Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08368

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ, NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE, NUTARIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ, KAI PROTOKOLAI NESURAŠOMI, BLANKŲ APSKAITOS, PILDYMO, REGISTRAVIMO BEI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 17 d. Nr. D1-421

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei miškų tarnybai, valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai vadovautis šiomis taisyklėmis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-606, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11251

Nr. D1-150, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-16, i. k. 2021-05221

 

2.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos organizuoti Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, specialios apskaitos blankų (saugiųjų dokumentų blankų) gamybą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-606, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11251

 

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. D1-559 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-421

 

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ, NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE, NUTARIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ, KAI PROTOKOLAI NESURAŠOMI, BLANKŲ

APSKAITOS, PILDYMO, REGISTRAVIMO BEI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklės nustato:

1.1. Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų priskyrimą saugiesiems dokumentų blankams, saugiųjų dokumentų apskaitą, tvarkymą, išdavimą, reikalavimus juos praradus;

1.2. reikalavimus administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi surašymui, pildymui ir registravimui;

1.3. reikalavimus administracinių nusižengimų bylų tvarkymui.

 

 

II SKYRIUS

PRISKYRIMAS SAUGIESIEMS DOKUMENTŲ BLANKAMS, JŲ APSKAITA, TVARKYMAS, IŠDAVIMAS, REIKALAVIMAI JUOS PRARADUS

 

 

2. Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankai priskiriami saugiesiems dokumentų blankams.

3. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos (toliau – įstaiga) ir valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – įmonė) vadovai įsakymais paskiria asmenis, atsakingus už saugiųjų dokumentų blankų išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-606, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11251

Nr. D1-150, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-16, i. k. 2021-05221

 

4. Šių saugiųjų dokumentų blankų apskaita  vykdoma vadovaujantis finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Paskirti už saugiųjų dokumentų blankų išdavimą darbuotojai pagal važtaraščius gautus saugiųjų dokumentų blankus apskaito pagal seriją ir numerius bei išduoda juos pareigūnams, turintiems teisę juos naudoti. Gavę saugiųjų dokumentų blankus, pareigūnai pasirašo apskaitos registre.

6. Sugadinti saugiųjų dokumentų blankai grąžinami atsakingam darbuotojui. Tai pažymima dokumentų blankų gavimo ir išdavimo registre.

7. Panaudoti saugiųjų dokumentų blankai registruojami, apskaitomi ir nurašomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

8. Pareigūnas, pametęs ar kitaip praradęs saugiuosius dokumentų blankus, nedelsdamas apie tai raštu praneša įstaigos ar įmonės vadovui.

9. Pamesti (prarasti) saugiųjų dokumentų blankai skelbiami negaliojančiais įstaigos ar įmonės įsakymais. Informacija apie pamestus (prarastus) saugiųjų dokumentų blankus 3 mėnesius nuo įsakymo įsigaliojimo skelbiama įstaigos ar įmonės interneto tinklalapyje. Skelbime nurodoma, kad saugiųjų dokumentų blankai pamesti (prarasti), skelbiamas padavusios įstaigos ar įmonės pavadinimas, adresas, kontaktinis telefonas, pamestų ar kitaip prarastų dokumentų pavadinimai,  jų blankų serijos ir numeriai, informacija, kad šių dokumentų blankai negalioja.

 

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ, NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE, NUTARIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ, KAI PROTOKOLAI NESURAŠOMI, PILDYMAS IR REGISTRAVIMAS

 

 

10. Pareigūnai surašo Administracinių nusižengimų protokolus, priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, pildant jų formas Administracinių nusižengimų registre arba pildo šiuos dokumentus naudojant dokumentų formas ant saugiųjų dokumentų blankų.

11. Administracinių nusižengimų protokolai, nutarimai administracinių nusižengimų bylose, nutarimai dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, pildomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarime Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

12. Administracinių nusižengimų registre surašyti (pildyti) administracinių nusižengimų protokolai, nutarimai administracinių nusižengimų bylose, nutarimai dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, šiame registre ir registruojami.

13. Surašyti ant saugiųjų dokumentų blankų administracinių nusižengimų protokolai, nutarimai administracinių nusižengimų bylose, nutarimai dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, ne vėliau kaip per 3 dienas suvedami ir užregistruojami Administracinių nusižengimų registre.

 

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ TVARKYMAS, DUOMENŲ APIE BYLAS PILDYMAS

 

14. Administracinių nusižengimų bylą sudaro visi pažeidimą fiksuojantys ir su bylos tyrimu, nagrinėjimu susiję dokumentai. Byloje dokumentai išdėstomi chronologine tvarka (pagal datas) arba pagal dokumento užduoties sprendimo eigą, atsakymas segamas po iniciatyvinio dokumento.

15. Administracinio nusižengimo byla baigiama asmeniui sumokėjus administraciniu nurodymu skirtą baudą arba priėmus nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, kuris įsigaliojo, arba priėmus nutarimą administracinio nusižengimo byloje, kuris įsigaliojo, ar teismui išnagrinėjus bylą. 

16. Administracinio nusižengimo bylos viršelyje nurodoma: įstaigos ir padalinio pavadinimas; administracinio nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK); asmens, kurio atžvilgiu pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena, vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, dalis, punktas; administracinio nusižengimo bylos pradžios ir pabaigos datos; bylos lapų skaičius; bylos saugojimo terminas, kiti duomenys.

17. Administracinio nusižengimo bylos pradžioje (po bylos titulinio lapo) rašomas bylos vidaus apyrašas, kuriame nurodoma byloje esančių dokumentų pavadinimai, dokumentų datos ir bylos lapų numeriai. Lapai, kuriuose surašytas bylos vidaus apyrašas, numeruojami atskirai. Bylos viršelyje užrašomas sunumeruotos bylos lapų skaičius be bylos vidaus apyrašo lapų skaičiaus. Bylos susiuvamos arba įrišamos į kietus viršelius. Gale užklijuojamas lapelis, ant kurio yra padarytas užrašas „Surišta ir sunumeruota“, nurodomas bylos lapų skaičius, tvirtinamas pareigūno anspaudu ir parašu.

18. Užpildyti dokumentai administracinių nusižengimų bylose saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

19. Privalo būti pildomas Administracinių nusižengimų bylų duomenų fiksavimo žurnalas (pavyzdinė forma nustatyta 1 priede).

20. Žurnalas gali būti vedamas elektroninėje arba popierinėje formoje, bendras Įstaigos ar įmonės arba atskiras jo struktūriniuose padaliniuose.

21. Vedant žurnalą elektroninėje formoje, įstaigos vadovas užtikrina, kad duomenys, vedami tokiose sistemose, nebūtų prarasti ar neteisėtai pakeisti.

22. Vedant žurnalą atskirai įstaigos ar įmonės struktūriniams padaliniams, padalinys pildo tik tas žurnalo eilutes, kurios pagal funkcijas priskirtos vykdyti tam padaliniui (tokiu atveju padalinio žurnalo eilutės gali būti nurodomos tokios, kurias pagal funkcijas reikia pildyti tam padaliniui).

23. Vedant žurnalą elektroninėje formoje, metų gale jis atspausdinamas ir įforminamas pagal šių taisyklių 24 punkto reikalavimus.

24. Vedant žurnalą popierinėje formoje, visi jo lapai sunumeruojami ir susiuvami, paskutiniajame lape surišamas mazgas yra užklijuojamas popieriaus lapu ir antspauduojamas įstaigos ar įmones spaudu taip, kad nebūtų galima išardyti mazgo nepažeidžiant antspaudavimo, padaromas įrašas apie lapų skaičių. Popieriniame žurnale informacija pildoma tol, kol bus užpildyti visi lapai.

25. Žurnalo grafos turi būti pildomos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po grafoje nurodyto fakto atsiradimo. Jeigu dėl objektyvių priežasčių kitą darbo dieną po nurodyto fakto atsiradimo žurnalo grafos užpildyti nėra galimybės, grafa užpildoma iškart tokiai galimybei atsiradus. Už teisingą žurnalo grafų pildymą atsako procesinį veiksmą atliekantis pareigūnas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Įstatymų reikalavimų laikymąsi, taikant administracines nuobaudas už administracinius nusižengimus, kontroliuoja įstaigos ar įmonės vadovas, jo sudarytos komisijos arba kiti įstaigos ar įmonės vadovo  įgalioti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-606, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11251

 

27. Šio įsakymo 26 punkte nurodyti asmenys tikrina:

27.1. ar pareigūnai tinkamai taiko administracinę atsakomybę reglamentuojančius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;

27.2.  už pažeidimus taikomų administracinių nuobaudų pagrįstumą;

27.3. šio įsakymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių administracinių nusižengimų bylų tvarkymą, laikymąsi;

27.4.  dokumentų blankų apskaitos, saugojimo ir išdavimo tvarkos laikymąsi;

27.5. administracinių nusižengimų bylų duomenų fiksavimo žurnalo, administracinių nusižengimų protokolų kitų dokumentų pildymo teisingumą, taip pat administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo terminų laikymąsi;

 

 

–––––––––––––––––––––––

 

Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

(Pavyzdinė administracinių nusižengimų bylų duomenų fiksavimo žurnalo forma)

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ DUOMENŲ FIKSAVIMO ŽURNALAS

ROIK Nr. pagal ANR

Galimo pažeidimo padarymo/nustatymo data

Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas/administracinio nusižengimo protokolo surašymo data

Nutarimui dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas/administracinio nusižengimo protokolui suteiktas dokumento numeris

Nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas/administracinio nusižengimo protokolą surašęs pareigūnas/padalinio pavadinimas

Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, darbovietė, pareigos (pareigūno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANK straipsnis ir dalis, pagal kurią Nutarimu dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas/administraciniu nurodymu skirta administracinė nuobauda/skirtos nuobaudos dydis ar rūšis

Administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo teismui priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje data/rašto numeris

Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas/administracinio nurodymo įteikimo/išsiuntimo pažeidėjui data

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo data

Nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmusio pareigūno vardas, pavardė, padalinys

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje duomenys

ANK straipsnis ir dalis, pagal kurią  skirta nuobauda / nuobaudos dydis

Priimtas nutarimas nutraukti bylą

Priimtas nutarimas dėl paskirtos baudos išdėstymo dalimis

Priimtas nutarimas dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Žinios apie paimtus daiktus, dokumentus

Informacijos apie žalos aplinkai vertinimą, aplinkos būklės atkūrimą ir žalos aplinkai išieškojimą registro įrašo eilės numeris (pildoma, kai pažeidimu padaryta žala aplinkai)

Pastabos

Byla baigta (data)

Bylos lapų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-606, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11251

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-150, 2021-03-15, paskelbta TAR 2021-03-16, i. k. 2021-05221

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo