Suvestinė redakcija nuo 2023-11-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-10-24, i. k. 2022-21498

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2027 M. FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS INFRASTRUKTŪROS TINKLŲ PRIEMONĖS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 24 d. Nr. 1-334/3-485

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014, nuostatomis ir  įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ 2 punktą,

t v i r t i n a m e  2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                             Marius Skuodis                      

 

 

Energetikos ministras                                                             Dainius Kreivys

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2022 m. spalio 24 d.

įsakymu Nr. 1-334/3-485

 

 

2021–2027 M. FINANSINIO LAIKOTARPIO Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektŲ administravimo taisyklĖs

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) lėšomis finansuojamų bendro intereso transporto, skaitmeninio ir energetikos sektorių projektų, įgyvendinamų 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu, planavimo, vykdymo ir priežiūros tvarką bei funkcijų, teisių ir atsakomybės pasiskirstymą tarp institucijų, atsakingų už EITP finansinės paramos panaudojimo 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu kontrolę, paramos gavėjų ir kitų subjektų.

2. EITP lėšomis finansuojamos sritys ir projektų tinkamumas gauti EITP finansinę paramą yra nustatyti 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarime Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ (toliau – Nutarimas Nr. 1102).

3. EITP transporto, skaitmeninio arba energetikos sektoriaus projektas (toliau – projektas) Taisyklėse suprantamas kaip projekto, dėl kurio tarp paramos gavėjo ar projekto koordinatoriaus ir kvietime teikti projektų paraiškas nurodytos Europos Komisijos įstaigos (Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (angl. European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA), Sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos (angl. Health and Digital Executive Agency, HaDEA) arba už atitinkamą politikos sritį atsakingo Europos Komisijos generalinio direktorato) (toliau – EK įstaiga) pasirašytas susitarimas dėl EITP finansinės paramos skyrimo projektui įgyvendinti sąlygų (toliau – dotacijos susitarimas), nacionalinė dalis, už kurios įgyvendinimą atsakingi Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys ir (arba) kuriai įgyvendinti dotacijos susitarime Lietuvos Respublikai numatytas EITP finansavimas.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir (arba) vartojamos Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose. Siekiant aiškumo pažymima, kad „koordinuojančioji institucija“, kaip ji apibrėžta Nutarimo Nr. 1102 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, Taisyklėse reiškia tiek Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, tiek ir Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją, veikiančias pagal savo kompetenciją ir atsakingas už joms pavestų valdymo sričių projektų koordinavimą.

 

II SKYRIUS

PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

5.  Taisyklių 6–14 punktų nuostatos taikomos, kai projekto paraiškos teikėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas projekto paramos gavėjas (kai projektas įgyvendinamas be partnerių), Lietuvos Respublikoje registruotas projekto koordinatorius, Lietuvos Respublikoje registruotas projekto partneris, kuris yra atsakingas už projekto (projekto dalies) įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kuriam bus pervedama projektui (projekto daliai) įgyvendinti numatyta EITP finansavimo dalis, arba projekto naudos gavėjo (arba koordinatoriaus, arba partnerio) paskirta pavaldi įstaiga, kuriai pavesta rengti projekto paraišką.

6. Jeigu ketinama teikti paraišką pagal kvietimą, kuriuo skiriamas iš Sanglaudos fondo į EITP perkeltas finansavimas vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1153 4 straipsnio 8 dalimi, būtinas išankstinis koordinuojančiosios institucijos raštiškas pritarimas. Paraiškos teikėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kvietimo teikti paraiškas pradžios datos raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis) pateikia koordinuojančiajai institucijai prašymą pritarti paraiškos teikimui, kartu pridėdamas pagrindinę informaciją apie planuojamą įgyvendinti projektą – projekto esmę, tikslus, veiklą (-as), parengtumą, planuojamą biudžetą, numatomus finansavimo šaltinius, projekto veiksmų įgyvendinimo terminus ir kt. Koordinuojančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pritarti paraiškos teikimui gavimo dienos informuoja paraiškos teikėją apie pritarimą planuojamam įgyvendinti projektui arba teikia motyvuotą atsisakymą pritarti. Išankstinio pritarimo reikalavimas netaikomas, kai  paraiška teikiama ypatingos valstybinės svarbos projektui „Rail Baltica“ įgyvendinti.

7. Paraiškos teikėjas rengia ir teikia projekto paraišką vadovaudamasis
kvietimu teikti projektų paraiškas EITP finansinei paramai gauti (toliau – kvietimas), skelbiamu Europos Komisijos portale „Funding and Tenders“ arba atitinkamos EK įstaigos tinklalapyje. Kvietimo ir paramos skyrimo sąlygas nustato EK įstaiga pagal įgyvendinimo aktais patvirtintas daugiametes ir metines darbo programas. Sprendimą dėl konkretaus projekto finansavimo EITP lėšomis ir dotacijos susitarimo pasirašymo priima EK įstaiga, įvertinusi pateiktą projekto paraišką.

8. Paraiškos teikėjas privalo informuoti koordinuojančiąją ir administruojančiąją institucijas apie planuojamą teikti paraišką kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki galutinio paraiškos pateikimo termino.

9. Jeigu vadovaujantis Taisyklių 26–28 punktais projektui skirtas EITP finansavimas turi būti pervedamas į specialią Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, skirtą EITP lėšoms (toliau – valstybės iždo sąskaita), paraiškos teikėjas privalo užtikrinti, kad dotacijos susitarime arba sutartyje su projekto koordinatoriumi būtų nurodyti valstybės iždo sąskaitos duomenys. Dėl finansinių rekvizitų formos su valstybės iždo sąskaitos duomenimis paraiškos teikėjas kreipiasi į administruojančiąją instituciją.

10.  Paraiškos teikėjas parengia projekto preliminarią paraišką (tarptautinio projekto atveju – paraiškos dalį, apimančią Lietuvos Respublikos teritorijoje planuojamas įgyvendinti veiklas) ir teikia administruojančiajai institucijai įvertinti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį (iš anksto suderinęs su administruojančiąja institucija – ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų) iki galutinio paraiškos pateikimo termino. Administruojančioji ir koordinuojančioji institucijos turi teisę atsisakyti vertinti ir tvirtinti preliminarią paraišką, pateiktą vėliau nei nustatytas terminas.

11.  Vertindama projekto preliminarią paraišką administruojančioji institucija:

11.1.  patikrina projekto preliminarios paraiškos atitiktį kvietimo reikalavimams ir, nenustačiusi jokių trūkumų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (jei su administruojančiąja institucija susitarta dėl trumpesnės paraiškos vertinimo trukmės – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) nuo projekto paraiškos gavimo dienos (gavimo diena Taisyklėse reiškia dokumento registravimo koordinuojančiosios ir (arba) administruojančiosios institucijų dokumentų valdymo sistemoje dieną tais atvejais, kai dokumentai pateikiami bendru atitinkamos institucijos el. pašto adresu darbo valandomis; dokumentas, gautas po darbo valandų, registruojamas kitą dieną; tais atvejais, kai dokumentas pateikiamas atitinkamos institucijos atsakingų darbuotojų el. paštu, gavimo diena traktuojama faktinė dokumento gavimo el. paštu diena) raštu, t. y.  elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis, pateikia paraiškos teikėjui ir koordinuojančiajai institucijai pritarimą (arba nepritarimą) projekto paraiškai, su išvada pateikdama ir projekto preliminarią paraišką (jei ji nebuvo teikta koordinuojančiajai institucijai informavimo metu pagal Taisyklių 8 punkto reikalavimus ir (arba) buvo koreguojama Taisyklių 11.2 papunktyje numatytais atvejais);

11.2 nustačiusi, kad projekto paraiška neatitinka kvietimo reikalavimų ir (arba) trūksta privalomų paraiškos priedų ir (arba) dalių:

11.2.1.    ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto paraiškos gavimo dienos darbo tvarka (elektroniniu paštu) apie tai informuoja paraiškos teikėją ir nurodo ne ilgesnį kaip 4 darbo dienų terminą, per kurį turi būti pateikta patikslinta projekto paraiška ir (arba) pateikti privalomi paraiškos priedai ir (arba) paraiškos dalys, išskyrus valstybės narės pritarimą (angl. Letter of Support arba Member State Agreement), Karinio tinklo žemėlapio deklaraciją (angl. Military Networks Map Declaration) ir saugumo garantiją (angl. Security Guarantee);

11.2.2.    vertina paraiškos teikėjo pagal nurodytus projekto paraiškos trūkumus patikslintą ir per nustatytą terminą pateiktą projekto paraišką ir (arba) trūkstamus priedus;

11.2.3.    priima Taisyklių 11.1 arba 11.3 papunktyje numatytą sprendimą;

11.3.  nustačiusi, kad preliminari projekto paraiška atitinka kvietimo reikalavimus, tačiau turi techninio, redakcinio pobūdžio klaidų ir (ar) kitų neesminių trūkumų, nesusijusių su atitiktimi kvietimo reikalavimams, apie nustatytas klaidas ir (ar) trūkumus paraiškos teikėją informuoja elektroniniu paštu ir pateikia paraiškos teikėjui ir koordinuojančiajai institucijai pritarimą Taisyklių 11.1 papunktyje nustatyta tvarka.

12.  Tais atvejais, kai po administruojančiosios institucijos Taisyklių 11.1 ir (arba) 11.3 papunkčiuose nustatyta tvarka pateikto pritarimo paraiškos teikėjas, prieš pateikdamas galutinę paraišką, atlieka esminius paraiškos pakeitimus (t. y. iš esmės keičiama projekto veiklų apimtis, pobūdis, trukmė, biudžetas), apie tokius pakeitimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki galutinio paraiškų pateikimo termino paraiškos teikėjas turi informuoti administruojančiąją bei koordinuojančiąją institucijas elektroniniu paštu. Tokiu atveju administruojančioji institucija ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroniniu paštu pateikia savo išvadą dėl tokių pakeitimų atitikties kvietimo reikalavimams. Esant neesminiams paraiškos pakeitimams administruojančiosios ir koordinuojančiosios institucijų informuoti neprivaloma.

13.  Koordinuojančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (jei su administruojančiąja institucija susitarta dėl trumpesnės paraiškos vertinimo trukmės – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) nuo administruojančiosios institucijos pritarimo projekto paraiškai gavimo dienos parengia kvietimo sąlygose reikalaujamus valstybės narės pritarimo ar patvirtinimo dokumentus ir pateikia juos paraiškos teikėjui arba EK įstaigai (jei taikoma).

14.  Gavęs reikalingus patvirtinimus iš administruojančiosios bei koordinuojančiosios institucijų, paraiškos teikėjas projekto paraišką teikia EK įstaigos nustatyta tvarka, o pateiktos paraiškos galutinę versiją pateikia administruojančiajai institucijai (išskyrus Taisyklių 11.1 papunktyje numatytą atvejį, jei po administruojančiosios institucijos pritarimo galutinė paraiškos versija nebuvo koreguojama).

15.  Jeigu Lietuvos Respublikos teritorijoje įgyvendinamas projektas neturi Lietuvos Respublikoje registruoto partnerio arba Lietuvos Respublikoje registruotam partneriui EITP finansavimas nenumatytas, paraiškos teikėjas kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki galutinio paraiškos pateikimo termino kreipiasi tiesiogiai į koordinuojančiąją instituciją. Koordinuojančioji institucija, įvertinusi Lietuvos Respublikoje planuojamų projekto veiklų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams, parengia kvietimo sąlygose reikalaujamus valstybės narės pritarimo ar patvirtinimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo pateikia juos paraiškos teikėjui.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

16.  Paraiškos teikėjas, parengęs ir pateikęs projekto paraišką, ir koordinuojančioji institucija dėl konkretaus projekto finansavimo EITP lėšomis informuojami Reglamento (ES) 2021/1153 21 straipsnyje nustatyta tvarka. Koordinuojančioji institucija, gavusi iš EK įstaigos arba paraiškos teikėjo informaciją apie patvirtintą projekto paraišką, informuoja administruojančiąją instituciją elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo.

17.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas), vadovaudamasis Taisyklių, kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei dotacijos susitarimo sąlygų nuostatomis, įgyvendina projektą, užtikrina, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti dotacijos susitarime numatyti tikslai, įvykdyti uždaviniai ir atlikti veiksmai, tinkamai įgyvendintos paramos gavėjo (arba projekto vykdytojo, jeigu paskirtas) pareigos ir funkcijos.

18.  Dotacijos susitarimo projektas rengiamas, derinamas ir pasirašomas EK portale „Funding and Tenders“ vadovaujantis portalo naudojimo instrukcijomis ir EK įstaigos paskirto projekto vadovo nurodymais. Paramos gavėjas pasirašyto dotacijos susitarimo kopiją teikia darbo tvarka elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis koordinuojančiajai ir administruojančiajai institucijoms per 5 darbo dienas nuo jo gavimo iš EK įstaigos dienos (jeigu kopijos nepateikia EK įstaiga).

19. Pasirašius dotacijos susitarimą tarp administruojančiosios institucijos ir paramos gavėjo (Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens nepriklausomai nuo dotacijos susitarime apibrėžtų funkcijų pobūdžio) arba projekto vykdytojo, jeigu paskirtas, sudaroma projekto įgyvendinimo sutartis, kurioje nustatomos paramos gavėjo (arba projekto vykdytojo, jeigu paskirtas) ir administruojančiosios institucijos teisės ir pareigos vykdant projektą ir išmokant EITP finansavimo lėšas, pirkimų priežiūros, atsiskaitymo už patirtas išlaidas ir įgyvendintas veiklas formos ir jų teikimo periodiškumas, netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimo tvarka ir kitos projekto įgyvendinimo ir administravimo sąlygos. Standartinės projekto įgyvendinimo sutarties sąlygos skelbiamos administruojančiosios institucijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

20. Administruojančioji institucija per 20 darbo dienų nuo pasirašyto dotacijos susitarimo kopijos gavimo dienos parengia projekto įgyvendinimo sutarties projektą ir pateikia jį derinti paramos gavėjui (arba projekto vykdytojui, jeigu paskirtas). Suderinus sutarties projektą, administruojančioji institucija pasirašo įgyvendinimo sutartį ir teikia ją pasirašyti paramos gavėjui (arba projekto vykdytojui, jeigu paskirtas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

21. Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas), įgyvendindamas projektą, privalo darbo tvarka (elektroniniu paštu) informuoti administruojančiąją instituciją apie galimus projekto įgyvendinimo grafiko ar dotacijos susitarime nurodytų veiksmų, taip pat biudžeto pakeitimus (įskaitant ir biudžeto pakeitimus, dėl kurių nėra reikalingas dotacijos susitarimo keitimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

22. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti rengiant projektą, negalima pasiekti projekte numatytų tikslų pagal dotacijos susitarime nustatytas sąlygas, dotacijos susitarimas gali būti keičiamas dotacijos susitarime nustatyta tvarka ir sąlygomis. Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) informaciniais tikslais nedelsdamas darbo tvarka (elektroniniu paštu) informuoja administruojančiąją instituciją apie inicijuotus dotacijos susitarimo pakeitimus ir jų priežastis, tačiau šių pakeitimų administruojančioji institucija nevertina ir išvados dėl jų nerengia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

23.  Paramos gavėjas pateikia koordinuojančiajai ir administruojančiajai institucijoms su EK įstaiga suderintų ir pasirašytų dotacijos susitarimo pakeitimo dokumentų (jeigu jų nepateikia EK įstaiga) kopijas per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo. Įvertinusi dotacijos susitarimo pakeitimus, administruojančioji institucija, jei reikia, inicijuoja projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimus mutatis mutandis vadovaudamasi Taisyklių 19 ir 20 punktuose nustatytomis sąlygomis.

24Susirašinėjimo dėl projektų įgyvendinimo ir su tuo susijusiuose dokumentuose turi būti nurodomi projekto pavadinimas bei numeris.

241. Kai EITP projekto įgyvendinimo metu sukuriamas ir (arba) įsigyjamas materialusis turtas, kuris įtraukiamas į turto apskaitą, paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) dotacijos susitarime nustatytu projekto rezultatų tęstinumo laikotarpiu be administruojančiosios institucijos rašytinio sutikimo negali pakeisti, parduoti ar kitu būdu perleisti turto, kuriam įsigyti ar sukurti, pagerinti skirtos EITP finansavimo lėšos, negali šio turto įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į jį; šį turtą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto pabaigos naudoja tikslui, kuriam buvo skirtos EITP finansavimo lėšos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ IŠLAIDOS

 

25.     Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) EITP lėšas privalo naudoti ir administruoti dotacijos susitarimo ir projekto įgyvendinimo sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

26.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies
5 punktu, Lietuvos Respublikai skirtos EITP lėšos laikomos valstybės biudžeto pajamomis ir turi būti pervedamos į valstybės iždo sąskaitą.

27Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo ir pasirašius dotacijos susitarimą, EITP lėšų dalis į dotacijos susitarime nurodytą valstybės iždo sąskaitą arba projekto koordinatoriaus banko sąskaitą (jeigu projekto koordinatorius yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo arba projekto koordinatorius yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, o projektas įgyvendinamas su vienu ar daugiau partnerių, kurie yra ne Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys) pervedama dotacijos susitarime nustatyta tvarka. Kai projekto koordinatorius yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, o projekto partneris yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, projekto koordinatorius, gavęs EITP lėšas į institucijos banko sąskaitą, per 5 darbo dienas išmoka užsienio projekto partneriui tenkančią lėšų dalį, o Lietuvos projekto partneriui ir projekto koordinatoriui tenkančią lėšų dalį perveda į valstybės iždo sąskaitą.

28Paramos gavėjas sutartyje su projekto koordinatoriumi, kuris yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, privalo nurodyti, kad dotacijos susitarime nurodytą EITP lėšų dalį, skirtą Lietuvos Respublikos teritorijoje numatytoms veikloms įgyvendinti, projekto koordinatorius pervestų į valstybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo EITP lėšų dalies į projekto koordinatoriaus banko sąskaitą gavimo dienos.

29Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau – Valstybės iždo departamentas) apie EITP lėšų dalį, pervestą į valstybės iždo sąskaitą, per 3 darbo dienas raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis) informuoja koordinuojančiąją ir administruojančiąją institucijas ir pateikia valstybės iždo sąskaitos išrašą.

30Projekto išlaidos gali būti apmokamos taikant avanso mokėjimo, sąskaitų apmokėjimo ir išlaidų kompensavimo būdus. Projekto lėšų išmokėjimo tvarka nustatoma projekto įgyvendinimo sutartyje ir, jeigu reikia, papildomuose koordinuojančiosios institucijos, administruojančiosios institucijos ir paramos gavėjo (arba projekto vykdytojo, jeigu paskirtas) susitarimuose.

31. Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) privalo patikrinti kiekvieną rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, kitus susijusius dokumentus, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurias patirtos išlaidos yra deklaruojamos, vykdantiems tiekėjams, subtiekėjams, ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjai remiasi, prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotę) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) yra atsakingas už tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų atskyrimą, lėšų apmokėjimą sutartyse su tiekėjais ir (ar) rangovais nustatytomis sąlygomis bei visų patirtų išlaidų ir apmokėjimą įrodančių dokumentų saugojimą Taisyklėse bei dotacijos susitarimuose numatyta tvarka. Projekto įgyvendinimo sutarties nustatyta tvarka atsiskaitydamas už patirtas išlaidas ir įgyvendintas veiklas paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) privalo pateikti visų tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas. Administruojančiosios institucijos prašymu (įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo būdu) paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jei paskirtas) privalo raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis), taip pat patikros projekto administravimo ar įgyvendinimo vietoje metu pateikti administruojančiajai institucijai apmokėjimą įrodančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

32Už pateiktų išlaidas pagrindžiančių dokumentų tikrinimą ir išlaidų tinkamumo patvirtinimą atsakinga administruojančioji institucija, kuri tikrina išlaidų tinkamumą vidaus procedūrų nustatyta tvarka.

33Administruojančioji institucija, nustačiusi, kad projektui gali būti iš valstybės iždo išmokėta EITP lėšų, pateikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (kopiją – koordinuojančiajai institucijai) išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti arba prašymą išmokėti avansą ir nurodo duomenis, kurių reikia mokėjimo paraiškai valstybės iždui parengti. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, parengia ir pateikia mokėjimo paraišką Valstybės iždo departamentui.

34.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje įstaigos buhalterinėje apskaitoje. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų vykdomų projektų ūkinių operacijų, nepažeidžiant buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Projekto ūkinių operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano sąskaitas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DOTACIJOS SUSITARIME IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTYJE NUSTATYTŲ PRAŠYMŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

35.  Pagal dotacijos susitarime ir projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus reikalavimus paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) rengia ir teikia administruojančiajai institucijai tikrinti papildomo avanso ir periodinę ataskaitą, kurią sudaro techninė ir finansinė ataskaitos (t. y. tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas), ir prideda su projekto įgyvendinimu susijusią dokumentaciją, įskaitant nepriklausomo audito išvadą su auditoriaus sertifikatu (kai toks reikalavimas nustatytas dotacijos susitarime), likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki dotacijos susitarime nustatyto termino pabaigos, kai dokumentai dotacijos susitarime nustatyta tvarka turi būti pateikti EK įstaigai.

36.  Administruojančioji institucija, patikrinusi dotacijos susitarime ir Taisyklių 35 punkte nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad dokumentai parengti pagal EK įstaigos reikalavimus, nurodytus dotacijos susitarimuose, ir neturi trūkumų, pritaria jiems ir apie tai informuoja paramos gavėją (arba projekto vykdytoją, jeigu paskirtas). Administruojančioji institucija, nustačiusi, kad dokumentai parengti ne pagal EK įstaigos reikalavimus ir (arba) juose nustatyta trūkumų, teikia pastabas paramos gavėjui (arba projekto vykdytojui, jeigu paskirtas) ir nustato ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą dokumentams patikslinti.

37.  Taisyklių 35 punkte nurodytiems dokumentams administruojančioji institucija turi pritarti raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis) likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki dotacijos susitarime nustatyto termino pabaigos (jei dokumentai buvo pateikti per 35 punkte nustatytus terminus), kai dokumentai dotacijos susitarime nustatyta tvarka turi būti pateikti EK įstaigai.

38.  Visos paramos gavėjo (arba projekto vykdytojo, jeigu paskirtas) teikiamos dotacijos susitarime numatytos ataskaitos rengiamos ir teikiamos EK įstaigai dotacijos susitarimo nustatyta tvarka.

39.  Dotacijos susitarime numatytas kito pobūdžio ataskaitas, nesusijusias su mokėjimais (jei numatyta), paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) turi parengti pagal EK įstaigos reikalavimus. Administruojančioji institucija netikrins reguliarių, su mokėjimais nesusijusių EK įstaigai teikiamų ataskaitų, tačiau projektų įgyvendinimo pažangos stebėsenai bei išlaidų tinkamumo finansuoti kontrolei paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) kas 3 mėnesius (arba kitu su administruojančiąja institucija suderintu terminu) privalo pateikti administruojančiosios institucijos nustatytos formos (skelbiamos viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros interneto puslapyje) ataskaitas arba mokėjimo prašymus (atsižvelgdamas į tai, kokios formos dokumentas numatytas konkretaus projekto įgyvendinimo sutartyje) ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Administruojančiosios institucijos prašymu  paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) turi pateikti išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus.

40Taisyklių 39 punkte nurodytas ataskaitas arba mokėjimo prašymus ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus administruojančioji institucija patikrina ir išvadą dėl išlaidų tinkamumo pateikia vidaus procedūrose ir projekto įgyvendinimo sutartyje numatyta tvarka per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos, išskyrus esant Taisyklių 48.3 papunktyje numatytoms aplinkybėms, kurioms atsiradus vertinimo terminas gali būti pratęstas.

41.  Administruojančioji institucija turi teisę atmesti ir (arba) stabdyti EK įstaigos nustatytos formos ataskaitų, tarpinio ir (arba) galutinio mokėjimo prašymų bei administruojančiosios institucijos nustatytos formos ataskaitų arba mokėjimo prašymų ar jų dalies tikrinimą Taisyklių 48.3 papunktyje nustatyta tvarka.

42.  Tais atvejais, kai paramos gavėjas yra vienas iš projekto partnerių (t. y. ne koordinatorius ir ne vienintelis paramos gavėjas), administruojančioji institucija vertina tik tuos dokumentus (jų dalis), kurie susiję su projekto veiklomis, už kurių įgyvendinimą ir (ar) joms įgyvendinti skirtas paramos lėšas yra atsakingas Lietuvos paramos gavėjas.

43.  Projektų patikras vietoje administruojančioji institucija atlieka Taisyklių 47.5 papunktyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

EITP PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KOORDINUOJANČIOJI INSTITUCIJA

 

44.  Koordinuojančioji institucija atlieka šias funkcijas:

44.1.  pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus koordinuoja transporto, skaitmeninio ir (arba) energetikos sektoriaus plėtros ir strateginių tikslų įgyvendinimą, priima ir įgyvendina sprendimą dėl projektų įtraukimo į savo įgyvendinamas 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano plėtros programos pažangos priemones, užtikrina tinkamą valdymo ir kontrolės sistemos veikimą;

44.2.  rengia ir tvirtina Taisykles, jei reikia, jas atnaujina pagal nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, administruojančiosios institucijos, paramos gavėjo ir kitų suinteresuotų subjektų pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

44.3.  pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie projektų įgyvendinimą;

44.4.  savo interneto tinklalapyje skelbia pranešimus apie EK įstaigos tinklalapyje skelbiamus kvietimus;

44.5.  tvirtina projektų paraiškas gauti finansinę paramą;

44.6.  įtarusi, kad esama finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimų, ir (arba) gavusi informaciją apie įtariamus tokius pažeidimus, užtikrindama pranešimo konfidencialumą, nedelsdama praneša apie tai administruojančiajai institucijai;

44.7sudaro sąlygas nacionalinių ir (arba) Europos Sąjungos institucijų įgaliotiems atstovams atlikti projektų patikrinimus ar auditus, t. y. gauti informaciją;

44.8.  teikia administruojančiajai institucijai ir paramos gavėjui iš Europos Komisijos bei EK įstaigos gautą informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti;

44.9.       jei reikia, dalyvauja atliekant projektų patikras įgyvendinimo vietoje;

44.10.     vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos ir sukčiavimo prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą, nuostatomis, koordinuojančiosios institucijos darbo reglamentu ir kitais institucijos teisės aktais, pagal kompetenciją atlieka korupcijos ir sukčiavimo prevencinių priemonių taikymą;

44.11.     apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su finansinės paramos gavimu ir panaudojimu, praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Europos prokuratūrai ir (ar) kitoms atsakingos institucijoms;

44.12.     atlieka kitas Taisyklėse koordinuojančiajai institucijai nustatytas funkcijas.

45.  Koordinuojančioji institucija turi teisę:

45.1.       gauti iš paramos gavėjo (arba projekto vykdytojo, jeigu paskirtas) informaciją, susijusią su paramos gavėjo funkcijų atlikimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos EITP finansavimo lėšos;

45.2.       gauti iš administruojančiosios institucijos informaciją, susijusią su projektų paraiškų vertinimu, projektų vykdymu ir patirtomis išlaidomis;

45.3.       dalyvauti, jei reikia, EK įstaigos ir administruojančiosios institucijos rengiamuose projektų patikrinimuose, susijusiuose su EITP finansavimo lėšų panaudojimu, projektų įgyvendinimo, valdymo ir kontrolės efektyvumu.

46Koordinuojančioji institucija gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų funkcijų ir teisių.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ADMINISTRUOJANČIOJI INSTITUCIJA

 

47.  Administruojančioji institucija atlieka šias funkcijas:

47.1. vykdo transporto, skaitmeninio ir energetikos sektorių projektų, kuriems skirta finansinė parama, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, pirkimų priežiūrą (išskyrus pirkimus, dėl kurių savo išvadą arba dalinio vertinimo dokumentų išvadą pateikia Viešųjų pirkimų tarnyba ar kita teisės aktų nustatyta tvarka pirkimų priežiūrą atliekanti institucija arba šios institucijos padalinys), tikrina išlaidų tinkamumą bendrai finansuoti EITP lėšomis, vadovaudamasi Reglamente (ES) 2021/1153, Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir kitų teisės aktų, susijusių su projektų, kuriems skirtas EITP finansavimas, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo priežiūra, nuostatomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

47.2.    šių Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka tikrina paraiškų teikėjų pateiktas projektų paraiškas;

47.3. parengia ir pasirašo su paramos gavėju (arba projekto vykdytoju, jeigu paskirtas) projekto įgyvendinimo sutartį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

47.4.    tikrina paramos gavėjų parengtus papildomo avanso ataskaitų ir periodinių ataskaitų
(t. y. tarpinių arba galutinio mokėjimo prašymo) projektus;

47.5.    atlieka projekto patikras projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje), susijusias su EITP finansavimo lėšų panaudojimu, projektų įgyvendinimu. Kai administruojančioji institucija gali įsitikinti projekto veiklų ar jų rezultatų faktiniu įvykdymu nevykdama į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, ji gali  atlikti nuotolinę projekto patikrą, naudodama šalims prieinamas nuotolines ryšio priemones;

47.6.    užtikrindama informacijos apie nustatytus finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus konfidencialumą, tiria ir nustato finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus, priima sprendimus dėl pažeidimų Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka ir pagal kompetenciją imasi priemonių, kad Taisyklių 63 punkte nurodyti pažeidimai būtų pašalinti;

47.7.    užtikrina, kad būtų sugrąžintos EITP ir (arba) bendrojo finansavimo lėšos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat kitos pagal projekto įgyvendinimo sutartį privalomos grąžinti lėšos;

47.8.    sudaro sąlygas nacionalinių ir (arba) Europos Sąjungos institucijų įgaliotiems atstovams atlikti projektų patikrinimus ar auditus, t. y. gauti informaciją;

47.9. projekto įgyvendinimo sutartyje numatyta tvarka prižiūri, kaip paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) laikosi dotacijos susitarime ir Taisyklių 50.41 papunktyje nustatytų projekto rezultatų tęstinumo užtikrinimo reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

47.10.  atsako už informacijos ir pateiktų su projektų įgyvendinimu ir finansinės paramos panaudojimu susijusių dokumentų ir duomenų koordinuojančiajai institucijai tikslumą;

47.11.  ne dažniau kaip 4 kartus per metus koordinuojančiosios institucijos prašymu darbo tvarka (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis) teikia jai apibendrinto pobūdžio informaciją apie projektams skirtų lėšų panaudojimą ir lėšų panaudojimo prognozes, kurias Taisyklėse ir (ar) projekto įgyvendinimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis administruojančiajai institucijai pateikia paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jei paskirtas);

47.12.  bendradarbiauja su koordinuojančiąja institucija nustatant ir taikant korupcijos ir sukčiavimo prevencines priemones;

47.13.  apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su finansinės paramos gavimu ir panaudojimu, praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Europos prokuratūrai ir (ar) kitoms atsakingoms institucijoms;

47.14.  pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui (Susisiekimo ministerijai) ir pasibaigus kiekvienam pusmečiui (Energetikos ministerijai) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų teikia koordinuojančiajai institucijai apibendrintą informaciją apie EITP finansinę paramą gaunančių transporto ir skaitmeninio bei atitinkamai energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimo eigą;

47.15.  atlieka kitas Taisyklėse administruojančiajai institucijai nustatytas funkcijas.

48.  Administruojančioji institucija turi teisę:

48.1. tvirtinti projekto įgyvendinimo sutarties ir kitų dokumentų, kuriuos paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) privalo teikti pagal projekto įgyvendinimo sutartį ir (ar) Taisykles (išskyrus atvejus, kai tokių dokumentų formos yra patvirtintos kitų atsakingų institucijų ar EK įstaigos), formas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

48.2.  reikalauti iš paramos gavėjų, projektų vykdytojų ir projektų koordinatorių pateikti informaciją apie projektų įgyvendinimą, projektams skirtų lėšų panaudojimą ir lėšų panaudojimo prognozes Taisyklėse ir (ar) projekto įgyvendinimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

48.3.  atmesti ir (arba) stabdyti EK įstaigos nustatytos formos ataskaitų, tarpinio ir (arba) galutinio mokėjimo prašymo bei administruojančiosios institucijos nustatytos formos ataskaitų arba mokėjimo prašymų arba jų dalies tikrinimą, jei:

48.3.1.    paramos gavėjas nepateikia trūkstamos informacijos, patirtas išlaidas pagrindžiančių ar kitų prašomų dokumentų per nustatytą protingą terminą;

48.3.2.    užfiksuojamas įtarimas dėl pažeidimo ir priimamas sprendimas dėl ataskaitos tikrinimo sustabdymo iki sprendimo dėl pažeidimo priėmimo;

48.3.3.    patikros vietoje metu užfiksuojama neatitikimų ir priimamas sprendimas dėl ataskaitos tikrinimo sustabdymo iki bus ištaisyti neatitikimai;

48.3.4.    atliekamas dotacijos susitarimo ir (arba) projekto įgyvendinimo sutarties keitimas, kuris turi tiesioginę įtaką į ataskaitą arba mokėjimo prašymą įtrauktoms išlaidoms, iki bus atlikti keitimai;

48.3.5.    kitais pagrįstais atvejais, kai paramos gavėjo pateikiamos informacijos nepakanka išlaidų tinkamumui įvertinti;

48.4.  teikti koordinuojančiajai institucijai pasiūlymus dėl Taisyklių pakeitimo ir projektų administravimo tobulinimo;

48.5.  nusistatyti patikrų vietoje, nuotolinių projekto patikrų ir pažeidimų tyrimo procedūras pagal administruojančiosios institucijos patvirtintas vidaus taisykles.

49Administruojančioji institucija gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų funkcijų ir teisių.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PARAMOS GAVĖJAS IR PROJEKTO VYKDYTOJAS

 

50.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) atlieka šias funkcijas:

50.1.  vadovaudamasis Taisyklių 2 punkte nurodytų teisės aktų, Taisyklių, kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, dotacijos susitarimo ir projekto įgyvendinimo sutarties nuostatomis, įgyvendina projektą; užtikrina, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti dotacijos susitarime patvirtinti tikslai, įvykdyti uždaviniai ir atlikti veiksmai, atliktos paramos gavėjo pareigos ir funkcijos;

50.2.  privalo naudoti EITP ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo, jeigu skirtas, lėšas tik su projekto dotacijos susitarime numatyto projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti arba jau patirtoms atitinkamoms išlaidoms kompensuoti, kaip nurodyta dotacijos susitarime ir (arba) projekto įgyvendinimo sutartyje; paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jei paskirtas) įsipareigoja užtikrinti netinkamų finansuoti ar netinkamomis finansuoti pripažintų projekto išlaidų apmokėjimą ir (arba) grąžinimą, jeigu kitaip nenustatyta dotacijos susitarime, dotacijos susitarimo nuostatoms neprieštaraujančiame atskirame susitarime dėl specialiųjų Taisyklėse ir dotacijos susitarime nenumatytų su projekto įgyvendinimu susijusių sąlygų ar įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

50.3.  negali perleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų dėl projektų vykdymo užtikrinimo tretiesiems asmenims be rašytinio administruojančiosios institucijos, koordinuojančiosios institucijos ir EK įstaigos sutikimo; bet kokie dotacijos susitarimo pakeitimai atliekami jame nustatyta tvarka ir terminais;

50.4.  sudaro sąlygas administruojančiosios institucijos ir (arba) kitų pagal kompetenciją nacionalinių ir (arba) Europos Sąjungos institucijų įgaliotiems atstovams atlikti projekto patikras vietoje, nuotolines patikras ar auditus, t. y. gauti informaciją ir lankytis projekto vykdymo vietoje;

50.41. kai EITP projekto įgyvendinimo metu sukuriamas ir (arba) įsigyjamas materialusis turtas, kuris įtraukiamas į turto apskaitą, užtikrina projekto rezultatų tęstinumą dotacijos susitarime numatytomis sąlygomis

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

50.42. užtikrina, kad paramos gavėjui (ir projekto vykdytojui, jeigu paskirtas) ir projekto partneriui (-iams) nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

50.5.  atlieka kitas Taisyklėse paramos gavėjui ir projekto vykdytojui nustatytas funkcijas.

51.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) turi teisę:

51.1.  prireikus su koordinuojančiąja institucija ir (arba) projekto koordinatoriumi sudaryti atskirą susitarimą dėl specialiųjų Taisyklėse ir dotacijos susitarime nenumatytų su projekto įgyvendinimu susijusių sąlygų; šiame papunktyje nurodyto susitarimo nuostatos negali prieštarauti dotacijos susitarimo nuostatoms;

51.2.  teikti koordinuojančiajai ir administruojančiajai institucijoms paklausimus, susijusius su projektų įgyvendinimu;

51.3.  teikti koordinuojančiajai institucijai pasiūlymus dėl Taisyklių pakeitimo ir projektų administravimo tobulinimo.

52.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) gali turėti kitų įstatymuose, kituose teisės aktuose ir dotacijos susitarime numatytų funkcijų ir teisių.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO KOORDINATORIUS

 

53. Projekto koordinatorius atlieka šias funkcijas:

53.1.    prižiūri, kad projektų (projektų dalies) tikslai būtų įgyvendinami pagal dotacijos susitarimo nuostatas;

53.2.    jeigu dotacijos susitarime nenumatyta kitaip, tarpininkauja tarp paramos gavėjų ir EK įstaigos;

53.3.    užtikrina, kad būtų pateiktos visos pagal dotacijos susitarimą būtinos finansinės garantijos;

53.4.    rengia prašymus atlikti mokėjimus;

53.5.    dotacijos susitarime nustatytais atvejais užtikrina, kad visi atitinkami mokėjimai paramos gavėjams būtų atlikti nedelsiant;

53.6.    dotacijos susitarime nustatytais atvejais atsako už tai, kad kartu su prašymais atlikti mokėjimus EK įstaigai būtų pateiktas metodų, pagal kuriuos nustatomos kiekvienam paramos gavėjui mokėtinos sumos, aprašymas;

53.7.    sudaro sąlygas administruojančiosios institucijos ir (arba) kitų pagal kompetenciją nacionalinių ir (arba) Europos Sąjungos institucijų įgaliotiems atstovams atlikti projekto patikras vietoje, nuotolines patikras ar auditus, t. y. gauti informaciją ir lankytis projekto vykdymo vietoje;

53.8.    prireikus su koordinuojančiąja institucija ir (arba) projekto vykdytoju sudaro atskirą susitarimą dėl specialiųjų Taisyklėse ir dotacijos susitarime nenumatytų su projekto įgyvendinimu susijusių sąlygų; šiame papunktyje nurodyto susitarimo nuostatos negali prieštarauti dotacijos susitarimo nuostatoms;

53.9.    koordinuojančiajai institucijai ir administruojančiajai institucijai teikia informaciją, susijusią su projekto koordinatoriaus funkcijų atlikimu;

53.10.  kai projekto koordinatorius yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (toliau – Lietuvos juridiniai asmenys) ir projektą įgyvendina su partneriais, kurių visi arba dalis yra Lietuvos juridiniai asmenys, užtikrina, kad partneriai (Lietuvos juridiniai asmenys) jiems paskirtas projekto dalis ir veiksmus įgyvendins pagal Taisyklių ir projekto įgyvendinimo sutarties, kurią projekto koordinatorius pasirašo su administruojančiąja institucija, nuostatas;

53.11.     atlieka kitas Taisyklėse nustatytas funkcijas.

54. Projekto koordinatorius neperduoda jokių savo funkcijų paramos gavėjams arba bet kuriai kitai šaliai, jeigu kitaip nenurodyta dotacijos susitarime, ir gali turėti kitų Taisyklėse, įstatymuose, kituose teisės aktuose ir dotacijos susitarime numatytų funkcijų ir teisių.

 

 

v SKYRIUS

pirkimų vykdymas, DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

 

55.  Visus dotacijos susitarime įvardytiems projekto veiksmams įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas), jeigu jis yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba perkantysis subjektas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, atlieka paramos gavėjui taikomuose teisės aktuose, t. y. Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, ir (ar) kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

56Kai paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas) nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba perkantysis subjektas pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, jis pirkimus atlieka vadovaudamasis Neperkančiųjų organizacijų pirkimų, skirtų Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamiems transporto, skaitmeninio ir energetikos sektorių projektams įgyvendinti, vykdymo tvarkos aprašu (Taisyklių priedas).

57.  Koordinuojančioji institucija, administruojančioji institucija, paramos gavėjas, projekto vykdytojas ir projekto koordinatorius visus dokumentus, susijusius su projektų įgyvendinimu, turi saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims. Įgyvendinus projektus ir atlikus galutinius mokėjimus, su projektų įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto paskutinio mokėjimo gavimo iš EK įstaigos dienos.

58.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) privalo saugoti visus originalius dokumentus, įskaitant apskaitos ir mokesčių įrašus. Skaitmeniniai ir skaitmenizuoti dokumentai laikomi originaliais, jei juos leidžia taikytini Lietuvos Respublikos teisės aktai.

59.  Paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) fiksuoja visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto vykdymu, pagal Taisyklių 34 punkto nuostatas ir užtikrina iš EITP ir nacionalinio finansavimo lėšų apmokėtų išlaidų pateisinančių ir įrodančių bei tinkamomis finansuoti dar nepripažintų išlaidų dokumentų atsekamumą, esant galimybei, saugo juos atskirai nuo kitų ūkinių operacijų dokumentų. Jeigu paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas) įgyvendina kelis EITP lėšomis finansuojamus projektus, jis taip pat privalo užtikrinti atskirų projektų ūkinių operacijų ir išlaidų dokumentų atsekamumą bei priskyrimą konkrečiam projektui.

60.  Koordinuojančiosios institucijos ir (arba) kitos pagal kompetenciją nacionalinės ir (ar) Europos Sąjungos institucijos bei administruojančiosios institucijos įgalioti atstovai gali atlikti vykdomo ir įgyvendinto projekto priežiūrą ir finansų patikrinimus, t. y. gauti informaciją ir lankytis veiklos vykdymo vietoje, atlikdami patikrinimus ar auditus.

61.  Administruojančioji institucija atlieka patikrinimų ar audito rekomendacijų dėl projekto įgyvendinimo priežiūrą, o koordinuojančioji institucija – rekomendacijų dėl valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrą.

 

VI SKYRIUS

finansinės paramos lėšų panaudojimo PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS IR TYRIMAS ir netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimo procedūra

 

62Finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus įtarti gali kiekvienas koordinuojančiosios ir administruojančiosios institucijų darbuotojas pagal kompetenciją:

62.1.  tikrindamas išlaidų tinkamumą bendrai finansuoti EITP lėšomis, EK įstaigos formos papildomo avanso ataskaitų ir periodinių ataskaitų (t. y. tarpinių arba galutinio mokėjimo prašymo) projektus, administruojančiosios institucijos formos mokėjimo prašymus (įskaitant prašymus atlikti tarpinį mokėjimą ir galutinį mokėjimą) bei ataskaitas;

62.2.  paramos gavėjui (arba projekto vykdytojui, jeigu paskirtas) atsisakius pateikti prašomą informaciją, pateikus neišsamią ir (arba) netikslią informaciją apie projektą ir finansinės paramos lėšų naudojimą, išskyrus atvejus, kai pateikta informacija yra papildoma ir (arba) patikslinama darbo tvarka;

62.3.  atlikdamas projekto patikrą vietoje, nuotolinę patikrą;

62.4.  gavęs informaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Europos Komisijos, EK įstaigos, Europos Audito Rūmų, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ar kitų institucijų;

62.5.  pastebėjęs atitinkamą informaciją visuomenės informavimo priemonėse;

62.6.  gavęs informaciją apie teismo sprendimus, susijusius su administruojamu projektu.

63Finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimu laikoma, jeigu paraiškos teikėjas, paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas):

63.1teikdamas projekto paraišką ar kitus dokumentus pateikia neteisingą ir (arba) netikslią informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės Europos Komisijos sprendimui suteikti EITP finansinę paramą, išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymui arba tinkamai projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo priežiūrai;

63.2.  įgyvendindamas projektą, pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

63.3.  nesudaro tinkamų sąlygų ar neleidžia atlikti projekto patikros vietoje, nuotolinės patikros ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas, ir visapusiškai nebendradarbiauja su administruojančiąja ir (arba) koordinuojančiąja institucijomis šio proceso metu;

63.4.  nevykdo Taisyklių 34 punkte paramos gavėjui (arba projekto vykdytojui, jeigu paskirtas) nustatytos pareigos tvarkyti projekto buhalterinę apskaitą, pažeidžia Taisyklių V skyriaus nuostatas dėl pirkimų vykdymo, dokumentų saugojimo ir prieinamumo;

63.5.  nevykdo projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų reikalavimų ir (ar) įsipareigojimų. 

64Finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimu nebus laikoma:

64.1.       EITP lėšomis netinkamų finansuoti ir dotacijos susitarime nenurodytų su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų apmokėjimas, jeigu tokios išlaidos atitinka Taisyklėse, kituose teisės aktuose ir (ar) projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti kriterijus;

64.2.       deklaravimas išlaidų, kurios nors ir neatitinka vieno ar kelių išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimų, tačiau neatitikimas neturi teisės pažeidimo sudėties.

65.  Administruojančioji institucija atlieka įtariamo finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimo tyrimą; administruojančioji institucija apie pradėtą tyrimą raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis) informuoja koordinuojančiąją instituciją bei paramos gavėją. Paramos gavėjas gali būti neinformuojamas apie pradėtą tyrimą tuo atveju, jeigu administruojančioji institucija pagrįstai mano, kad paramos gavėjo informavimas galėtų turėti neigiamą įtaką tyrimui.

66.  Atlikdama įtariamo finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimo tyrimą, administruojančioji institucija gali kreiptis į kompetentingas institucijas, prašydama pateikti informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su atliekamu tyrimu.

67.  Administruojančioji institucija, priimdama sprendimą dėl įtariamo finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimo, turi atsižvelgti į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl paramos gavėjo kaltės ir aplaidumo ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo ir projekto įgyvendinimo metu.

68.  Administruojančioji institucija, nustačiusi finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimą, per 3 darbo dienas informuoja apie jį EK įstaigą, koordinuojančiąją instituciją ir paramos gavėją; jeigu administruojančioji institucija nenustato finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimo, per 3 darbo dienas apie tai informuoja koordinuojančiąją instituciją ir paramos gavėją.

69Administruojančioji institucija, nustačiusi pažeidimą, priima vieną ar kelis iš šių sprendimų:

69.1.  pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas, nurodant ištaisymo būdą;

69.2.  pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias projekto išlaidas;

69.3.  nustatyti netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį (procentą), taikomą visoms pagal pirkimo sutartį patirtoms išlaidoms, įtrauktoms į prašymus atlikti tarpinį ir (ar) galutinį mokėjimą, ataskaitas;

69.4.  pagal prašymus atlikti tarpinį ir (ar) galutinį mokėjimą, ataskaitas pripažinti tinkamų finansuoti išlaidų sumą, sumažintą pagal pažeidimą nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų suma ar jos dalimi;

69.5susigrąžinti su pažeidimu susijusias išmokėtas lėšas.

70Nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą arba pirkimu pagal Neperkančiųjų organizacijų pirkimų, skirtų Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamiems transporto, skaitmeninio ir energetikos sektorių projektams įgyvendinti, vykdymo tvarkos aprašą (Taisyklių 1 priedas), taikomos Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. C(2019) 3452 patvirtintų su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairių (toliau – Gairės) nuostatos ir administruojančiosios institucijos parengta ir patvirtinta Gairių taikymo metodika.

71.  Jeigu atliekant ar atlikus pažeidimo tyrimą paaiškėja, kad padarytoje veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo ar korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, administruojančioji institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nusikalstamos veikos įtarimo dienos raštu praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Europos prokuratūrai ir EK įstaigai.

72.  Projektams netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimo procedūra nustatoma dotacijos susitarime ir projekto įgyvendinimo sutartyje.

 

VII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

73.  Koordinuojančiosios ir (arba) administruojančiosios institucijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su projekto administravimu, paramos gavėjas, projekto vykdytojas ir projekto koordinatorius gali skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74.  Jeigu yra prieštaravimų tarp dotacijos susitarimo, projekto įgyvendinimo sutarties ir Taisyklių, taikomas dotacijos susitarimas.

75.  Už Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklių priedas

 

 

NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PIRKIMŲ, SKIRTŲ 2021–2027 M. FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS INFRASTRUKTŪROS TINKLŲ PRIEMONĖS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų, skirtų 2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektams įgyvendinti, vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) transporto, skaitmeninio ir energetikos sektorių projektų (toliau – projektas) pirkimų vykdymo tvarką bei reikalavimus, taikomus prekių, paslaugų ir darbų pirkimams, vykdomiems paramos gavėjų (arba projekto vykdytojų, jeigu paskirti), kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kurie nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.

2. Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis, negali būti siekiama išvengti Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu tam tikriems tiekėjams nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos.

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose gairėse „Rinkos konsultacijos: iššūkiai ir galimybės“ ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

RINKOS TYRIMAS IR (ARBA) RINKOS KONSULTACIJA

 

4. EITP transporto, skaitmeninio ir energetikos sektorių projektų paramos gavėjas (arba projekto vykdytojas, jeigu paskirtas), kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kuris nėra perkantysis subjektas pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – NPO), privalo užtikrinti, kad prieš pradedant kiekvieną pirkimą būtų atliktas rinkos tyrimas ir (arba) rinkos konsultacija, o rinkos tyrimo ir (arba) rinkos konsultacijos metu gauta informacija dokumentuota.

5. NPO viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) privalo pateikti:

5.1. rinkos konsultacijos dokumentus (kvietimą dalyvauti rinkos konsultacijoje su visais priedais: tiekėjų pateiktais klausimais, pasiūlymais, atsakymais, susitikimo protokolais ir pan.) ir (arba) rinkos tyrimo suvestinę;

5.2. rinkos analizės išvadas, kuriomis vadovaujantis priimtas sprendimas dėl pirkimo.

6. Informacija, susijusi su rinkos konsultacijomis ir rekomendacijos rinkos tyrimo turiniui, bei pavyzdinė rinkos tyrimo suvestinės forma skelbiama CPVA interneto svetainėje, EITP programos skiltyje „Dokumentai“.

7. Rinkos konsultacijoje rekomenduojama sudaryti galimybę tiekėjams pateikti nuomonę dėl šių klausimų:

7.1. pirkimo objekto techninių savybių, būtinų pirkimo rezultatui pasiekti, nustatymo;

7.2. dėl pirkimo objekto (ne)skaidymo tikslingumo bei pagrįstumo;

7.3. dirbtinai konkurencijos neribojančių, proporcingų ir su pirkimo objektu susijusių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo;

7.4. NPO poreikius geriausiai atspindinčių, su pirkimo objektu susijusių ir konkurenciją užtikrinančių vertinimo kriterijų nustatymo;

7.5. rinkos tendencijas bei NPO poreikius atitinkančių kainodaros taisyklių nustatymo; rengiant kainodaros taisykles rekomenduojama vadovautis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“;

7.6. nediskriminuojančių, aiškių ir tikslių pirkimo sutarties nuostatų nustatymo.

8. Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktų nuostatos neprivalomos, kai numatoma pirkimo sutarties vertė ar jos dalis, finansuojama projekto lėšomis, neviršija 20 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Taip pat rinkos tyrimas gali būti neatliekamas ir rinkos tyrimo suvestinė gali būti neteikiama CPVA, jeigu yra atliekama rinkos konsultacija arba per pastaruosius 12 mėnesių dėl tokio paties pirkimo objekto buvo atlikta rinkos konsultacija arba rinkos tyrimas ir dokumentai buvo pateikti CPVA arba nurodomos kitos pagrįstos priežastys.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINIAI PIRKIMŲ PRINCIPAI

 

9. NPO užtikrina, kad pagal Tvarkos aprašą vykdant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją, sudarant ir vykdant pirkimo sutartį būtų laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principų, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių kylančių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

91. NPO, vykdydamos visus pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis, turi mutatis mutandis taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir  Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

 

10. NPO pirkimus turi vykdyti taip, kad:

10.1. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos EITP finansavimo lėšos būtų naudojamos racionaliai;

10.2. būtų užtikrinta laisva ir teisinga konkurencija tarp galimų tiekėjų;

10.3. pirkimo sutarčių sąlygos būtų nustatomos vadovaujantis gerąja praktika, įskaitant atskaitomybę.

 

IV SKYRIUS

NUMATOMO PIRKIMO VERTĖS SKAIČIAVIMAS

 

11. Numatomo atskiro prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė yra lygi konkrečios NPO numatomos sudaryti sutarties vertei be PVM. Jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, toks vertės nustatymas taikomas kiekvienai atskirai pirkimo daliai.

12. Pirkimo objektas negali būti dirbtinai skaidomas siekiant išvengti privalomo pirkimo būdo taikymo.

 

V SKYRIUS

PIRKIMŲ BŪDAI

 

13. NPO pirkimą gali vykdyti vienu iš šių būdų:

13.1. konkurso būdu (su derybomis arba be jų);

13.2. apklausos būdu (su derybomis arba be jų), pasirenkant apklausiamą tiekėjų skaičių pagal Tvarkos aprašo 30 punktą.

14. NPO privalo organizuoti konkursą, kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra lygi ar didesnė kaip 58 000 eurų.

15. NPO gali pasirinkti pirkimą vykdyti konkurso būdu ir tais atvejais, kai numatoma pirkimo sutarties vertė be PVM yra mažesnė nei nustatyta Tvarkos aprašo 14 punkte.

16. NPO apklausą gali atlikti šiais atvejais:

16.1. kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra mažesnė kaip 58 000 eurų;

16.2. kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra lygi ar didesnė kaip 58 000 eurų, tačiau yra tenkinama bent viena iš sąlygų:

16.2.1. kai paskelbus konkursą nebuvo gauta pasiūlymų arba visi pateikti pasiūlymai yra netinkami, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; netinkamu pasiūlymu pagal šį papunktį laikomas toks pasiūlymas, kuris neatitinka pirkimo objekto ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo dokumentuose nustatytų NPO poreikių ir pirkimo objektui keliamų reikalavimų;

16.2.2. jeigu prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas;

16.2.3. jei NPO pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas prekes arba padidinti turimų prekių kiekį ar skaičių, kai, pakeitus tiekėją, NPO reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokių techninių savybių, ir dėl to atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

16.2.4. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai, paslaugos arba prekės, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų NPO, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai baigti įgyvendinti; tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

16.2.5. kai perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas nuopelnų ar veiklos nurodytose srityse vertinimo paslaugos;

16.2.6. kai perkamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs produktai, tiesiogiai susiję su mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros veikla;

16.2.7. kai perkamos prekės, gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais ir ženklinamos kaip išimtinai mokslo tikslams skirtos prekės;

16.2.8. kai perkamos keleivių vežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios paslaugos, kurioms netaikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas, kai šios paslaugos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo;

16.2.9. kai perkamos dalyvavimo konferencijoje, seminare ar kitame renginyje paslaugos (t. y. įsigyjamas bilietas į renginį ir (arba) sumokamas registravimo renginyje mokestis);

16.2.10. kai perkamos konsultantų (ekspertų), susijusių su tikslais, numatytais susitarime dėl EITP finansinės paramos skyrimo sąlygų projektui įgyvendinti (dotacijos susitarime), paslaugos.

 

VI SKYRIUS

PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

17. NPO sudaro pirkimo komisiją (toliau – Komisija) šiais atvejais:

17.1. kai pirkimas vykdomas konkurso būdu;

17.2. kai pirkimas vykdomas apklausos raštu būdu ir pirkimo sutarties vertė be PVM yra lygi arba didesnė kaip 58 000 eurų.

18. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų – Komisijos pirmininko ir bent 2 Komisijos narių. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, o jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – kai posėdyje dalyvauja visi Komisijos nariai. 

19. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Balsuoti galima tik už siūlomą sprendimą arba prieš siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

20. Komisijos sprendimai įforminami laisvos formos protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.

21. NPO, vykdydama pirkimą, turi imtis veiksmingų bei jai prieinamų priemonių, užkertančių kelią interesų konfliktams, nustatančių ir šalinančių interesų konfliktus, siekdama išvengti konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti visų tiekėjų lygiateisiškumą. Interesų konfliktai apima atvejus, bet jais neapsiriboja, kai NPO darbuotojai, pirkimo Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, taip pat tiekėjo, rinkoje siūlančio pagalbines pirkimų veiklos paslaugas, atstovai, kurie dalyvauja pirkimo procedūroje arba gali padaryti poveikį šios procedūros rezultatams, turi tiesioginį arba netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokį asmeninį suinteresuotumą, kuris leidžia abejoti jų nešališkumu ir nepriklausomumu vykdant pirkimo procedūrą. Visi Komisijos nariai prieš pradedant pirkimo procedūras privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją (forma patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“).

22. Kai pirkimas vykdomas konkurso būdu, NPO informaciją apie pradedamą pirkimą ir pirkimo dokumentus skelbia viešai bent vienoje pirkimų platformoje, kurioje informacija būtų pateikiama taip pat ir lietuvių kalba. Kai apie pirkimą paskelbta bent vienoje pirkimų platformoje, NPO tą pačią informaciją apie pirkimą papildomai gali skelbti savo interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais. Rekomenduojama apie pradedamus pirkimus, kuriais gali būti suinteresuoti užsienio valstybių tiekėjai, papildomai skelbti ir kitų valstybių rinkai skirtose pirkimų platformose.

23. NPO, vykdydama pirkimą konkurso būdu Tvarkos aprašo 14 ir 15 punktuose nustatytais atvejais, pirkimo dokumentuose pateikia (nurodo) pasiūlymams parengti būtiną informaciją:

23.1. pirkimo būdą;

23.2. pasiūlymų teikimo terminą;

23.3. pasiūlymo galiojimo laiką;

23.4. pirkimo techninę specifikaciją;

23.5. reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų, numatytų Tvarkos aprašo 47 punkte, nebuvimo (jei taikoma);

23.6. kvalifikacijos reikalavimus ir jų įrodymo dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami);

23.7. informaciją apie pasiūlymų vertinimą, pasirinktinai nurodant kainos ir kokybės santykio kriterijų arba mažiausios kainos kriterijų;

23.8. informaciją apie tai, ar pirkimo metu bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, derybų sąlygas bei vykdymo tvarką;

23.9. nuorodą į Tvarkos aprašą;

23.10. informaciją apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas (prekių tiekimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai, kainodaros taisyklės, atsiskaitymo terminai, atsiskaitymo tvarka) arba pridedamas parengtas sutarties projektas;

23.11. pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei jo buvo prašoma, reikalavimus;

23.12. pirkimo sutarties keitimo sąlygas;

23.13. jei reikia – kitas sąlygas.

24. NPO, vykdydama pirkimą konkurso būdu, pirkimo dokumentuose papildomai turi pateikti informaciją apie pretenzijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, kurioje turi būti nurodyta kad:

24.1. tiekėjas turi teisę raštu pateikti pretenziją NPO per 5 darbo dienas nuo NPO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjui dienos arba per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo apie atitinkamus NPO veiksmus;

24.2. NPO privalo nagrinėti tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo;

24.3. NPO turi išnagrinėti tiekėjo pretenziją ir apie priimtą motyvuotą sprendimą informuoti pretenziją pateikusį tiekėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

25. Vykdant pirkimą konkurso būdu, apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai pirkimo objekto neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

26. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti nustatytas toks, kad tiekėjai spėtų susipažinti su kvietimo teikti pasiūlymus sąlygomis ar pirkimo dokumentais ir parengti pasiūlymus. Vykdant pirkimą konkurso būdu pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 9 dienos nuo paskelbimo bent vienoje iš pirkimų platformų dienos.

27. Kai pirkimas vykdomas konkurso būdu ir numatoma galimybė vykdyti derybas arba numatoma, kad derybos bus vykdomos, NPO vykdant derybas turi būti laikomasi šių reikalavimų:

27.1. derybomis turi būti siekiama pagerinti pasiūlymus, kad NPO galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka jų konkrečius poreikius; derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų savybių, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus;

27.2. nesiderama dėl pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarkos; NPO gali nusimatyti ir daugiau aspektų, dėl kurių nesiderama (pavyzdžiui, nurodyti, kurios sutarties sąlygos negali būti derybų objektas);

27.3. į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys NPO nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus; derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus;

27.4. derybos su kiekvienu tiekėju vykdomos atskirai;

27.5. tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal pirkimo dokumentuose nurodytus vertinimo kriterijus; galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai (jei derybos vyko surengus tam skirtą susitikimą) arba tiekėjo ir NPO susirašinėjimas (jei derybos vyko nerengiant tam skirtų susitikimų) ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

28. NPO, vykdydama konkursą ir priėmusi sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, raštu informuoja šį tiekėją, o priėmusi sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, raštu informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

29. NPO, vykdydama konkursą, pirkimo sutartį turi sudaryti nedelsdama, bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų termino nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pirkimo laimėtojo išsiuntimo tiekėjams dienos su sąlyga, jei per šį terminą nebuvo gauta pretenzijų. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienintelis tiekėjas arba nebuvo suinteresuotų kandidatų.

30. Vykdant pirkimą apklausos būdu kvietimas dalyvauti apklausoje privalo būti pateiktas daugiau nei vienam tiekėjui, jei pirkimo sutarties vertė be PVM yra lygi arba didesnė kaip 58 000 eurų. Ši sąlyga netaikoma, jei rinkoje yra mažiau nei vienas tiekėjas, siūlantis NPO reikalingą pirkimo objektą. Jei pirkimo sutarties vertė be PVM yra mažesnė kaip 58 000 eurų, gali būti įvertinamas vieno tiekėjo pasiūlymas, kuris, jei apklausa atliekama raštu, privalo būti pateiktas raštu.

31. Apklausa gali būti atliekama:

31.1. žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinant internete tiekėjų skelbiamą informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą);

31.2. raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis).

32. Apklausa privalo būti atliekama raštu, kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra didesnė kaip 20 000 eurų. Atliekant apklausą raštu Tvarkos aprašo 30 punkte numatytam skaičiui tiekėjų raštu (elektroniniu paštu, paštu arba kitomis priemonėmis) pateikiamas kvietimas dalyvauti apklausoje. Šiais atvejais tiekėjų pasiūlymai taip pat turi būti pateikti raštu.

33. Tais atvejais, kai atliekama apklausa žodžiu, gali būti įvertinamas tik vieno tiekėjo pasiūlymas, pateiktas Tvarkos aprašo 31.1 papunktyje nurodytais būdais.

34. NPO, vykdydama pirkimą apklausos raštu būdu, pirkimo dokumentuose gali teikti ne visą Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informacija, jei manoma, kad ji nereikalinga.

35. Vykdant pirkimą apklausos raštu būdu, apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, kaip tą apibrėžia Tvarkos aprašo 25 punktas.

36. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti nustatytas toks, kad tiekėjai spėtų susipažinti su kvietimo teikti pasiūlymus sąlygomis ar pirkimo dokumentais ir parengti pasiūlymus.

37. Vykdant apklausą nėra taikomi Tvarkos aprašo 28 ir 29 punktai.

38. Vykdant pirkimą apklausos būdu yra pildoma laisvos formos pasiūlymų vertinimo pažyma, kurioje turi būti nurodomi tiekėjų pavadinimai, gautų pasiūlymų kainos, pasiūlymų pateikimo data ir laikas, pasiūlymų vertinimo kriterijai bei kita pasiūlymams vertinti aktuali informacija. Pasiūlymų vertinimo pažymos neprivaloma pildyti, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 20 000 eurų be PVM.

39. NPO, prieš kviesdama pasirinktą tiekėją dalyvauti pirkime, iš viešai prieinamos informacijos ar kitu būdu turi įsitikinti, kad tiekėjas verčiasi veikla, susijusia su pirkimo objektu, ir turi išsaugoti tai patvirtinantį dokumentą ar informaciją.

40. Pirkimo dokumentuose pateikta informacija turi būti tiksli, aiški, nedviprasmiška, kad pirkimu suinteresuoti tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o NPO nupirkti tas prekes, paslaugas ar darbus, kuriuos numatyta įsigyti projekto lėšomis.

41. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo objektui. Pirkimo dokumentuose nustatant kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos tvirtinama tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika.

42. Jei, paskelbus apie pirkimą, yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai tiekėjams teikiami pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai (pavyzdžiui, keičiami ir (arba) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), NPO Tvarkos aprašo 22 ir 31 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus pirkimo dokumentus ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpesniam kaip 9 dienų terminui.

43. Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

43.1. sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei jo buvo reikalaujama;

43.2. atmetami visi pasiūlymai;

43.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

43.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas;

43.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

43.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

44. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka NPO nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat NPO kvietime dalyvauti pirkime nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos.

45. Pirkimo sutartis, kurios vertė be PVM yra didesnė kaip 20 000 eurų, turi būti sudaroma raštu.

46. NPO, vykdydama sutartį, negali keisti esminių pirkimo sutarčių sąlygų, jei yra bent viena iš šių aplinkybių:

46.1. pasikeičia pirkimo sutarties pobūdis (pavyzdžiui, prekės, paslaugos ar darbai, kuriuos numatoma pirkti, negali būti pakeičiami iš esmės kitokiomis prekėmis (kitokio pobūdžio, o ne atnaujinto modelio), paslaugomis ar darbais; prekių tiekimo sutartis po atlikto pakeitimo negali tapti paslaugų ar darbų sutartimi; paslaugų teikimo sutartis po atlikto pakeitimo – prekių ar darbų sutartimi; darbų vykdymo sutartis po atlikto pakeitimo – paslaugų ar prekių sutartimi);

46.2. dėl pakeitimo, susijusio su pirkimo sutarties kiekiais ir (arba) apimtimi, pirkimo sutarties apimtis pasikeičia daugiau kaip 50 procentų nuo pradinės pirkimo sutarties vertės (kainos).

 

VII SKYRIUS

TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI

 

47. Kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra 150 000 eurų arba didesnė, NPO privalo kelti pašalinimo pagrindų reikalavimus ir turi pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba buhalteriui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį  ar nepanaikintą teistumą už šią nusikalstamą veiklą:

47.1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;

47.2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;

47.3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

47.4. nusikalstamą bankrotą;

47.5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;

47.6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;

47.7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą.

48. Tai, kad tiekėjas neturi pašalinimo pagrindo, numatyto Tvarkos aprašo 47 punkte, įrodo teismo sprendimo išrašas arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

 

VIII SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMU

 

49. Visais atvejais NPO bet kuriame pirkimo procedūros etape, paaiškėjus toliau minimoms aplinkybėms, privalo atmesti pasiūlymą, jeigu yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

49.1.

49.1.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje nurodytame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į veiksnius, nulėmusius mobilizaciją, karo ar nepaprastąją padėtį, nurodytose valstybėse ar teritorijose;

49.1.2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

49.1.3. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų

Dėl Tvarkos aprašo 49.1.1–49.1.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų atitikties NPO prašymu tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1) jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai;

2) jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai;

3) prekių kilmės sertifikatą, gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį ketinamų įsigyti prekių kilmę

 

49.2.

 

49.2.1. tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kai tokiems subtiekėjams ar ūkio subjektams tenka bent 10 procentų pirkimo sutarties vertės, yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta Rusijoje;

49.2.2. tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kai tokiems subtiekėjams ar ūkio subjektams tenka bent 10 procentų pirkimo sutarties vertės, yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kurioje daugiau kaip 50 procentų nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Tvarkos aprašo 49.2.1 papunktyje nurodytam subjektui;

49.2.3. tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kai tokiems subtiekėjams ar ūkio subjektams tenka bent 10 procentų pirkimo sutarties vertės, yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikianti Tvarkos aprašo 49.2.1 ar 49.2.2 papunktyje nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu

Dėl Tvarkos aprašo 49.2.1–49.2.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų atitikties NPO prašymu tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1) juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus;

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus

 

 

VIII SKYRIUS

SU PIRKIMAIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

50.  Pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio projekto mokėjimo gavimo iš Europos Komisijos dienos.

 

_____________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-339/3-456, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21650

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-334/3-485 „Dėl 2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo