Suvestinė redakcija nuo 2022-05-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01329

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS aprašo PATvirtinimo

 

2018 m. sausio 29 d. Nr. V-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.14 papunkčiu ir įvertinęs Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2017 m. lapkričio 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. HSM-P-28 08 bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2017 m. lapkričio 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. GTM-P-28 pateiktus siūlymus:

1.  T v i r t i n u  pridedamą Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą.

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tarybos 2017 m. balandžio 3 d. nutarimą Nr. VIII-6 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                          Dainius H. Pauža

 

Patvirtinta

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-43

 

 

PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų ir jų komisijų darbo organizavimo tvarką, paraiškų finansuoti mokslo ir sklaidos projektus (toliau – paraiškos) ir mokslinių ar sklaidos ataskaitų (toliau – ataskaitos) ekspertinio vertinimo principus bei šio vertinimo rezultatų priėmimo tvarką. Apraše vartojamos sąvokos atitinka nustatytąsias Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse. Aprašo nuostatos Tarybos remiamos veiklos kryptims taikomos, jei tai nurodyta šių krypčių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir tiek, kiek jiems neprieštarauja.

2.  Paraiškas bei ataskaitas vertina ekspertų komisija, kuri savo darbą organizuoja vadovaudamasi Aprašo III skyriaus nuostatomis. Ataskaitų ekspertinį vertinimą gali atlikti ir pavieniai ekspertai. Konkrečiai paraiškai ar ataskaitai įvertinti ekspertų komisija gali pasitelkti papildomą ekspertą.

3.  Ekspertų komisijos sudaromos, pavieniai, papildomi ekspertai skiriami Tarybos patvirtintose ekspertų veiklos bendrosiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

4.  Sudarant ekspertų komisiją pagal Taisyklėse nustatytus bendruosius reikalavimus, atsižvelgiama į tai, kad:

4.1.    ekspertų komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip keturi nariai (įskaitant jos vadovą);

4.2.    vienas ekspertas individualiai gali vertinti ne daugiau kaip 20 paraiškų (ataskaitų);

4.3paraišką individualiai vertinti turi:

4.3.1. bent vienas ekspertas, jei projekto sąmatinė vertė neviršija 10 tūkst. eurų;

4.3.2. ne mažiau kaip du ekspertai, jei projekto sąmatinė vertė didesnė nei 10 tūkst. eurų, bet neviršija 100 tūkst. eurų;

4.3.3. ne mažiau kaip trys ekspertai, jei projekto sąmatinė vertė yra didesnė nei 100 tūkst. eurų, bet neviršija 500 tūkst. eurų;

4.3.4. ne mažiau kaip keturi ekspertai, jei projekto sąmatinė vertė viršija 500 tūkst. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-485, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16166

 

4.4.    ataskaitą individualiai vertinti turi:

4.4.1. ne mažiau kaip du ekspertai, iš jų bent vienas – individualiai nevertinęs projekto, kurio ataskaita vertinama, paraiškos (kai vertinama mokslinė ataskaita);

4.4.2. bent vienas ekspertas (kai vertinama sklaidos ataskaita).

4.5. Per Tarybos pirmininko sprendimu skirtą papildomą laikotarpį pateiktą projekte planuotą produkciją (toliau – planuota produkcija) vertinti turi bent vienas ekspertas (paprastai – vienas iš individualiai projekto baigiamąją mokslinę (sklaidos) ataskaitą vertinusių ekspertų).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-175, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05665

 

5.  Paraiškų ar ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatai pateikiami:

5.1.    Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui arba Gamtos ir technikos mokslų komitetui (toliau – Komitetas), jei jis sudarė ekspertų komisiją (paskyrė pavienius ekspertus);

5.2.    Vykdymo grupei ir Komitetui (kartu su vykdymo grupės siūlymais), jei vykdymo grupė koordinuoja Tarybos remiamos veiklos krypties įgyvendinimą, o Komitetas sudarė ekspertų komisiją (paskyrė pavienius ekspertus);

5.3.    Tarybos pirmininkui, jei jis sudarė ekspertų komisiją.

II Skyrius

PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO PRINCIPAI

 

6. Paraiškos ir ataskaitos, taip pat planuota produkcija, vertinamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintas ekspertinio vertinimo formas. Šiose formose nustatomi konkretūs vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į Tarybos remiamos veiklos kryptį, kvietimo teikti paraiškas pobūdį, mokslinės (sklaidos) ataskaitos tipą (tarpinė (metinė) ar baigiamoji). Vertinant paraiškas paprastai įvertinama projekto idėja ir jos įgyvendinimo planas, projekto vykdytojų kompetencija, jų pasirengimas pasiekti projekto tikslus bei projekto rezultatų svarba ir sklaida, o vertinant ataskaitas bei planuotą produkciją – atliktų tyrimų ir gautų rezultatų dermė su planuotais ir jų vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05665

 

7.    Atliekant paraiškų ekspertinį vertinimą, jei tai numato kiti teisės aktai ar nurodyta kvietime teikti paraiškas, gali būti taikomas dviejų pakopų ekspertinis vertinimas, t. y. pirmiausia siekiama įvertinti, ar projektai atitinka kvietimo tematiką.

8.    Įvertinusi paraiškas pagal visus ekspertinio vertinimo formoje nurodytus kriterijus, ekspertų komisija projektus suskirsto į finansuotinus ir nefinansuotinus.

9.    Ekspertų komisija finansuotinus projektus išdėsto pirmumo tvarka. Gali būti sudaroma daugiau nei viena finansuotinų projektų pirmumo eilė, jei tai nurodyta ekspertų komisijai skirtoje užduotyje.

10.  Paraiškų vertinimas ekspertų komisijoje laikomas baigtu, kai:

10.1.  priimti sprendimai dėl visų komisijai paskirtų įvertinti paraiškų;

10.2. projektai suskirstyti į finansuotinus ir nefinansuotinus;

10.3. pateikti visų paraiškų apibendrinamieji įvertinimai;

10.4. sudaryta finansuotinų projektų pirmumo eilė (-ės);

10.5. ekspertų komisiją sudaręs Komitetas ar Tarybos pirmininkas patvirtino atlikto darbo rezultatus.

11.  Ataskaitų vertinimas ekspertų komisijoje laikomas baigtu, kai:

11.1.  priimti sprendimai dėl visų komisijai paskirtų įvertinti ataskaitų;

11.2.  pateikti visų ataskaitų apibendrinamieji įvertinimai;

11.3. projektai, kurių ataskaitos buvo tarpinės (metinės), suskirstyti į tuos, kurių įgyvendinimą siūloma tęsti, ir tuos, kurių įgyvendinimą siūloma nutraukti, o projektai, kurių ataskaitos buvo baigiamosios – į siūlomus laikyti įgyvendintais, neįgyvendintais ar tuos, kuriems siūloma skirti papildomą laikotarpį projekte planuotai produkcijai pateikti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-175, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05665

 

11.4.  ekspertų komisiją sudaręs Komitetas ar Tarybos pirmininkas patvirtino atlikto darbo rezultatus.

12. Pavienis ekspertas laikomas baigusiu darbą, kai pateikia ataskaitos įvertinimą pagal Aprašo 6 punkte nurodytą ataskaitos ekspertinio vertinimo formą. Pavienis ekspertas, paskirtas parengti apibendrinamąjį ataskaitos įvertinimą, laikomas baigusiu darbą, kai yra atlikti veiksmai, nurodyti Aprašo 11.2–11.4 papunkčiuose. Pavienis ekspertas, atlikęs planuotos produkcijos vertinimą, laikomas baigusiu darbą, kai pateikia įvertinimą pagal Aprašo 6 punkte nurodytą planuotos produkcijos ekspertinio vertinimo formą ir kai jį paskyręs Komitetas patvirtino atlikto darbo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05665

 

13.  Papildomas ekspertas laikomas baigusiu darbą, kai pateikia paraiškos ar ataskaitos įvertinimą pagal Aprašo 6 punkte nurodytą ekspertinio vertinimo formą.

 

III SKYRIUS

EKSPERTŲ KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

14.  Ekspertų komisijos darbą sudaro individualus ir grupinis paraiškų ar ataskaitų vertinimas. Individualų vertinimą ekspertas atlieka vienas, nesitardamas su kitais ekspertų komisijos nariais. Grupinio vertinimo metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos ar ataskaitos įvertinimo.

15.  Ekspertų komisijos vadovas priima sprendimus dėl komisijos darbo organizavimo ir yra atsakingas, kad jai paskirtas darbas būtų atliktas laiku ir kokybiškai.

16.  Ekspertų komisijos nariai individualiai supažindinami su užduotimi ir vertinimo tvarka iki individualaus vertinimo pradžios, o ekspertų komisijos sudėtis jos nariams atskleidžiama tik prasidėjus grupiniam vertinimui.

17.  Paraiškas ar ataskaitas individualiai vertinti paskirsto ekspertų komisijos vadovas, siekdamas išvengti Taisyklėse nurodytų aplinkybių, galinčių sukelti eksperto interesų konfliktą. Ekspertų komisijos vadovas individualių vertinimų neatlieka.

18Ekspertų komisijos narys privalo atsisakyti vertinti paraišką ar ataskaitą, jeigu įžvelgia galimą interesų konfliktą. Toks ekspertų komisijos narys, aptariant paraišką ar ataskaitą, ekspertų komisijos posėdyje nedalyvauja – išeina iš patalpos, kurioje vyksta posėdis, nurodęs interesų konfliktą sukeliančią priežastį.

19.  Paraiškas ir ataskaitas individualiai vertinantys ekspertai išvadas pateikia tik atidžiai išnagrinėję vertinti pateiktą medžiagą. Įvertinimai turi būti pagrįsti argumentais; eksperto skirtas įvertis ar nurodyta atitiktis kriterijui turi derėti su išsamiu ir aiškiu vertinimo komentaru.

20.  Ekspertai vertinimus pateikia elektroninėje sistemoje pagal nustatytą paraiškos ar ataskaitos vertinimo formą. Individualiame paraiškos ar ataskaitos įvertinime nurodyti įverčiai ar atitiktys kriterijui bei vertinimo komentarai yra pateikiami grupiniam vertinimui.

21.  Kiekvienam ekspertų komisijos nariui suteikiama prieiga susipažinti su visomis komisijai įvertinti paskirtomis paraiškomis ar ataskaitomis. Komisijos vadovui sudaroma galimybė susipažinti su atliekamais ir su atliktais individualiais įvertinimais.

22.  Ekspertų komisijos nariui dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių nepateikus individualaus įvertinimo, ekspertų komisijos vadovas paskiria kitą komisijos narį individualiam vertinimui atlikti.

23. Siekiant parengti apibendrinamuosius paraiškų ar ataskaitų įvertinimus ir sudaryti projektų pirmumo eilę (vertinant paraiškas), vertinimui pateikta medžiaga ir jos individualūs įvertinimai kolegialiai aptariami ekspertų komisijos posėdyje. Posėdis gali būti organizuojamas ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasitelkiant nuotolinėms vaizdo konferencijoms organizuoti skirtus įrankius (programas). Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė ekspertų komisijos narių ir tarp jų ekspertų komisijos vadovas. Siekiama, kad posėdyje dalyvautų bent vienas iš paraišką ar ataskaitą individualiai įvertinusių ekspertų. Posėdžio pradžioje aptariami komisijai paskirtos užduoties – paraiškų ar ataskaitų – ekspertinio vertinimo principai ir grupinio vertinimo tvarka. Toliau nagrinėjamas kiekvienos paraiškos ar ataskaitos įvertinimas, išklausomi individualiai vertinusių ekspertų argumentai ir kitų komisijos narių nuomonės. Jei paraišką ar ataskaitą vertino papildomas ekspertas, kuris paprastai posėdyje nedalyvauja, susipažįstama su jo pateiktu įvertinimu. Siekiama bendros nuomonės, kuri gali iš esmės skirtis nuo individualiai paraišką ar ataskaitą vertinusių ekspertų nuomonės. Nepavykus pasiekti bendros nuomonės, balsuojama. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jo priėmimą balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių ekspertų komisijos narių. Susilaikiusių nuo sprendimo priėmimo ekspertų komisijos narių balsai skiriami prie pasisakiusių prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos vadovo balsas. Ekspertų komisijos posėdžiai yra uždari. Juose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Komiteto deleguoti šio kolegialaus organo nariai, atitinkamą Tarybos remiamos veiklos kryptį administruojantys Mokslo fondo darbuotojai, taip pat kiti asmenys, susiję su atitinkamos Tarybos remiamos veiklos krypties įgyvendinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-277, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10380

 

24Ekspertų komisija gali rengti posėdžius ir elektroniniu paštu. Šie posėdžiai yra teisėti, jei per ekspertų komisijos vadovo paskirtą laikotarpį (ne trumpesnį nei viena darbo diena) nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 2/3 visų ekspertų komisijos narių. Jei nepavyksta pasiekti bendros nuomonės, sprendimas laikomas priimtu, jei už jį pasisako ne mažiau kaip pusė visų ekspertų komisijos narių. Susilaikiusių nuo sprendimo priėmimo ekspertų komisijos narių balsai skiriami prie pasisakiusių prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos vadovo balsas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-277, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10380

 

25.  Remdamasis ekspertų komisijoje priimtais kiekvienos paraiškos ar ataskaitos įvertinimais, vienas iš posėdyje dalyvavusių ekspertų komisijos narių vadovo pavedimu parengia pirminį apibendrinamąjį įvertinimą, elektroninėje sistemoje užpildęs tokią pat, kaip ir paraiškos ar ataskaitos individualaus vertinimo formą. Kiekvienam komisijos nariui sudaroma galimybė susipažinti su visais pirminiais apibendrinamaisiais įvertinimais. Ekspertų komisijos vadovas yra atsakingas už tai, kad pirminis apibendrinamasis įvertinimas būtų toks, dėl kurio sutarta ekspertų komisijos posėdyje. Jei ataskaitą vertino pavieniai ekspertai, pirminį apibendrinamąjį įvertinimą parengia vienas iš jų, paskirtas Komiteto ar Tarybos pirmininko. Rengdamas apibendrinamąjį vertinimą, ekspertas gali konsultuotis su kitu ataskaitą individualiai vertinusiu pavieniu ekspertu.

26.  Kiekvieno projekto vadovas gali susipažinti su paraiškos pirminiu apibendrinamuoju įvertinimu, išskyrus įverčius pagal vertinimo kriterijus ir galutinę išvadą. Projekto vadovas per tris darbo dienas, einančias po informacijos apie tokią galimybę išsiuntimo paraiškoje nurodytu jo elektroniniu paštu, elektroninėje sistemoje gali nurodyti tik faktines paraiškos įvertinimo klaidas, jei mano, kad tokių yra (paraiškos tikslinti, pildyti ar taisyti pagal ekspertų pateiktas pastabas neleidžiama). Jei projekto vadovas nenurodo faktinių paraiškos įvertinimo klaidų, apibendrinamasis įvertinimas nėra keičiamas ir laikomas galutiniu. Projekto vadovui nurodžius faktinių paraiškos įvertinimo klaidų, ekspertų komisija jas kolegialiai apsvarsto ir Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka parengia galutinį apibendrinamąjį įvertinimą. Ekspertų komisijos vadovas yra atsakingas, kad galutiniuose apibendrinamuosiuose įvertinimuose būtų tinkamai atsižvelgta į projektų vadovų nurodytas faktines paraiškų įvertinimo klaidas (jei tokių buvo nurodyta).

27.  Pagal ekspertų komisijos posėdyje priimtus galutinius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus ir juose nustatytus kiekvienos paraiškos suminius įverčius sudaroma projektų pirmumo eilė (-ės). Konkrečios nuostatos dėl pirmumo eilės sudarymo, jei kelios paraiškos įvertinamos vienoda įverčių suma, nurodomos ekspertinio vertinimo formose arba Tarybos pirmininko įsakyme dėl ekspertinio vertinimo formos patvirtinimo.

28.  Kiekvieno projekto vadovas gali susipažinti su ataskaitos pirminiu apibendrinamuoju įvertinimu. Projekto vadovas per tris darbo dienas, einančias po informacijos apie tokią galimybę išsiuntimo sutartyje nurodytu jo elektroniniu paštu, elektroninėje sistemoje gali pateikti paaiškinimų dėl ataskaitos įvertinimo bei ekspertų prašomą papildomą medžiagą. Jei ataskaitą siūloma taisyti, paaiškinimams ar pataisytai ataskaitai pateikti gali būti nustatytas kitas terminas. Jei projekto vadovas paaiškinimų ir (ar) papildomos medžiagos nepateikia, apibendrinamasis įvertinimas nėra keičiamas ir laikomas galutiniu. Projekto vadovui pateikus paaiškinimų ir (ar) papildomos medžiagos, ekspertų komisija juos kolegialiai apsvarsto ir Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka parengia galutinį apibendrinamąjį įvertinimą. Jei ataskaitą vertino pavieniai ekspertai, pirminį apibendrinamąjį įvertinimą rengęs ekspertas peržiūri paaiškinimus, pateiktą papildomą medžiagą ir parengia galutinį apibendrinamąjį įvertinimą. Rengdamas jį, ekspertas gali konsultuotis su kitu ataskaitą individualiai vertinusiu pavieniu ekspertu. Ekspertų komisijos vadovas ar apibendrinamąjį vertinimą rengęs pavienis ekspertas yra atsakingas už tai, kad galutiniuose apibendrinamuosiuose įvertinimuose būtų tinkamai atsižvelgta į projektų vadovų paaiškinimus ir (ar) papildomą medžiagą.

29.  Ekspertų komisijos vadovas įvertina komisijos narių darbą, pasirašo posėdžių protokolus, pagal Aprašo 5 punkto nuostatas pristato ekspertinio įvertinimo rezultatus. Jei ataskaitą vertino pavieniai ekspertai, ekspertinio įvertinimo rezultatus pagal Aprašo 5 punkto nuostatas pristato apibendrinamąjį vertinimą parengęs ekspertas. Atlyginimas už ekspertinį vertinimą kiekvienam komisijos nariui (pavieniams, papildomiems ekspertams) apskaičiuojamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtinta ekspertų apmokėjimo už vertinimą tvarka.

30.  Komiteto deleguoti šio kolegialaus organo nariai, stebėtojo teisėmis dalyvavę ekspertų komisijos posėdyje, Komitetui pateikia rašytinę ataskaitą apie ekspertų komisijos darbą, nurodydami, kaip buvo laikomasi patvirtintų ekspertinio vertinimo nuostatų bei ekspertų komisijos darbo tvarkos, kaip buvo siekiama vengti interesų konflikto (jei toks pasitaikė), kaip buvo pasiekta bendra nuomonė dėl paraiškos ar ataskaitos įvertinimo, ar buvo atsižvelgta į projekto vadovo nurodytas faktines paraiškos įvertinimo klaidas ar pateiktus paaiškinimus dėl ataskaitos įvertinimo ir (ar) papildomą medžiagą (jei tokių buvo pateikta), ir, jei reikia, teikia siūlymus dėl ekspertinio vertinimo tvarkos tobulinimo. Komitetas, atsižvelgęs į pateiktą ataskaitą, gali nurodyti ekspertų komisijai Aprašo 10 ar 11 punktuose nurodytus darbus pataisyti ar atlikti iš naujo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.  Kai Tarybos pirmininkas patvirtina kvietimo teikti paraiškas rezultatus, kiekvieno projekto vadovas gali susipažinti su galutiniu apibendrinamuoju paraiškos įvertinimu.

32.  Kai Tarybos pirmininkas priima sprendimą dėl ataskaitų įvertinimo, kiekvieno projekto vadovas gali susipažinti su galutiniu apibendrinamuoju ataskaitos įvertinimu.

33.  Jei projekto vadovas ir vykdančioji institucija nesutinka su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu paraiškos ar ataskaitos ekspertinio įvertinimo pagrindu, jie gali teikti apeliaciją Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse nurodytais pagrindais, nustatyta tvarka ir terminais.

34. Paraiškų ir ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatai viešinami Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-277, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10380

 

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-175, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05665

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-485, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16166

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-277, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10380

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo