Suvestinė redakcija nuo 2022-06-08 iki 2022-10-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17389

 

 

 

A close-up of a circuit board  Description automatically generated with low confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL PASKOLŲ INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 4-896

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos3.2 papunktį:

1. Tvirtinu Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų, suteiktų iki Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų įsigaliojimo, vykdymui taikomos Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai), nuostatos;

2.2. didelių įmonių paskolų garantijų, suteiktų iki Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų įsigaliojimo, vykdymui taikomos Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-618 „Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatai), nuostatos;

2.3. šis įsakymas taikomas vertinant po šio įsakymo įsigaliojimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Bendrovė) iš finansų įstaigų gautus prašymus dėl individualios garantijos suteikimo ir iki šio įsakymo įsigaliojimo  Bendrovėje iš finansų įstaigų gautus ir pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus ar pagal Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatus įvertintus prašymus bei priimtus sprendimus dėl individualios garantijos suteikimo, tačiau kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo dar nėra  išduota  Bendrovės rašytinė garantija (garantijos lakštas).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                       Aušrinė Armonaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d.

įsakymu Nr. 4-896

 

PASKOLŲ INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) individualių garantijų (toliau – Bendrovės garantija) ir pagalbos garantijų už smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV subjektas) ir didelių įmonių paskolas teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas Bendrovės garantijas ir pagalbos garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Antraeilis paskolos grąžinimo užtikrinimo būdasBendrovės garantija, suteikiama pagal Nuostatus, jei negali būti taikomi pirmaeiliai paskolos grąžinimo užtikrinimo būdai.

2.2. Bendrovės atsakomybės limitas Bendrovės garantijoje nustatyta šia garantija užtikrinama paskolos dalis, išreiškiama procentais.

2.3. Bendrovės garantija – Bendrovės įsipareigojimas sumokėti bendrovės garantijos gavėjui garantijos išmoką garantiniu atveju ir paskolos gavėjui negrąžinus bendrovės garantuotos paskolos dalies bei jos nepadengus pirmaeiliais paskolos grąžinimo užtikrinimo būdais.

2.4. Bendrovės garantijos gavėjas – finansų įstaiga – paskolos gavėjo kreditorė, kuriai suteikta bendrovės garantija už paskolos gavėjui suteiktą paskolą.

2.5. Bendrovės garantuota paskolos dalis paskolos sumos dalis, kurios grąžinimą bendrovės garantijos gavėjui užtikrina bendrovė garantiniu atveju, jei yra įvykdytos ir dokumentais pagrįstos visos bendrovės garantijos suteikimo sąlygos, nurodytos bendrovės garantijoje ir bendrovės sprendime dėl bendrovės garantijos suteikimo, ir kuri atitinka paskolos pirmąją dalį. Kai teikiama kredito linija, bendrovės garantuota paskolos dalimi laikomas faktinio paskolos sumos likučio ir bendrovės negarantuotos paskolos dalies skirtumas.

2.6. Bendrovės negarantuota paskolos dalis paskolos sumos dalis, lygi paskolos sumos ir bendrovės garantuotos paskolos dalies skirtumui. Kai teikiama kredito linija, bendrovės negarantuota paskolos dalimi laikoma suma, gaunama iš faktinio paskolos sumos likučio atėmus nuo faktinio paskolos likučio apskaičiuotą bendrovės atsakomybės limito dydį atitinkančią sumą.

2.7. Didelė įmonė – įmonė, kuri atskirai ar kartu su savo partnerinėmis įmonėmis ir susijusiomis įmonėmis atitinka bent vieną iš šių sąlygų: joje (jose) dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų; jos (jų) balanse nurodyto turto vertė yra ne mažesnė kaip 43 000 000 eurų ir metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 50 000 000 eurų; arba įmonė, kurios kapitale Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nustatytais dydžiais ir tvarka dalyvauja valstybė ir (arba) savivaldybė. Partnerinės įmonės, susijusios įmonės suprantamos, valstybės ir (arba) savivaldybės dalyvavimo įmonės kapitale dydis, ir įmonių rodikliai (darbuotojų skaičius, balanse nurodyto turto vertė, metinės pajamos) skaičiuojami taip, kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

2.8. Garantinis atvejis paskolos ar kreditavimo sutarties nutraukimas dėl paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo arba bankroto bylos paskolos gavėjui iškėlimas.

2.9. Garantijos išmoka pinigų suma, sumokama bendrovės garantijos gavėjui, kai paskolos gavėjas negrąžina paskolos garantiniu atveju ir bendrovės garantuota paskolos dalis nepadengiama pirmaeiliais paskolos grąžinimo užtikrinimo būdais.

2.10. Garantijos suma Bendrovės įsipareigojimas bendrovės garantijos gavėjui, kuris apskaičiuojamas kaip bendrovės atsakomybės limito ir paskolos sumos sandauga ir išreiškiamas eurais.

2.11. Garantijų kredito linija finansų įstaigos kredito linijos būdu suteikiama apyvartinė paskola, skirta prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms teikti.

2.111. Pagalbos garantija – finansų įstaigai teikiama Bendrovės garantija už paskolos gavėjui, kuris nukentėjo nuo krizės, kilusios dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, išduodamą naują paskolą, skirtą investicijoms į materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą finansuoti ar apyvartinėms lėšoms papildyti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

2.12. Paskola lėšos, pagal paskolos ar kreditavimo sutartį finansų įstaigos paskolintos Nuostatų 3 punkte nustatyta tvarka.

2.13. Paskolos pirmoji dalis paskolos dalis, kurios grąžinimą bendrovės garantijos gavėjui garantuoja bendrovė ir kuri pirmiausia yra dengiama paskolos gavėjui grąžinant paskolą.

2.14. Paskolos gavėjas SVV subjektas arba didelė įmonė, iš finansų įstaigos gaunantys paskolą, kurios dalies grąžinimas užtikrinamas bendrovės garantija.

2.15. Pirmaeiliai paskolos grąžinimo užtikrinimo būdaiBendrovės garantijos gavėjui paskolos gavėjo nurodomi prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (hipoteka, visų eilių įkeitimai, laidavimas ar kt.), skirti paskolos grąžinimui užtikrinti.

2.16. Prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijasutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo ar mokėjimo garantija, kurią iš garantijų kredito linijos bendrovės garantijos gavėjas suteikia paskolos gavėjui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

2.17. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

3. Vadovaudamasi Nuostatais, Bendrovė teikia Bendrovės garantijas, kuriomis skatinamas paskolos gavėjo veiklos kreditavimas, suteikiamas kaip:

3.1. tikslinė (konkrečią panaudojimo paskirtį turinti) paskola, kurios ne mažiau kaip 51 procentas lėšų skirta investicijoms finansuoti;

3.2. tikslinė (konkrečią panaudojimo paskirtį turinti) paskola, skirta apyvartinėms lėšoms papildyti ir prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms teikti. Apyvartinėms lėšoms papildyti skirta paskola gali būti suteikta ir kredito linijos būdu.

4. Pagal Nuostatus Bendrovė neteikia garantijų už finansų įstaigos teikiamą finansavimą paskolos gavėjams kitokiu, nei Nuostatų 3 punkte nustatytu, būdu ir paskirtimi (finansinės nuomos (lizingo), faktoringo, vartojamojo kredito, banko sąskaitos kredito limito taikymo (angl. overdraft).

5. Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas Bendrovės garantijas įvykdymą užtikrina valstybė. Bendrovės teikiamos garantijos prilyginamos valstybės garantijai.

6. Pagal Nuostatus suteikiamos Bendrovės garantijos yra de minimis pagalba, kurios teikimui ir skaičiavimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, o pagal Nuostatus suteikiamos pagalbos garantijos yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomos 2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikato Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas) 1.4, 2.2 ir 3 skirsnių ir 2022 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2022) 3742 final „Valstybės pagalba SA.102772 (2022/N) – Lietuva. Individualios garantijos paskoloms ir finansinei nuomai (lizingui)“ nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

II SKYRIUS

BENDROVĖS GARANTIJŲ TEIKIMAS

 

7. Pagal Nuostatus teikiamos Bendrovės garantijos yra individualios, t. y. konkretaus paskolos gavėjo, konkrečiai prievolei užtikrinti, sąlyginės ir atlygintinio pobūdžio. Už Bendrovės garantijos suteikimą ir Bendrovės garantijos termino pratęsimą mokamas Bendrovės garantijos atlyginimas. Už Bendrovės garantijos sąlygų keitimą mokami Bendrovės garantijos sąlygų keitimo mokesčiai. Bendrovės garantijos atlyginimo ir Bendrovės garantijos sąlygų keitimo mokesčių dydžius nustato Bendrovės valdyba.

8. Bendrovės garantijos teikiamos finansų įstaigoms, kurių paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys buvo audituotas ir kurios yra sudariusios su Bendrove sutartį dėl bendradarbiavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis). Bendradarbiavimo sutartyje turi būti nurodyta:

8.1. dokumentų, kurie turi būti pateikti kreipiantis dėl Bendrovės garantijos suteikimo, sąrašas;

8.2. pagrindiniai reikalavimai, keliami paskolos gavėjui, paskolai ir paskolos lėšomis finansuojamam projektui, įskaitant Nuostatų 18 punkte nurodytą reikalavimą paskolos gavėjui ir (arba) jo akcininkams, pajininkams, nariams, dalininkams ar kitiems subjektams, dalyvaujantiems paskolos gavėjo kapitale (toliau – paskolos gavėjo dalyviai), projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis;

8.3. bendrosios Bendrovės garantijos suteikimo sąlygos (Bendrovės garantijos suteikimo procedūros; Bendrovės ir Bendrovės garantijos gavėjo atsakomybė, su Bendrovės garantija susijusios teisės ir pareigos; įvykiai, kuriems įvykus Bendrovės garantijos gavėjas įgyja teisę reikalauti Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktą Bendrovės garantiją įvykdymo, ir įvykiai, kuriems įvykus Bendrovės garantijos gavėjas šios teisės neįgyja (įsipareigojimų pagal suteiktą Bendrovės garantiją pasibaigimo terminas ir (ar) kitos Bendrovės garantijos negaliojimo sąlygos); Bendrovės garantijos išmokos mažinimo sąlygos, Bendrovės garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai;

8.4. ginčų tarp Bendrovės ir Bendrovės garantijos gavėjo sprendimo tvarka;

8.5. Bendrovės garantijos gavėjo įsipareigojimas informuoti Bendrovę apie finansuojamo projekto įgyvendinimo ir paskolos grąžinimo eigą, laikantis Bendradarbiavimo sutartyje nustatytų informavimo periodiškumo bei turinio reikalavimų;

8.6. Bendrovės garantijos gavėjo įsipareigojimas dėl esminių Bendrovės garantijos suteikimo sąlygų keitimo kreiptis sutikimo į Bendrovę;

8.7. paskolos grąžinimui užtikrinti pateiktų paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų realizavimo tvarka;

8.8. Bendrovės garantijos atlyginimo mokėjimo tvarka;

8.9. konfidencialumo sąlygos;

8.10. asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimo reikalavimai;

8.11. Bendradarbiavimo sutarties galiojimo ir keitimo sąlygos.

9. Bendrovė nustato jai teikiamų su Bendrovės garantijos suteikimu susijusių dokumentų formos ir turinio reikalavimus. Bendrovei privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir formos skelbiami interneto svetainėje www.invega.lt.

10. Bendrovės garantijos gavėjas, siekiantis gauti Bendrovės garantiją, turi iki paskolos suteikimo paskolos gavėjui pateikti Bendrovei prašymą suteikti garantiją ir Bendradarbiavimo sutartyje nurodytus dokumentus, kurie turi būti pateikti kreipiantis dėl Bendrovės garantijos suteikimo.

11. Sprendimus dėl Bendrovės garantijų priima Bendrovės valdymo organai ar jų įgalioti asmenys Bendrovės įstatuose ir Bendrovės valdymo organų tvirtinamuose teisės aktuose ir (arba) dokumentuose, reguliuojančiuose Bendrovės garantijų teikimą, nustatyta tvarka. Bendrovės valdymo organų ar jų įgaliotų asmenų priimtame sprendime dėl Bendrovės garantijos suteikimo (toliau – Bendrovės sprendimas dėl garantijos suteikimo) nustatomos Bendrovės garantijos suteikimo sąlygos. Esminėmis Bendrovės garantijos suteikimo sąlygomis laikomos šios sąlygos: paskolos gavėjas, paskolos dydis, paskolos suteikimo sąlygos, paskolos lėšų panaudojimo paskirtis, galutinis paskolos grąžinimo terminas, paskolos grąžinimo grafikas, finansų įstaigai pateikti paskolos grąžinimą užtikrinantys būdai. Bendrovės sprendimas dėl garantijos suteikimo priimamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ 2.4.6 papunktyje nustatytais terminais. Apie priimtą Bendrovės sprendimą dėl garantijos suteikimo Bendrovė elektroninėmis priemonėmis, o kai to neįmanoma padaryti dėl techninių kliūčių, registruotu paštu per 3 darbo dienas nuo Bendrovės sprendimo dėl garantijos suteikimo priėmimo informuoja Bendrovės garantijos gavėją ir paskolos gavėją. Bendrovės garantijos suteikimo faktą patvirtina Bendrovės rašytinė garantija (garantijos lakštas), kuri per 3 darbo dienas nuo jos įforminimo pateikiama Bendrovės garantijos gavėjui ir paskolos gavėjui elektroninėmis priemonėmis, o kai to neįmanoma padaryti dėl techninių kliūčių, registruotu paštu. Tais atvejais, kai Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo yra nustatytos garantijos suteikimo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos iki Bendrovės rašytinės garantijos (garantijos lakšto) išdavimo, Bendrovės rašytinė garantija (garantijos lakštas) Bendrovės garantijos gavėjui išduodamas tik po to, kai paskolos gavėjas ir (ar) Bendrovės garantijos gavėjas įvykdo Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo nustatytas sąlygas ir pateikia Bendrovei tai patvirtinančius dokumentus ar informaciją.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDROVĖS GARANTIJOMS, PASKOLOMS IR PASKOLŲ GAVĖJAMS

 

12. Pagal suteikiamą Bendrovės garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 80 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Kai teikiama paskola nekilnojamajam turtui pirkti, didžiausias Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Bendrovės garantijos suma ir Bendrovės atsakomybės limitas už konkrečią paskolą nustatomas atsižvelgiant į Bendrovės garantijos gavėjo prašomą taikyti atsakomybės limitą, garantuojamos paskolos sąlygas, paskolos gavėjo ir jo vykdomo projekto riziką, garantijos, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo būdo, poreikį ir kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų vertę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

 

13. Tais atvejais, kai paskolos grąžinimui užtikrinti finansų įstaigai yra įkeičiamas paskolos gavėjo, dalyvio arba kito asmens indėlis ar yra deponuojamos piniginės lėšos, didžiausia Bendrovės garantijos suma negali viršyti 80 procentų paskolos sumos ir indėlio (deponuojamų lėšų) sumos skirtumo. Šis reikalavimas nėra taikomas tais atvejais, kai garantuotos paskolos lėšomis įsigyjamo turto įkeitimo momentas yra numatomas po garantuojamos paskolos panaudojimo (išmokėjimo), o indėlio (deponuotų lėšų) įkeitimas yra numatytas laikinai iki įsigyto turto įkeitimo momento, ir po įsigyto turto įkeitimo lėšų įkeitimo yra atsisakoma. Tuo atveju, kai prognozuojamas finansuojamo projekto ar paskolos gavėjo pinigų srautas, skirtas paskolai dengti, nėra pakankamas ir dėl to finansų įstaiga ir (ar) Bendrovė paskolos gavėjo reikalauja laikinai deponuoti lėšas palūkanoms ir kitiems mokėjimams pagal paskolos sutartį dengti, Bendrovės garantijos suma deponuotų lėšų sumos dydžiu nėra mažinama.

14. Bendrovės garantijos suma negali būti didesnė kaip 5 000 000 Eur (penki milijonai eurų) (arba 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų), jei paskolos gavėjas vykdo ar ketina vykdyti krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį) už SVV subjektų paskolas ir 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų) (arba 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų), jei paskolos gavėjas vykdo ar ketina vykdyti krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį) už didelių įmonių paskolas. Bendrovės garantijos suma negali būti mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

 

15. Jei vienam paskolos gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios Bendrovės garantijos, bendra Bendrovės garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų Bendrovės garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

 

16. De minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma negali viršyti Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje nustatytos sumos. De minimis pagalbos dydis vienai įmonei negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per 3 metų laikotarpį, o vienai įmonei, vykdančiai ar ketinančiai vykdyti krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, atveju negali viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per 3 metų laikotarpį. Viena įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje.

17. Bendrovės garantija gali būti suteikiama, tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

17.1. Paskolos gavėjas yra SVV subjektas arba didelė įmonė.

17.2. Paskolos gavėjas yra registruotas Juridinių asmenų registre arba registruotas kaip mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje.

17.3. Paskolos gavėjui nėra taikomos ir negali būti taikomos nemokumo procedūros, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkte.

17.31. Paskolos gavėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos paskolos lėšos, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury)), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

17.32. Paskolos gavėjas atitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, skelbiamą interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

17.4. Paskola yra skirta:

17.4.1. investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą;

17.4.2. apyvartinėms lėšoms, reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti ar prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms teikti.

17.5. Paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai finansuojamo projekto finansavime dalyvauja nuosavomis lėšomis, kaip tai nustatyta Nuostatų 18 punkte.

17.6. Bendrovei atlikus skaičiavimus, de minimis pagalba paskolos gavėjui yra teikiama jam palankiausiu būdu, atsižvelgiant į paskolos gavėjo dydį, kredito reitingą, paskolos terminą ir jos tikslinę paskirtį:

17.6.1. pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 punkto b papunktį, kai bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip atitinkama Nuostatų 16 punkte nustatytos atitinkamos viršutinės ribos dalis, arba

17.6.2. pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 punkto c papunktį, taikomą SVV subjektams, kai bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas remiantis Europos Komisijos pranešime dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (2008/C 155/02) nustatytomis saugumo garanto priemokomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

 

17.7. Investicijoms finansuoti skirtos paskolos garantavimo atveju už garantuojamos paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas pirminiu įkeitimu yra įkeičiamas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti. Įkeičiamas turtas jo įkeitimo momentu negali būti perduodamas ir įkeičiamas kitam paskolos gavėjo kreditoriui. Už paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas Bendrovės garantijos gavėjo siūlymu ir Bendrovės sutikimu gali būti neįkeičiamas už garantuojamą paskolą, kai Bendrovės garantijos gavėjo vertinimu už paskolos lėšas įsigyjamas turtas yra netinkamas paskolos grąžinimo užtikrinimo būdas dėl jo mažo likvidumo arba kai paskolos gavėjas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti pasiūlo įkeisti kitą ne mažesnės nei už paskolos lėšas įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto vertės ilgalaikį materialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto rinkos ar likvidacinę vertę nustato Bendrovės garantijos gavėjas pagal reglamentuotas savo vidines procedūras.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

17.8. Apyvartinėms lėšoms finansuoti suteikiamos paskolos terminas yra ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai. Kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu, Bendrovės garantijos gavėjo suteikiamos prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos data negali būti ankstesnė nei Bendrovės garantijos suteikimo data, o Bendrovės garantijos gavėjo suteikiamos prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo terminas negali būti ilgesnis už garantijų kredito linijos terminą. Bendra iš garantijų kredito linijos suteiktų prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų suma, įskaitant pagal garantijos gavėjo reikalavimus Bendrovės garantijos gavėjo išmokėtas prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos išmokas, negali viršyti garantijų kredito linijos sumos.

17.9.  Tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra didelė įmonė, finansų įstaigos paskolos gavėjui nustatytas kredito reitingas yra ne mažesnis kaip „B-“ ar „B3“ reitingas pagal tarptautinių reitingų agentūrų „Standard & Poors“, „Fitch Ratings“ ir „Moodys“ taikomą reitingavimą. Jeigu didelės įmonės kredito reitingas nustatomas pagal finansų įstaigos taisykles, kurios nesutampa su šiame papunktyje minėtų tarptautinių reitingų agentūrų taikomais reitingais (jų klasifikacija ir reikšmėmis), finansų įstaiga privalo nurodyti Bendrovei, kokį šiame papunktyje minėtų tarptautinių reitingų agentūrų taikomą kredito reitingą (reitingo dydį) atitinka finansų įstaigos nustatytas didelės įmonės kredito reitingas.

17.10. Bendrovės garantijos suteikimo rizika (paskolos gavėjo ir jo dalyvių reputacija ir patirtis, finansuojamo projekto neįvykdymo ir garantuojamos paskolos negrąžinimo rizika) yra Bendrovei priimtino rizikingumo lygio. Rizikingumo lygio vertinimas atliekamas Bendrovės valdybos nustatyta tvarka.

18. Paskolos gavėjo ir (arba) jo dalyvių dalyvavimo finansuojamame projekte nuosava lėšų dalimi reikalavimai:

18.1. jei teikiama investicinė paskola, paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai į finansuojamą investicinį projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio) nuo investicinio projekto vertės, o paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ar paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą turi būti ne mažesnis kaip 0,1. Jeigu pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo yra mažesnis kaip 0,1, o pagal paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą yra didesnis kaip 0,1, paskolos gavėjas privalo pateikti Bendrovei nuosavybės struktūros pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus nuosavybės struktūros pokyčius įrodančius dokumentus);

18.2. jei teikiama apyvartinė paskola, laikoma, kad paskolos gavėjas dalyvauja projekto finansavime nuosavomis lėšomis, kai jo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,1, skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ar paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą. Jeigu pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo yra mažesnis kaip 0,1, o pagal paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą yra didesnis kaip 0,1, paskolos gavėjas privalo pateikti Bendrovei nuosavybės struktūros pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus nuosavybės struktūros pokyčius įrodančius dokumentus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

19. Nuostatų 18 punkte nurodytais atvejais skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

20. Jei teikiama Nuostatų 18.2 papunktyje nurodyta apyvartinė paskola, finansuojamo projekto vertė suprantama kaip garantuojamos paskolos suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

 

21. Nuostatų 18 punkte nurodyti reikalavimai paskolos gavėjui netaikomi, jei tenkinamos visos šios sąlygos: 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

21.1. paskolos gavėjas veikė (yra įsteigtas, o jei tai fizinis asmuo, jis yra įregistruotas kaip verslininkas) ne ilgiau kaip 24 mėnesius iki Bendrovės garantijos gavėjo prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dienos;

21.2. prašomos suteikti garantijos suma yra ne didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

21.3. Bendrovė, įvertinusi surinktą informaciją ir dokumentus, nenustatė padidėjusios projekto nevykdymo (neužbaigimo) ir (arba) paskolos negrąžinimo rizikos. Projekto nevykdymo (neužbaigimo) ir (arba) paskolos negrąžinimo rizika vertinama Bendrovės valdybos nustatyta tvarka. 

22. Bendrovės garantija neteikiama:

22.1. jei paskolos gavėjas prašo finansuoti šių sektorių veiklą: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo bei draudimo (veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 64–66 skyrius), spirito distiliavimo, rektifikavimo ir maišymo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), ginklų ir šaudmenų gamybos ir (ar) jų specializuotos mažmeninės prekybos (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 25.4 grupę ir 47.78.30 poklasį), tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), azartinių lošimų ar lažybų organizavimo (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), taip pat Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytose srityse. Jeigu paskolos gavėjas vykdo šiame Nuostatų papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos šiame Nuostatų papunktyje minėtai veiklai finansuoti. Priešingu atveju, tai yra paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

22.2.  jei paskolos gavėjo prašoma finansuoti veikla yra nekilnojamojo turto operacijų veikla (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 68.1–68.3 grupę) ir nekilnojamojo turto operacijų sandoriai sudaromi su kitais fiziniais ar juridiniais asmenims, kurie su paskolos gavėju nėra laikomi viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

22.3. jei prašomos paskolos apyvartinių lėšų poreikis atsirado tik dėl to, kad paskolos gavėjas investavo į kitus juridinius asmenis ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

22.4. kai paskolos lėšomis siekiama bent vieno iš toliau nurodytų tikslų:

22.4.1. perfinansuoti paskolos gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus atvejus, kai garantija teikiama paskolos gavėjo lėšomis ne anksčiau kaip per 6 mėnesius iki Bendrovės garantijos gavėjo prašymo suteikti garantiją Bendrovėje gavimo dienos apmokėtoms investicijoms perfinansuoti;

22.4.2. įsigyti finansinį turtą. Finansinis turtas suprantamas kaip pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertybiniai popieriai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi ar gauti pinigus ir (ar) jų ekvivalentus iš kito subjekto;

22.4.3. statyti, įsigyti, remontuoti ar rekonstruoti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir (ar) su juo susijusių įmonių, kurios kartu laikytinos viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, veikloje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

22.4.4. kai didesnė nei 40 procentų paskolos lėšomis įsigyjamo nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti  kitiems fiziniams  ar juridiniams asmenims, kurie  su paskolos gavėju nėra traktuojami kaip viena įmonė pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį. Ribojimas dėl nuomos netaikomas, kai paskolos gavėjas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklas (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 55 skyrių) ar nuomoja darbo vietas pagal darbo vietos nuomos sutartis arba užsiima daiktų saugojimo veikla (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 52.1 grupę ir 52.10 klasę);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

22.4.5. finansuoti turto, kuris nebūtų skirtas paskolos gavėjo veiklai vykdyti, įsigijimą;

22.4.6. finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

22.4.7. išmokėti išmokas paskolos gavėjo dalyviams;

22.4.8. perskolinti paskolos lėšas kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

22.5. jei paskolos gavėjas nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

23. Bendrovės valdyba nustato Nuostatų reikalavimus įgyvendinančias sąlygas, siekdama valdyti pagal suteikiamas garantijas prisiimamą paskolų negrąžinimo riziką.

24. Garantijos gali būti suteikiamos tik už eurais išduodamas paskolas.

25Garantija teikiama tik tuo atveju, kai finansuojamas projektas, kuriam teikiama paskola, yra Bendrovės pripažįstamas ekonomiškai pagrįstu ir finansiškai atsiperkančiu. Projekto ekonominis pagrįstumas ir finansinis atsiperkamumas vertinamas Bendrovės valdybos nustatyta tvarka.

26. Pagal Nuostatus teikiamos garantijos ir už sindikuotas paskolas, kurias suteikia kelios finansų įstaigos, veikdamos kartu kaip vienas kreditorius. Sindikuotų paskolų garantavimo atveju Nuostatai taikomi mutatis mutandis.

27. Garantuota paskola ir Bendrovės suteikta garantija gali būti perleista kitai finansų įstaigai, atitinkančiai Bendrovės garantijos gavėjui keliamus reikalavimus, kai garantuotą paskolą perimanti finansų įstaiga perima visas teises ir pareigas pagal suteiktą garantiją iš garantuotą paskolą perleidžiančios finansų įstaigos. Dėl suteiktos garantijos perleidimo kitai finansų įstaigai priimamas Nuostatų 11 punkte nurodytas Bendrovės sprendimas. Jei paskola perleidžiama kitai finansų įstaigai be Nuostatų 11 punkte nurodyto Bendrovės sprendimo dėl garantijos suteikimo, Bendrovės įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją laikomi pasibaigusiais.

 

IV SKYRIUS

BENDROVĖS GARANTIJOS IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

28. Įvykus garantiniam atvejui, Bendrovė Bendrovės garantijos gavėjui garantuoja paskolos gavėjui suteiktos paskolos pirmosios dalies, atitinkančios Bendrovės atsakomybės limitą, grąžinimą. Paskolos gavėjui grąžinus dalį paskolos, grąžinta suma pirmiausia sumažinama Bendrovės garantija užtikrinta paskolos dalis ir šia suma sumažinama garantijos suma, išskyrus atvejus, kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu. Kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu dėl paskolos grąžinimo ir leidžiamo pakartotinio paskolos lėšų išdavimo neviršijant kredito linijos dydžio, Bendrovės įsipareigojimai pagal Bendrovės suteiktą garantiją ir garantijos suma dėl paskolos grąžinimo nėra mažinami, o skaičiuojant garantijos išmoką, didžiausia garantijos suma pagal Bendrovės suteiktą garantiją yra lygi paskolos sumos faktinio likučio ir Bendrovės negarantuotos paskolos dalies skirtumui. Kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu, išmokėtos paskolos sumos dydis suprantamas kaip finansų įstaigos prievolių įvykdymo užtikrinimo Bendrovės garantijos gavėjui sumokėtos garantuotos sumos dydis pagal iš garantijų kredito linijos suteiktą prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją.

29. Pagal Bendrovės suteikiamą garantiją Bendrovės atsakomybė yra subsidiari. Įvykus garantiniam atvejui, Bendrovės garantijos gavėjas įgyja teisę į garantijos išmoką pagal Bendrovės suteiktą garantiją, tik kai yra įvykdytos visos Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo ir Bendrovės rašytinėje garantijoje (garantijos lakšte) nurodytos garantijos suteikimo sąlygos ir kai, realizavus pirmaeilius paskolos grąžinimo užtikrinimo būdus, lieka negrąžinta (nepadengta) Bendrovės garantuota paskolos dalis.

30. Garantijos išmoka ar jos dalis gali būti mokama Bendrovės garantijos gavėjui ir visiškai nerealizavus visų pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų, jei pakanka Bendrovės garantijos gavėjo Bendrovei pateiktų duomenų įvertinti pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų realizavimą ir nustatoma, kad dėl objektyvių priežasčių (nelikvidus turtas, nemokus laiduotojas, neįmanomas išieškojimas) nepavyks Bendrovės garantijos gavėjui išieškoti atitinkamos Bendrovės garantuotos paskolos dalies iš paskolos gavėjo ir jo pateiktų pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų.

31. Iš negrąžintos paskolos sumos išieškojimo ar iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų realizavimo gautų sumų pirmiausia dengiamos patirtos antstolio išieškojimo išlaidos, palūkanos ir delspinigiai pagal suteiktą paskolą (apskaičiuoti už ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį), Bendrovės negarantuota paskolos dalis, paskui Bendrovės garantuota paskolos dalis, vėliau kiti Bendrovės garantijos gavėjo reikalavimai, kurie kyla dėl sumų pagal suteiktą paskolą išieškojimo (patirtos teisinių paslaugų išlaidos, įkeisto turto draudimo, turto vertinimo išlaidos). Paskolos gavėjo bankroto atveju Bendrovės garantijos gavėjo kreditoriniai reikalavimai dengiami Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tenkinant Bendrovės garantijos gavėjo kreditorinius reikalavimus pagal sutektą paskolą, pirmiausiai dengiama Bendrovės negarantuota paskolos dalis, paskui Bendrovės garantuota paskolos dalis.  

32. Bendrovės garantijos gavėjas dėl garantijos išmokos mokėjimo turi teisę kreiptis į Bendrovę ne vėliau kai per 3 metus nuo garantinio atvejo dienos. Jei Bendrovės garantijos gavėjas nesikreipia į Bendrovę dėl garantijos išmokos mokėjimo per nurodytą terminą arba per nurodytą terminą nepateikia prašymo pratęsti kreipimosi terminą iki 12 mėnesių, Bendrovės įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją laikomi pasibaigusiais ir garantijos išmoka nemokama.

33. Kreipdamasis dėl garantijos išmokos mokėjimo, Bendrovės garantijos gavėjas pateikia Bendrovei prašymą dėl garantijos išmokos mokėjimo. Kartu su prašymu dėl garantijos išmokos mokėjimo turi būti pateikti: dokumentai, patvirtinantys paskolos gavėjo negrąžintą paskolos sumą; dokumentai, įrodantys, kad įvykdytos visos Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo ir Bendrovės rašytinėje garantijoje (garantijos lakšte) nurodytos sąlygos; paskolos gavėjo bankroto atveju dokumentai, pagrindžiantys inicijuotas bankroto procedūras; informacija apie pirmaeilių užtikrinimo būdų realizavimą.

34. Garantijų kredito linijos atveju Bendrovės garantijos gavėjas, be Nuostatų 33 punkte nurodytų dokumentų, Bendrovei taip pat turi pateikti garantijos gavėjo reikalavimą įvykdyti finansų įstaigos įsipareigojimus pagal prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją bei dokumentus, patvirtinančius, kad finansų įstaiga sumokėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos gavėjui garantuotą sumą pagal iš garantijų kredito linijos suteiktą prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

35. Bendrovės valdymo organai ar jų įgalioti asmenys sprendimą dėl garantijos išmokos mokėjimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų Nuostatų 33 ir 34 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Mokėtinos garantijos išmokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo ir Bendrovės rašytinėje garantijoje (garantijos lakšte) nurodytų sąlygų įvykdymą ir jų pagrindimą dokumentais, garantuotos paskolos pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų realizavimo aplinkybes ir iš realizavimo gautas pajamas arba iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų tikėtinas gauti pajamas ir vadovaujantis Bendrovės valdybos patvirtintos Individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo politikos ir Bendradarbiavimo sutarčių nuostatomis. Bendrovės valdybos patvirtinta Individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo politika skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.invega.lt.

36. Priėmusi sprendimą vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, Bendrovė garantijos išmoką sumoka Bendrovės garantijos gavėjui Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka per 15 darbo dienų nuo Bendrovės sprendimo  dėl garantijos suteikimo priėmimo.

37. Bendrovė, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą Bendrovės garantiją, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į paskolos gavėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

 

IV1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PAGALBOS GARANTIJOMS IR BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS PAGALBOS GARANTIJAS VYKDYMUI

 

371. Bendrovės teikiamai pagalbos garantijai taikomi Nuostatų I-IV ir V skyriuose nustatyti bendrieji reikalavimai, kiek jie neprieštarauja šiame Nuostatų skyriuje nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

372. Pagalbos garantijos teikimo reikalavimai:

372.1. Paskolos gavėjas turi būti nukentėjęs nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės. Laikoma, kad paskolos gavėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei:

372.1.1. paskolos gavėjo prekių ar paslaugų importas ar eksportas sutriko dėl karo sukeltos krizės (importo arba eksporto dalis su Ukraina, Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika bendrai sudaro ne mažiau kaip 25 procentus nuo bendros paskolos gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.). Atitiktis šiame papunktyje nurodytiems reikalavimams vertinama pagal Bendrovės gautus duomenis apie eksporto ir (ar) importo apimtis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (ar) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (ar) paskolos gavėjo pateiktus duomenis apie eksporto ir (ar) importo apimtis (jei paskolos gavėjas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas); arba

372.1.2. jei paskolos gavėjo sąnaudos kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus paskolos gavėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis paskolos gavėjo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis; ir

372.1.3. paskolos gavėjas neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d. ir ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Bendrovės garantijos gavėjo prašymo suteikti pagalbos garantiją pateikimo Bendrovei dienos;

372.2. teikiant pagalbos garantiją, netaikomi Nuostatų 12–16 punktuose ir 17.6 papunktyje įtvirtinti reikalavimai;

372.3. didžiausia garantuojamos paskolos suma vienam paskolos gavėjui apskaičiuojama vadovaujantis vienu iš šių būdų, atsižvelgiant į tai, kuris yra palankesnis paskolos gavėjui:

372.3.1. paskolos suma negali viršyti 15 procentų paskolos gavėjo vidutinio metinio pardavimo pajamų dydžio, skaičiuojant už 3 (trejus) paskutinius pasibaigusius finansinius metus. Galimas paskolos sumos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenimis; arba

372.3.2. paskolos suma negali viršyti 50 procentų paskolos gavėjo energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių iki prašymo suteikti pagalbos garantiją pateikimo mėnesio, sumos. Galimas paskolos sumos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis paskolos gavėjo pateiktais energijos sąnaudų patyrimą pagrindžiančiais dokumentais;

372.4. jei vienam paskolos gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios pagalbos garantijos, bendra pagalbos garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų pagalbos garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) ir Nuostatų 372.3 papunktyje nurodytos didžiausios garantuojamos paskolos sumos vienam paskolos gavėjui;

372.5. pagalbos garantijos trukmė negali viršyti 72 mėnesių. Tuo atveju, kai pagalbos garantija teikiama už paskolą apyvartinėms lėšoms finansuoti, pagalbos garantijos trukmė negali viršyti 36 mėnesių;

372.6. jei pagalbos garantija teikiama už investicinę paskolą, tokiu atveju maksimalus investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas negali viršyti 12 mėnesių ir paskolos grąžinimai turi būti atliekami linijiniu būdu.

373. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei paskolos gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta Komunikato 33 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje  www.urm.lt/sankcijos.

374. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei paskolos gavėjas prašo finansuoti šių sektorių veiklą: žemės ūkio (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 0.1 skyrių), žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 grupes ir 10.81, 10.82 klases), miškininkystės (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 02 skyrių), taip pat žuvininkystės (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 03.1 ir 10.2 grupes) ir akvakultūros (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 03.2 grupę).

375. Pagal suteikiamą pagalbos garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 90 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Kai teikiama paskola nekilnojamajam turtui pirkti, didžiausias Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Pagalbos garantijos suma ir Bendrovės atsakomybės limitas konkrečios paskolos atveju nustatomi atsižvelgiant į Bendrovės garantijos gavėjo prašomą taikyti atsakomybės limitą, garantuojamos paskolos sąlygas, paskolos gavėjo ir jo vykdomo projekto riziką, pagalbos garantijos, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo būdo, poreikį ir kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų vertę.

376. Už pagalbos garantijos suteikimą Bendrovei mokamas ne mažesnis kaip Komunikato 47 punkte nustatytas pagalbos garantijos atlyginimas. Pagalbos garantijai taikomą atlyginimo dydį Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.

377. Pagalbos garantijų atveju Bendrovė Bendrovės garantijos gavėjui garantuoja negrąžintos paskolos nuostolio, atitinkančio Bendrovės atsakomybės limitą, dengimą. Nuostolius dėl neatgautos paskolos sumos proporcingai dengia Bendrovės garantijos gavėjas ir Bendrovė. Paskolos sumai mažėjant, garantuota ir negarantuota neatgautos paskolos suma proporcingai mažėja.

378. Įvykus garantiniam atvejui, Bendrovės garantijos gavėjas įgyja teisę į garantijos išmoką pagal Bendrovės suteiktą pagalbos garantiją tik tada, kai yra įvykdytos visos Bendrovės sprendime dėl pagalbos garantijos suteikimo ir Bendrovės rašytinėje garantijoje (garantijos lakšte) nurodytos pagalbos garantijos suteikimo sąlygos ir kai, realizavus pirmaeilius paskolos grąžinimo užtikrinimo būdus, lieka negrąžinta (nepadengta) garantuotos paskolos dalis. Iš negrąžintos paskolos sumos išieškojimo ar iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų realizavimo gautų sumų pirmiausia dengiamos patirtos antstolio išieškojimo išlaidos, palūkanos ir delspinigiai pagal suteiktą paskolą (apskaičiuoti už ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį), po to negrąžinta paskola, vėliau – kiti Bendrovės garantijos gavėjo reikalavimai, kurie kyla dėl sumų pagal suteiktą paskolą išieškojimo (patirtos teisinių paslaugų suteikimo išlaidos, įkeisto turto draudimo, turto vertinimo išlaidos). Paskolos gavėjo bankroto atveju pagalbos garantijos gavėjo kreditoriniai reikalavimai dengiami Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

379. Tos pačios paskolos sumos atžvilgiu pagal Nuostatus teikiamos pagalbos garantijos negali būti sumuojamos su pagalba, teikiama pagal Komunikato 2.3 skirsnį, ir atvirkščiai, arba su pagalba, teikiama pagal Komunikato 2.3 skirsnį, ir atvirkščiai, arba su pagalba, teikiama pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais 3.2 arba 3.3 skirsnį. Pagalbos garantijos skirtingoms paskoloms, teikiamoms pagal Nuostatus, gali būti sumuojamos, jei bendra paskolų suma vienam pagalbos gavėjui neviršija Nuostatų 372.3 papunktyje nustatytų didžiausių ribų. Kartu pagalbos gavėjas gali pasinaudoti keliomis Komunikato 2.2 skirsnyje nurodytomis priemonėmis, jeigu bendra paskolų suma vienam pagalbos gavėjui neviršija Nuostatų 372.3 papunktyje nustatytų didžiausių ribų.

3710. Pagalbos garantijos teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.

Papildyta skyriumi:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS GARANTIJŲ APSKAITA

 

38. Bendrovė kaupia dokumentus ir informaciją apie suteiktą Bendrovės garantiją, jos suteikimo sąlygų vykdymą, garantuojamos paskolos tikslinį naudojimą bei grąžinimą, taip pat kitą informaciją, susijusią su Bendrovės garantija ir garantuojama paskola.

39. Bendrovė užtikrina su Nuostatų įgyvendinimu ir Bendrovės garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatomis, o su Nuostatų įgyvendinimu ir pagalbos garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą – vadovaudamasi Komunikato 56 punkto nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

40. Duomenų valdytojas – Bendrovė, juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt, tvarko su Nuostatų reikalavimų įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Kai paskolos gavėjas yra verslininkas, tvarkomi šie paskolos gavėjo kartu su prašymu dėl garantijos suteikimo pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie asmens gaunamas pajamas, finansinius įsipareigojimus, kreditingumo istorija, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, išsilavinimas, pareigos ir profesinė patirtis, gyvenamosios vietos adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos su kitais juridiniais asmenimis. Kai paskolos gavėjas yra įmonė, tvarkomi šie paskolos gavėjo kartu su prašymu dėl garantijos suteikimo pateikti asmens duomenys: paskolos gavėjo kontaktinio asmens finansavimo gavimo klausimais vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, paskolos gavėjo vadovo ir paskolos gavėjo dalyvių vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefono numeris, paskolos gavėjo dalyvio valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos su kitais juridiniais asmenimis. Tais atvejais, kai paskola užtikrinama fizinio asmens suteikiamais pirmaeiliais paskolos grąžinimo užtikrinimo būdais, tvarkomi pirmaeilį paskolos grąžinimo užtikrinimą suteikusio fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie  gaunamas pajamas, finansinius įsipareigojimus ir turimą turtą. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti teisėtą valstybės pagalbos paskolos gavėjui teikimą, vertinant ir nustatant paskolos gavėjo atitiktį Nuostatų reikalavimams, ir atlikti su nurodyto tikslo įgyvendinimu susijusius veiksmus: tikrinti paskolos gavėjo pateiktos informacijos tikrumą, tvarkyti Bendrovės suteiktų garantijų apskaitą, Bendrovės suteiktų garantijų portfelio rizikingumo vertinimą, rengti statistines ataskaitas dėl suteiktų Bendrovės garantijų, registruoti ir viešinti suteiktą valstybės pagalbą, finansuojamus projektus, atlikti Bendrovės suteiktų garantijų auditą, vykdyti paskolos gavėjų nuomonės apie Bendrovės suteiktas garantijas apklausas. Bendrovė audito tikslais ir esant teisėtam Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų (Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų) paklausimui pateiks asmens duomenis kompetentingoms institucijoms. Su Nuostatų reikalavimų įgyvendinimu susiję asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento dėl Bendrovės garantijos suteikimo gavimo dienos. Duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovę ir įgyvendinti šias Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas teises: teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“); teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje taisyklėmis. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.invega.lt, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Bendrovės veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas turi teisę skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

41. Bendrovė atsakinga už suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

411. Bendrovė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu pateikia informaciją apie kiekvieną pagalbos garantiją, viršijančią 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų) ir suteiktą pagal Komunikatą, per 30 kalendorinių dienų nuo pagalbos garantijos suteikimo dienos. Šią Bendrovės pateiktą informaciją Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija privalo paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency per 12 mėnesių nuo pagalbos garantijos suteikimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

 

42. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos2.4.9 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais teikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai suteiktų Bendrovės garantijų ir Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas vykdymo ataskaitą.

 

__________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1189, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23553

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-801, 2022-06-07, paskelbta TAR 2022-06-07, i. k. 2022-12282

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_ba0927b98eaf463ca339a5c1df9c57ac_end