymo (AGC) sistemos įdiegimas

9.4.1.

Automatinio generacijos valdymo (AGC) sistemos įdiegimas perdavimo sistemos operatoriaus valdymo sistemoje ir elektros energijos gamintojų įrenginiuose

Gauti sutartyje (ar sutartyse) dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti rezultatai, pasirašytas prekių ir (ar) paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (ar aktai)

2023 m. II ketv.

Vykdo perdavimo sistemos operatorius ir elektros energijos gamintojai pagal perdavimo sistemos operatoriaus teikimu Ministerijos tvirtinamą sąrašą

9.4.2.

Automatinio generacijos valdymo (AGC) sistemos bandymai ir naudojimo pradžia

Atlikti sutartyje (ar sutartyse) dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti bandymai, pasirašytas darbų atlikimo aktas (ar aktai)

2024 m. II ketv.

Vykdo perdavimo sistemos operatorius ir elektros energijos gamintojai pagal perdavimo sistemos operatoriaus teikimu Ministerijos tvirtinamą sąrašą

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

 

10. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos stabilumo ir patikimumo bei reikalingų elektros energijos gamybos šaltinių valdymo veiksmai ir priemonės, įskaitant veiksmus ir priemones, reikalingus elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai /
atsakingi asmenys

Įvykdymo terminai

10.1.

Susitarimų dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su kaimyninių šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas

10.1.1.

Susitarimo dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi sudarymas

Pasirašytas papildomas susitarimas dėl sistemos valdymo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemų operatorių dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo

2021 m. IV ketv.

10.1.2.

Susitarimo dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Švedijos Karalystės elektros perdavimo sistemos operatoriumi sudarymas

Pasirašytas papildomas susitarimas dėl sistemos valdymo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros perdavimo sistemų operatorių dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo

2021 m. IV ketv.

 

10.2.

Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas sistemines paslaugas, prieinamumo apimties nustatymas ir užtikrinimas

10.2.1.

Sisteminių paslaugų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje poreikio kiekvieniems ateinantiems kalendoriniams metams apimties įvertinimas ir nustatymas

Nustatyta sisteminių paslaugų poreikio apimtis

Kiekvienų kalendorinių metų III ketv.

10.2.2.

Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas sistemines paslaugas nustatytomis apimtis, prieinamumo apimties įvertinimas ir nustatymas

Nustatyta elektros įrenginių, galinčių teikti sistemines paslaugas, prieinamumo apimtis

Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.

10.2.3.

Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas sistemines paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo užtikrinimas

Pasirašytos ir vykdomos sisteminių paslaugų teikimo sutartys

Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.

Vykdo perdavimo sistemos operatorius ir sistemines paslaugas teikiantys elektros energijos gamintojai ir (ar) kiti asmenys

10.2.4.

Techninių reikalavimų sisteminėms paslaugoms, kurių poreikis numatomas po 2025 m., t. y. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungus su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, įvertinimas ir parengimas vadovaujantis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytais reikalavimais

Parengti ir paskelbti techniniai reikalavimai sisteminėms paslaugoms po 2025 m., įskaitant reikalingą teisinio reguliavimo parengimą

2022 m. IV ketv.

 

11. Plano 10 punkte numatyti sinchronizacijos veiksmai ir priemonės įgyvendinami atsižvelgiant į dažnio valdymo galios rezervo poreikį, reikalingą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai, kurio konkretų rodiklį (ar rodiklius) vertina ir savo interneto svetainėje viešai skelbia ir pagal poreikį atnaujina perdavimo sistemos operatorius. Pirminiai prognozuojami dažnio valdymo galios rezervo poreikio rodikliai turi būti paskelbti ne vėliau kaip
2019 m. IV ketvirtį. Dažnio valdymo galios rezervo poreikiui užtikrinti reikalingos techninės priemonės turi būti įvertintos, pasirinktos (organizacinėmis priemonėmis ir (ar) sutartiniais pagrindais) ir įdiegtos: elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai avariniu režimu reikalingos priemonės – ne vėliau kaip 2020 metais, prisijungimui avariniu būdu reikalingos priemonės – ne vėliau kaip 2022 metais ir darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais sinchroniniu režimu reikalingos priemonės – ne vėliau kaip 2025 metais.

12. Elektros energijos perdavimo sistemų suderinimo su kitų Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais veiksmai ir priemonės:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

12.1.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas

12.1.1.

Susitarimo dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimo ir veikimo tarp Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatorių rengimas ir derinimas

Pasirašytas susitarimas dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimo ir veikimo

2020 m. II ketv.

12.1.2.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas ir veiklos pradžia

Perdavimo sistemos operatoriaus pranešimas apie Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko veiklos pradžią.

2024 m. IV ketv.

 

13. Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai /
atsakingi asmenys

Įvykdymo terminai

13.1.

Projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas

13.1.1.

Projektą sudarančių aktualių elektros energetikos projektų įtraukimas į Europos Sąjungos bendrojo intereso energetikos projektų sąrašą

Aktualūs elektros energetikos projektai įtraukti į Europos Sąjungos bendrojo intereso energetikos projektų sąrašą

2019 m. IV ketv.

Pagal kompetenciją vykdo Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius

13.1.2.

Projekto antrojo etapo projektų ir darbų, įskaitant Harmony Link jungties statybą, dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas

Patvirtintas dalinis finansavimas Projekto antrojo etapo projektams ir darbams

2020 m. IV ketv.

Pagal kompetenciją vykdo Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius

13.1.3.

Projekto trečiojo etapo projektų ir darbų dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas

Patvirtintas dalinis finansavimas Projekto trečiojo etapo projektams ir darbams

2021 m. III ketv.

Pagal kompetenciją vykdo Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius

 

13.2.

Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų ir skolintų lėšų, skirtų Projektui finansuoti, užtikrinimas

13.2.1.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2020 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2020 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą

2019 m. IV ketv.

13.2.2.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2021–2025 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2021–2025 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą

2021 m. IV ketv.

13.2.3.

Projektui įgyvendinti reikalingų perdavimo sistemos operatoriaus skolintų lėšų poreikio vertinimas ir reikalingų skolintų lėšų pritraukimas.

Pasirašytos paskolų sutartys Projekto įgyvendinimo veiksmams ir priemonėms iš dalies finansuoti.

2023 m. IV ketv.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

 

14. Reikiamos kvalifikacijos perdavimo sistemos operatoriaus specialistų pritraukimui, mokymui ir išlaikymui reikalingi veiksmai ir priemonės:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

14.1.

Projektui įgyvendinti, įskaitant Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą, reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas

14.1.1.

Perdavimo sistemos operatoriaus žmogiškųjų išteklių, reikalingų Projektui įgyvendinti, įskaitant šiame Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą, pritraukimas, mokymas ir išlaikymas vadovaujantis perdavimo sistemos operatoriaus taikoma personalo valdymo politika

Nepertraukiamai užtikrinamas Projektui įgyvendinti reikalingų specialistų palaikymas ir jų kvalifikacija

Nuolatos vykdoma, atsiskaitoma ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pagal Plano 26 punktą

 

15. Ministerija yra atsakinga už elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti reikalingo pajėgumų mechanizmo įstatyminės bazės sukūrimą ne vėliau kaip 2020 m. II ketvirtį. Pajėgumų aukcionai organizuojami ir vykdomi bei elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti reikalingi pajėgumai palaikomi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, pagal atsakingiems asmenims priskirtą kompetenciją. Pajėgumų mechanizmas įgyvendinamas nepriklausomai nuo Projekto, tačiau Ministerijai ir perdavimo sistemos operatoriui pagal kompetenciją derinant ir koordinuojant susijusius veiksmus ir priemones.

 

III SKYRIUS

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DESINCHRONIZACIJAI NUO IPS / UPS SISTEMOS

 

16. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama įgyvendinti Įstatyme nustatytas būtinąsias sąlygas ir kitus privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos laiku ir tinkamai įvykdytai desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos (toliau – desinchronizacijos veiksmai ir priemonės).

17. Desinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Visus desinchronizacijos veiksmus ir priemones įgyvendina išimtinai perdavimo sistemos operatorius.

18. Teisinių ir techninių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimo veiksmai ir priemonės:

 

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

18.1.

Teisinių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimas

18.1.1.

Teisinių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos, įskaitant Elektros energijos sistemų lygiagretaus darbo susitarimo, pasirašyto 2001 m. vasario 7 d. tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Baltarusijos elektros perdavimo sistemų operatorių (toliau – BRELL susitarimas) nutraukimą, aprašo ir veiksmų plano parengimas

Perdavimo sistemos operatoriaus parengtas ir jo kompetentingų valdymo organų patvirtintas teisinių sąlygų aprašas ir veiksmų planas

2020 m. I ketv.

 

18.2.

Techninių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimas:

18.2.1.

Techninių sąlygų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS / UPS sistemos parengimas ir, esant galimybei, suderinimas su kitomis BRELL susitarimo šalimis (t. y. BRELL sutartyje dalyvaujančiais elektros perdavimo sistemų operatoriais)

Parengtos ir, esant galimybei, suderintos techninės sąlygos

2020 m. III ketv.

 

19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 8, 9 ir 10 punktuose numatytus veiksmus ir priemones.

20. Pasirengimas izoliuotam Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbui ją desinchronizavus nuo IPS/ UPS sistemos vykdomas vadovaujantis Įstatyme nustatytais reikalavimais ir įgyvendinant Plano 10 punkte numatytus veiksmus ir priemones.

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

21. Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą prižiūri ir vertina už Projekto priežiūrą ir koordinavimą atsakinga Ministerija. Šiuo tikslu Ministerija:

21.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su perdavimo sistemos operatoriumi, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis, ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Plano keitimo;

21.2. ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos apie Plano vykdymo ir įgyvendinimo eigą, statusą ir pasiektus rezultatus informuoja Plano 22 punkte nurodytą komisiją;

21.3. ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų Projekto vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitą.

22. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimo veikimo užtikrinimo ir jos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimus nagrinėja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

 

23. Plano įgyvendinimo atitiktis konkretiems veiksmams nustatytiems tikslams suprantama kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane nurodytais įgyvendinimo terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą, grindžiamą perdavimo sistemos operatoriaus (ir kitų atsakingų asmenų, jeigu taikoma) ne rečiau kaip iki kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos Ministerijai pateikta informacija ir dokumentais apie Projekto eigą ir įgyvendinamų veiksmų ir priemonių statusą bei rezultatus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma trumpesnius terminus.

25. Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su kitų Baltijos šalių, Lenkijos Respublikos ir Šiaurės Europos šalių kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, elektros perdavimo sistemų operatoriais ir kitais atsakingais asmenimis, atsižvelgdami į bendrą Baltijos regiono iniciatyvą ir energetinio saugumo interesą, teikiant prioritetą suderintam ir bendram visų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

26. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo sistemos operatorius (ir kiti atsakingi asmenys, jeigu taikoma) atsiskaito Ministerijai Plano 23 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

 

27. Kompetentingoms institucijoms priimant sprendimus dėl investicijų į Lietuvos Respublikos elektros energetikos infrastruktūrą, turi būti įvertinamas esamos infrastruktūros plėtros ir (ar) naujos infrastruktūros įrengimo poveikis Projektui. Tokie sprendimai neturi trukdyti Plano tinkamam vykdymui ir įgyvendinimui, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir perdavimo sistemos operatoriaus išduodamomis techninėmis sąlygomis. Ši nuostata netaikoma privačioms investicijoms, išskyrus Plano 28 punkte numatytus atvejus.

28. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.

29. Perdavimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytų reikalavimų.

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1269, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo