Suvestinė redakcija nuo 2016-12-01 iki 2017-04-05

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05748

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ SKYRIMO IR VEIKLOS BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 26 d. Nr. VIII-21

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba)  n u t a r i a :

1. Patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrąsias taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatyti, kad Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai (toliau – Komitetai) turi atlikti:

2.1. ekspertų, kurie nuo 2013 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos yra atlikę bent vieną ekspertinį vertinimą Tarybos pavedimu, statuso peržiūrą, nustatytą Taisyklių 15 ir 19 punktuose, ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

2.2. ekspertų, kurie nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. yra atlikę bent vieną ekspertinį vertinimą Tarybos pavedimu ir nepatenka į 2.1 punkte nurodytą atvejį, statuso peržiūrą, nustatytą Taisyklių 15 ir 19 punktuose, ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

2.3. asmenų, kurie Komitetų nutarimais buvo įtraukti į ekspertų sąrašus, bet nepatenka į 2.1 ar 2.2 punktuose nurodytus atvejus, statuso peržiūrą, nustatytą Taisyklių 15 ir 19 punktuose, ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

3. Laikyti, kad asmenys, patenkantys į Taisyklių 2.1–2.3 punktuose paminėtas asmenų grupes, atitinka Taisyklių 9–12 punktuose keliamus reikalavimus iki šiuose punktuose nustatytų terminų.

4. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2008 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. VII-02 „Dėl VII­osios kadencijos Lietuvos mokslo tarybos darbą reglamentuojančių dokumentų tvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ SKYRIMO IR VEIKLOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus kandidatams į Tarybos ekspertus ir ekspertams, ekspertų grupės sudarymo principus, eksperto veiklos ir ekspertinio darbo principus, apmokėjimo už ekspertinį darbą nuostatas.

2. Taryba, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI­625 patvirtintuose Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose nurodytas funkcijas, pasitelkia ekspertų grupes ar pavienius ekspertus.

3. Ekspertų grupę sudaro arba pavienį ekspertą skiria Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų arba Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – Komitetas) iš kandidatų į Tarybos ekspertus ir Tarybos ekspertų.

4. Komiteto sudarytos ekspertų grupės sudėtį ar pavienį ekspertą tvirtina Tarybos valdyba.

5. Ekspertų grupę taip pat gali sudaryti ar pavienį ekspertą paskirti Tarybos pirmininkas išimtiniais atvejais:

5.1. kai atlikti įvertinimą ir pateikti išvadas būtina per 10 arba mažiau darbo dienų, o Komitetas negali sudaryti ekspertų grupės ar paskirti pavienio eksperto dėl objektyvių priežasčių:

5.1.1. kai suorganizuoti Komiteto (-ų) posėdžio Taryboje ar elektroniniu būdu neįmanoma dėl trumpo laikotarpio, skirto atlikti vertinimą;

5.1.2. dėl iš anksto nustatyto Komiteto (-ų) posėdžių grafiko;

5.2. kai įvertinimui atlikti ir išvadoms pateikti reikia abiejų Komitetų kompetencijai priklausančių mokslo sričių ekspertų ir (arba) ekspertų praktikų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

6. Užduotį ekspertų grupei ar pavieniam ekspertui įvertinti vertinamąjį objektą paskiria Komitetas arba Taisyklių 5 punkte nurodytu atveju Tarybos pirmininkas. Vertinamasis objektas gali būti:

6.1. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros konkursinio finansavimo srities objektas (paprastai – paraiška ar projekto ataskaita; toliau – konkursinis objektas);

6.2. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros objektas, kuris nepriskiriamas konkursinio finansavimo sričiai (toliau – nekonkursinis objektas).

 

II SKYRIUS

KANDIDATAI Į TARYBOS EKSPERTUS IR TARYBOS EKSPERTAI

 

I SKIRSNIS

KANDIDATAI Į TARYBOS EKSPERTUS

 

7. Asmuo, norintis tapti kandidatu į Tarybos ekspertus, arba asmuo, pasiūlytas užsienio institucijos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros konkursinį finansavimą, kaip nustatyta Taisyklių 16 punkte, Ekspertų duomenų bazėje (toliau – EDB) turi pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos prašymą ir duoti sutikimą paviešinti jo duomenis Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka. EDB kaupiami kandidatų į Tarybos ekspertus ir Tarybos ekspertų asmens ir kontaktiniai duomenys, duomenys darbo santykiams įteisinti, duomenys apie asmens ekspertines kompetencijas, darbovietes, papildomi duomenys, taip pat duomenys apie ekspertinę veiklą Taryboje, Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimo (Taisyklių 29 punktas) kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

8. Asmuo gali pretenduoti būti mokslo (meno) ekspertu arba ekspertu praktiku.

9. Humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo ekspertui (kandidatui į mokslo ekspertus) taikomi šie minimalūs reikalavimai:

9.1. po daktaro laipsnio suteikimo būti paskelbusiam ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba būti paskelbusiam ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba būti padariusiam ženklią įtaką mokslo šakos raidai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

9.2. per paskutinius penkerius metus būti paskelbusiam reikšmingų tarptautinių publikacijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

9.3. per paskutinius penkerius metus turėti ekspertinio darbo patirties ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams patirties ir (arba) tarptautinės patirties.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

10. Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų sričių mokslo ekspertui (kandidatui į mokslo ekspertus) taikomi šie minimalūs reikalavimai:

10.1. būti paskelbusiam ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Science” arba padariusiam ženklią įtaką mokslo šakos raidai;”

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

10.2. per paskutinius penkerius metus būti paskelbusiam reikšmingų tarptautinių publikacijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

10.3. per paskutinius penkerius metus turėti ekspertinio darbo patirties ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams patirties ir (arba) tarptautinės patirties.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

11. Meno ekspertui (kandidatui į meno ekspertus) taikomas minimalus reikalavimas būti pripažintu menininku – kūrėju arba meno kūrinių atlikėju, sukūrusiu ypač reikšmingų meno ir kultūros kūrinių, pelniusių platų Lietuvos ir (arba) užsienio visuomenės ir meno specialistų pripažinimą ir įvertintų prestižinėmis tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais, arba (ir) būti išugdžiusiu pasižymėjusių menininkų.

12. Ekspertas praktikas (kandidatas į ekspertus praktikus) turi būti pripažintas savo srities specialistas ir atitikti bent vieną iš šių minimalių reikalavimų:

12.1. turėti ne mažiau kaip penkerių metų darbo patirties įmonėje ar įstaigoje, vykdančioje mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir (ar) inovacinės veiklos darbus;

12.2. turėti ne mažiau kaip penkerių metų vadybinio darbo patirties mokslo ir studijų institucijoje;

12.3. turėti ne mažiau kaip penkerių metų viešojo administravimo patirties su mokslu ar studijomis susijusioje srityje;

12.4. turėti ne mažiau kaip penkerių metų vadybinio darbo patirties mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo srityje.

13. Asmenų, norinčių tapti kandidatais į Tarybos ekspertus, prašymai svarstomi Komitete pagal kompetenciją. Kandidatų svarstymas Komitete yra konfidencialus. Apie svarstymo Komitete rezultatus asmuo informuojamas elektroniniu paštu; jeigu sprendimas yra neigiamas, nurodomos tokio sprendimo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

14. Jei Komiteto sprendimu asmuo atitinka kandidatui į mokslo (meno) ekspertus ar kandidatui į ekspertus praktikus taikomus reikalavimus, jis pripažįstamas kandidatu į ekspertus. Asmens, pakartotinai pateikusio prašymą pripažinti jį kandidatu į Tarybos ekspertus, prašymas svarstomas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Komiteto ankstesnio sprendimo priėmimo dienos.

15. Kas šešeri metai nuo kandidato į Tarybos ekspertus statuso pripažinimo Komitetas peržiūri, ar kandidatas atitinka minimalius reikalavimus. Jei Komitetas pripažįsta, kad asmuo neatitinka kandidatui į Tarybos ekspertus taikomų minimalių reikalavimų (Taisyklių 9–12 punktai), jis informuojamas elektroniniu paštu apie tai, kad yra išbrauktas iš kandidatų į ekspertus.

16. Kandidatu į Tarybos ekspertus taip pat gali tapti užsienio institucijos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros konkursinį finansavimą, pasiūlytas bei Komiteto patvirtintas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

17. Kandidatai į Tarybos ekspertus EDB esančius duomenis gali bet kada atnaujinti. Kas dveji metai nuo kandidato į ekspertus statuso patvirtinimo arba peržiūrėjimo, kandidatams yra siūloma atnaujinti duomenis EDB, jeigu jie to nėra padarę anksčiau.

 

II SKIRSNIS

TARYBOS EKSPERTAI

 

18. Tarybos ekspertu laikomas asmuo, kuris Komiteto sprendimu pripažintas kandidatu į Tarybos ekspertus ir Komiteto arba Tarybos pirmininko pavedimu yra atlikęs bent vieną ekspertinį vertinimą per paskutinius trejus metus.

19. Kas šešeri metai nuo kandidato į Tarybos ekspertus statuso pripažinimo Komitetas peržiūri, ar Tarybos ekspertas atitinka minimalius reikalavimus. Jei Komitetas pripažįsta, kad Tarybos ekspertas neatitinka ekspertui taikomų minimalių reikalavimų (Taisyklių 9–12 punktai), asmuo informuojamas elektroniniu paštu apie tai, kad yra išbrauktas iš Tarybos ekspertų.

20. Tarybos ekspertai EDB esančius duomenis gali bet kada atnaujinti. Kas dveji metai nuo kandidato į ekspertus statuso patvirtinimo ar eksperto statuso peržiūrėjimo, ekspertams yra siūloma atnaujinti duomenis EDB, jeigu jie to nėra padarę anksčiau.

 

III SKYRIUS

EKSPERTŲ GRUPĖS SUDARYMO PRINCIPAI

 

21. Kandidatai į ekspertų grupę atrenkami iš kandidatų į Tarybos ekspertus ir Tarybos ekspertų.

22. Sudarant ekspertų grupę, atsižvelgiama į vertinamąjį objektą ir jam įvertinti keliamą užduotį; nustatoma, kokių reikia ekspertinių kompetencijų, kad vertinamasis objektas būtų įvertintas kokybiškai, kokių reikia ekspertinių gebėjimų norint sėkmingai įvykdyti iškeltą užduotį. Ekspertų grupė sudaroma iš atskirų tokias kompetencijas turinčių kandidatų į ekspertų grupę.

23. Sudarant ekspertų grupę atsižvelgiama ir į tai, ar kandidatas į ekspertų grupę turi gretimų kompetencijų, kurios tiesiogiai nėra susijusios su vertinamuoju objektu ir jam įvertinti iškelta užduotimi, bet gali būti naudingos atliekant ekspertinį darbą.

24. Sudarant ekspertų grupę siekiama, kad kandidatų į ekspertų grupę ekspertinis darbas nesukeltų interesų konflikto.

 

IV SKYRIUS

EKSPERTO VEIKLOS PRINCIPAI

 

25. Ekspertas, atlikdamas jam pavestą darbą, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

25.1. profesionalumo – ekspertas turi vertinti savo mokslinių interesų krypčių ir susijusių su šiomis kryptimis vertinamuosius objektus, darydamas tai labai atsakingai, atsižvelgdamas į naujausius šių krypčių pasiekimus; ekspertas privalo nešališkai įvertinti vykdytojų grupės kompetenciją ir patirtį, objektyviai nustatyti vertinamojo objekto vertę;

25.2. nešališkumo – ekspertas, reikšdamas nuomonę ar siūlydamas sprendimą, turi remtis objektyviais kriterijais, bet ne asmeniškumais, nesivadovauti išankstine nuostata (teigiama arba neigiama) apie vertinamąjį objektą ar pareiškėjus;

25.3. konfidencialumo – visa su ekspertiniu vertinimu susijusi medžiaga gali būti naudojama tik vertinimo ir jo tobulinimo tikslams; negali būti atskleidžiamos ekspertų grupės narių nuomonės, pareikštos priimant ekspertinio vertinimo sprendimus, taip pat dalis ar visi vertinimo rezultatai;

25.4. sąžiningumo – ekspertas vadovaujasi sąžine, vertindamas jaučia atsakomybę už jam paskirtą darbą, remiasi tiesos siekimo idealais; vykdytojų, ekspertų grupės narių ir kitų kolegų atžvilgiu elgiasi garbingai;

25.5. skaidrumo – vertindamas ekspertas turi vadovautis iš anksto viešai paskelbtais, galiojančiais teisės aktais, vertinimą atlikti pagal aiškiai apibrėžtas procedūras; jis turi siekti, kad jo atliktu vertinimu būtų pasitikima; visi pareiškėjai turi gauti aiškias ir pagrįstas išvadas dėl vertinamojo objekto; pareiškėjams turi būti sudaryta galimybė pateikti paaiškinimų dėl vertinimo, jei to reikia;

25.6. lygybės – ekspertiniam vertinimui negali turėti įtakos pareiškėjų lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija, jeigu ekspertams tai yra žinoma.

26. Ekspertas negali atstovauti mokslo ir studijų institucijų ar verslo interesams, sureikšminti ar sumenkinti kurios nors mokslo krypties ar šakos pasiekimų ir svarbos, turi vadovautis tik savo kompetencija, pavestą darbą privalo atlikti korektiškai ir laiku. Ekspertas turi išlikti anonimiškas ir privalo išlaikyti kitų grupės narių anonimiškumą, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip, jis turi gerbti ir saugoti vertinamojo objekto autorių teises ir intelektinę nuosavybę.

27. Kiekvienas ekspertų grupės narys, laikydamasis aukščiau išvardintų principų, santykius ekspertų grupėje grindžia geranoriškumu, pagarba, kolegiškumu, pakantumu kito nuomonei.

28. Ekspertų grupės vadovas užtikrina, kad ekspertų grupėje būtų laikomasi aukščiau išvardintų veiklos principų. Pavienis ekspertas laikosi aukščiau išvardintų eksperto veiklos principų tiek, kiek jie taikomi asmeniui.

29. Kiekvienas ekspertų grupės narys arba pavienis ekspertas prieš pradėdamas ekspertinį darbą Taryboje turi būti pasirašęs Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimą pagal formą, pateiktą Taisyklių priede.

 

V SKYRIUS

EKSPERTINIO DARBO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

30. Priklausomai nuo vertinamojo objekto ekspertinis vertinimas organizuojamas vadovaujantis atitinkamais Tarybos patvirtintais ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

31. Ekspertų grupės darbą sudaro individualus ir grupinis vertinamojo objekto vertinimas. Kai objektą vertina pavienis ekspertas, atliekamas tik individualus vertinimas.

32. Paprastai tiek vertinant individualiai, tiek vertinant grupėje vertinamasis objektas įvertinamas pagal nustatytus vertinimo kriterijus naudojant tą pačią vertinimo formą. Vertinant nekonkursinį objektą vertinimo formos gali ir nebūti.

33. Ekspertų grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos patvirtintais ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

VI SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ EKSPERTINĮ DARBĄ

 

34. Taisyklių 4 ir 5 punktuose numatytais atvejais patvirtinus (sudarius) ekspertų grupę ar patvirtinus (paskyrus) pavienį ekspertą, su ekspertų grupe ar pavieniu ekspertu sudaroma autorinė sutartis.

35. Ekspertų grupei, vertinusiai konkursinį objektą, autorinis atlyginimas už ekspertinį vertinimą, taip pat šio atlyginimo dalis, skiriama grupės vadovui, paprastai nustatomi remiantis Tarybos valdybos patvirtintu Ekspertų apmokėjimo už paraiškų ir projektų ataskaitų vertinimą skaičiavimo tvarkos aprašu. Kitais atvejais autorinio atlyginimo dydį už ekspertinį vertinimą bei atlyginimo dalį, skiriamą grupės vadovui, nustato Tarybos valdyba arba pirmininkas, įvertinę būtiną pavestam darbui atlikti ekspertų kompetenciją ir darbo apimtį.

36. Kiekvieno ekspertų grupės nario, vertinusio paraiškas ar projektų ataskaitas, autorinio atlyginimo dydis paprastai nustatomas vadovaujantis Taisyklių 35 punkte nurodytu tvarkos aprašu. Kitais atvejais kiekvieno ekspertų grupės nario autorinio atlyginimo dydį nustato grupės vadovas, įvertinęs jo atlikto darbo kokybę ir apimtį.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Siekiant gerinti ekspertinio darbo kokybę eksperto darbas yra vertinamas. Tai atliekama pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą, visi įvertinimai kaupiami EDB.

38. Kiekvieno ekspertų grupės nario ekspertinį darbą įvertina grupės vadovas.

39. Taryba, iš kitų institucijų gavusi prašymą pasiūlyti ekspertų, ekspertų kandidatūras siūlo iš kandidatų į Tarybos ekspertus ir Tarybos ekspertų.

40. Taryba kiekvienų nelyginių metų pirmąjį ketvirtį svetainėje www.lmt.lt skelbia ekspertų, atlikusių ekspertinį darbą per paskutinių dvejų kalendorinių metų laikotarpį, tai yra, baigusių ekspertinį darbą ne anksčiau kaip priešpaskutinių nelyginių metų pirmą dieną ir ne vėliau kaip lyginių metų paskutinę dieną, sąrašą. Sąraše ekspertų pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka, nurodant ir eksperto vardo (-ų) pirmąją (-ąsias) raidę (-es). Papildomai Taryba gali skelbti ekspertų sąrašą kitomis sąlygomis, negu nustatyta šiame punkte, jeigu tai numato kiti teisės aktai.

Papildyta punktu:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

Punkto pakeitimai:

Nr. VIII-18, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27796

 

41. Tarybos ekspertas, nesilaikęs Taisyklėse išvardytų eksperto veiklos principų ar nepranešęs apie interesų konfliktą ir tuo pažeidęs pasirašytą Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimą (Taisyklių 29 punktas), Komiteto sprendimu išbraukiamas iš Tarybos ekspertų ir negali pretenduoti vėl juo tapti trejus metus nuo Komiteto sprendimo priėmimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

 

_________________

 


 

Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių

priedas

 

(Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimo forma)

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTO PASIŽADĖJIMAS

 

20... m. . . . . . . . . . . . . . . mėn. . . . d.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vietovės pavadinimas)

 

Aš, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(Vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas)

 

būdamas Lietuvos mokslo tarybos ekspertu (kandidatu į ekspertus) pasižadu ir įsipareigoju laikytis žemiau išvardintų nešališkumo, konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų:

a) reikšdamas nuomonę ar siūlydamas sprendimą, remtis tik objektyviais kriterijais, bet ne asmeniškumais, išankstinėmis nuostatomis (teigiamomis arba neigiamomis) apie vertinamąjį objektą ar projekto vykdytojus;

b) visą su ekspertiniu vertinimu susijusią medžiagą naudoti tik vertinimo ir jo tobulinimo tikslams; neatskleisti ekspertų grupės narių nuomonių, pareikštų priimant ekspertinio vertinimo sprendimus, taip pat dalies ar visų vertinimo rezultatų;

c) vadovautis sąžine, vertinant jausti atsakomybę už paskirtą darbą, remtis tiesos siekimo idealais ir pareiškėjų, ekspertų grupės narių ir kitų kolegų atžvilgiu elgtis garbingai;

d) vadovautis iš anksto viešai paskelbtais, galiojančiais teisės aktais, vertinimą atlikti pagal aiškiai apibrėžtas procedūras; parengti aiškias ir pagrįstas išvadas dėl vertinamojo objekto; išsamiai ir atidžiai išnagrinėti pareiškėjo pateiktus pastebėjimus dėl įvertinimo ir, jei būtina, pataisyti vertinamojo objekto įvertinimą.

Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

1) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, susijęs su manimi santuokos, giminystės ar svainystės ryšiais;

2) esu pateikęs prašymą (kaip projekto vadovas ar vykdytojas) dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos, konkuruojančios dėl tų pačių lėšų dalies, konkurse;

3) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, yra tyrėjas, dirbantis kartu su manimi institucijos tame pačiame padalinyje;

4) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, per paskutinius penkerius metus su manimi yra paskelbęs bendrų publikacijų ar vykdo (vykdė) bendrą projektą;

5) kai kitiems asmenims galėtų kilti įtarimų, kad man sunku laikytis aukščiau išvardytų principų,

įsipareigoju nedelsdamas apie tai raštu pranešti ekspertų grupės ar pavienio eksperto darbą organizuojančiam asmeniui ir nedalyvauti svarstant interesų konfliktą sukeliantį klausimą.

Man išaiškinta, kad asmenimis, susijusiais su manimi santuokos, giminystės ar svainystės ryšiais laikomi: sutuoktiniai, vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai); mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), seneliai, broliai ir seserys, jų sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai), pusbroliai ir pusseserės, jų sutuoktiniai.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Parašas)                                                                                                   (Vardas, pavardė)

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos mokslo taryba, Nutarimas

Nr. VIII-13, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18800

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos mokslo taryba, Nutarimas

Nr. VIII-18, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27796

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo