Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03457

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠO IR MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 1 d. Nr. V-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 6 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašą; 

1.2. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašą. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PAVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184

 

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU, APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) (toliau visi kartu – mokytojai) valstybės ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), veiklas, skirtas profesiniam tobulėjimui.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II  SKYRIUS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU

 

3. Mokytojo kryptingas ir nuoseklus profesinis tobulėjimas –  būtina sąlyga siekti ugdymo kokybės, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, palankios ugdymosi aplinkos. Profesinis tobulėjimas padeda mokytojui plėtoti profesines kompetencijas, tikslingai atnaujinant ir gilinant žinias apie mokomąjį dalyką ar ugdomąją sritį, ugdymo mokslų, švietimo politikos naujoves; tobulinant gebėjimus taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas; stiprinant kūrybinio  darbo nuostatas.

4. Mokytojas profesines kompetencijas gali tobulinti: 

4.1. dalyvaudamas įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose: stebėdamas ir aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), reflektuodamas praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi dalykinėse (metodinėse) grupėse, įsivertindamas savo profesinę veiklą, atlikdamas kitų pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos analizę, ir pan.;

4.2. dalyvaudamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir pan.;

4.3. gilindamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu;

4.4. analizuodamas mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus.   

 

III  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Atsižvelgiant į Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 4 punktą, veiklos, susijusios su profesiniu tobulinimu, skiriamos kiekvienam mokytojui. Mokytojo darbo krūvio sandaroje numatomas laikas veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-397, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05734

 

6. Valandos mokytojo darbo krūvio sandaroje numatomos atsižvelgiant į  mokytojui skirtų kontaktinių valandų ir valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei) skaičių,  neviršijant maksimalaus valandų, skirtų profesiniam tobulėjimui ir veiklų mokyklos bendruomenei, nurodytų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte, skaičiaus.

7. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, paskirstymo mokytojams kriterijai nustatomi įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-397, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05734

 

_____________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184

 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) (toliau visi kartu – mokytojai) valstybės ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), veiklas mokyklos ir kito švietimo teikėjo (toliau – mokykla) bendruomenei. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI

 

3. Veiklos mokyklos bendruomenei – mokytojo darbo dalis, skirta siekti mokyklos bendruomenės tikslų, vykdoma bendradarbiaujant su kitais mokyklos bendruomenės nariais, partneriais ar dirbant individualiai.

4. Veiklos, kurias mokytojas privalo atlikti mokyklos bendruomenei (toliau – privalomos veiklos):

4.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, konsultavimas ir bendradarbiavimas su jais dėl mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų;

4.2. bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;                   

4.3. mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, organizuoti.

5. Privalomos veiklos, numatomos kiekvienam mokytojui, atsižvelgiant į ugdymo ar mokymo programos specifiką. Mokytojams, dirbantiems pagal ugdymo ar  mokymo programas, skirtas ugdyti asmenis, vyresnius nei 18 metų, gali būti neskiriamos veiklos, numatytos Aprašo  4.1 punkte.

6. Veiklos, kurios gali būti sulygstamos su mokytoju individualiai (toliau – individualios veiklos), atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, numatytas pareigybės apraše, į mokyklos tikslus ir uždavinius:

6.1. bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje ugdomų mokinių saugumui užtikrinti: 

6.1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas ar koordinavimas; 

6.1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos administravimas;

6.1.3. mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose;

6.1.4. mokyklos informacinių technologijų diegimo ir taikymo ugdymo procese, socialinių tinklų grupių veiklos koordinavimas.           

6.2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos:

6.2.1. bendrų dalyko ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir dalyvavimas jose; 

6.2.2. mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų programų, dalyko kurso ar dalyko modulio programų rengimas;

6.2.3. mokyklos projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti, rengimas ir jų įgyvendinimas;

6.2.4. dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir / ar regioniniuose projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas;

6.2.5. informacinių komunikacijos technologijų taikymo ugdymo turinyje, skaitmeninio ugdymo turininio kūrimo veiklų koordinavimas;

6.2.6. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra.

6.3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos:

6.3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas; 

6.3.2. kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas mokykloje.

6.4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos:  

6.4.1. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių  rezultatų vertinimas: 

6.4.2. mokyklos inicijuotų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų užduočių rengimas;      

6.4.3. mokytojų praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso vertinimas.

6.5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos:

6.5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas ir dalyvavimas juose;

6.5.2. olimpiadų, konkursinių užduočių rengimas ir mokinių darbų vertinimas;

6.5.3. mokinių konsultavimas jiems rengiantis olimpiadoms, konkursams, varžyboms ir pan.;

6.5.4. mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymas.

6.6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų.

 

III  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Veiklos mokyklos bendruomenei, mokytojui, numatomos mokyklos vadovui ir mokytojui susitarus dėl konkretaus veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo ir šioms veikloms vykdyti mokytojo darbo krūvio sandaroje skiriamų valandų, neviršijant maksimalaus valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičiaus, nurodyto Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte.

8. Mokyklos veiklų bendruomenei sąrašas ir valandų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei, paskirstymo mokytojams kriterijai nustatomi įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-397, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05734

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-397, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05734

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo