Suvestinė redakcija nuo 2018-08-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13815

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GIDO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL GIDO PROFESIJĄ AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI GIDO PASLAUGAS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 23 d. Nr.V-92

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.9 papunkčiu ir Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 “Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo” 12 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-142, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13257

 

1. T v i r t i n u Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-61 „Dėl Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo” su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u Turizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                       Jurgita Kazlauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-92

 

GIDO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL GIDO PROFESIJĄ AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI GIDO PASLAUGAS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijos konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių profesinės kvalifikacijos, kuri buvo įgyta kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją įsisteigus Lietuvos Respublikoje ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarką.

Aprašas taikomas ir trečiųjų valstybių piliečiams, kuriems Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“.

3. Lietuvos Respublikai pripažinus valstybėje narėje įgytą gido profesinę kvalifikaciją, asmuo gali dirbti Lietuvos Respublikoje pagal gido profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje.

4. Asmuo gali dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

5. Dirbti Lietuvos Respublikoje pagal gido profesiją leidžiama pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą gido profesinę kvalifikaciją.

6. Kitos valstybės narės gidui neribojama laisvė teikti gido paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje.

7. Gido profesija, pagal kurią asmuo siekia dirbti Lietuvos Respublikoje, yra ta pati, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje, jei apimama veikla yra panaši.

8. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) užtikrina jo gaunamos informacijos, susijusios su gidų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

9. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

9.1. iš esmės skirtingi dalykai – tai dalykai, kurių įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos yra būtini siekiant dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje ir kuriais atvykusio asmens rengimas iš esmės skiriasi savo turiniu nuo reikalaujamo rengimo Lietuvos Respublikoje.

9.2. kompetentinga institucija – Valstybinis turizmo departamentas, įgaliotas išduoti ar priimti formalios kvalifikacijos įrodymus ar kitus dokumentus, arba informaciją, tai pat gauti asmenų, siekiančių gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo, prašymus ir priimti sprendimus dėl šių prašymų ar teikti informaciją kitais jo kompetencijai priskirtais gidų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;

9.3. pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje;

9.4. profesinės adaptacijos laikotarpis – praktikos laikotarpis, per kurį asmuo dirba pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje ir yra prižiūrimas atsakomybę prisiėmusio kvalifikuoto gido. Profesinės adaptacijos laikotarpiu leidžiama papildomai mokytis;

9.5. profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal gido profesiją valstybėje narėje;

9.6. profesinio tinkamumo testas – tai Valstybinio turizmo departamento organizuojamas asmens gido profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų patikrinimas, siekiant įvertinti jo gebėjimą dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje;

9.7. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II. GIDO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT DIRBTI PAGAL GIDO PROFESIJĄ

 

10. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia Valstybiniam turizmo departamentui arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – paraiška) (Tvarkos aprašo 1 priedas). Kartu su paraiška Valstybiniam turizmo departamentui pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos):

10.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

10.2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);

10.3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

10.4. dokumentas (-ai), liudijantys rengimo trukmę ir turinį;

10.5. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

10.6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);.

10.7. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);

10.8. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

10.9. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

10.10. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;

10.11. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

10.12. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);

11. Gido formalios kvalifikacijos įrodymas turi atitikti šias sąlygas:

11.1. turi būti išduotas valstybės narės kompetentingos institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas;

11.2. turi patvirtinti, kad kvalifikacijos turėtojas buvo parengtas dirbti pagal atitinkamą profesiją.

12. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 10.3–10.8 ir 10.10  punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

13. Valstybinis turizmo departamentas organizuoja gido, kurio kvalifikacija įgyta kitoje valstybėje narėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

Vertinant profesinę kvalifikaciją, pareiškėjas negali būti diskriminuojamas dėl lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių įsitikinimų, tautinės, etninės ar socialinės kilmės, ar kitų su profesinės kvalifikacijos esme nesusijusių priežasčių.

14. Pareiškėjo pateiktą paraišką ir dokumentus dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo nagrinėja ir vertina Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu sudaryta Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisija (toliau – Komisija), kurios personalinę sudėtį ir nuostatus tvirtina Valstybinio turizmo departamento direktorius.

15. Komisija per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos patvirtina paraiškos gavimą raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuodama Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį arba praneša Pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Jei pateiktos paraiškos nagrinėjimas nepriklauso Komisijos ar Valstybinio turizmo departamento kompetencijai, tokia paraiška atmetama ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos pateikimo dienos apie tai informuojamas pareiškėjas.

16. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, gali priimti tokias išvadas:

16.1. siūlyti pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

16.2. siūlyti nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, nurodant nepripažinimo motyvus;

16.3. siūlyti leisti pareiškėjui pasirinkti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

17. Valstybinis turizmo departamentas, gavęs Komisijos išvadą, gali priimti tokius sprendimus:

17.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

17.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

17.3. siūlyti pareiškėjui pasirinkti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

18. Valstybinis turizmo departamentas galutinį motyvuotą sprendimą dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

19. Pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją pareiškėjui išduodamas Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos formos gido pažymėjimas.

20. Prireikus Valstybinis turizmo departamentas gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

21. Tvarkos apašo 10.10 punkte nurodyta vienų metų profesinė patirtis gali būti neprivaloma, jeigu pareiškėjo turimas formalios kvalifikacijos įrodymas įgytas baigus reglamentuojamo mokymo kursą.

22. Asmenys, kurių gido profesinė kvalifikacija pripažinta ir kurie gido paslaugas teikia ir lietuvių kalba, turi mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip antrosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, lygiu ir pateikti užpildytą patvirtinimą (Tvarkos aprašo 2 priedas).

23. Kilus pagrįstų abejonių dėl pakankamo lietuvių kalbos mokėjimo, Komisija gali įpareigoti asmenį pateikti dokumentą, patvirtinantį ne žemesnę kaip antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

 

III. GIDO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI GIDO PASLAUGAS

 

24. Šios dalies nuostatos taikomos tik tada, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti gido paslaugas.

25. Gido paslaugų teikimo laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Valstybinis turizmo departamentas įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

26. Pareiškėjas turi pateikti raštu ar elektroninėmis priemonėmis Valstybiniam turizmo departamentui arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą užpildytą išankstinę rašytinę deklaraciją (Tvarkos aprašo 3 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti gido paslaugas.

27. Pareiškėjas turi pateikti Valstybiniam turizmo departamentui atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis ketina per tuos metus laikinai ir kartais teikti paslaugas.

28. Pareiškėjas gali pateikti deklaraciją raštu, elektroniniu paštu ar kita forma.

29. Pradedant teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas pateikia šių dokumentų kopijas:

29.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

29.2. dokumentą, patvirtinantį, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);

29.3. pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti gido profesine veikla;

29.4. profesinės kvalifikacijos įrodymą: diplomą, pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį gido profesinės kvalifikacijos įgijimą arba informaciją apie gido profesinio vardo suteikimą;

29.5. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas dirbo įsisteigimo valstybėje narėje pagal gido profesiją ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jei ši profesija arba jos rengimas toje valstybėje narėje nereglamentuojami.

Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo deklaracijos pateikimo Valstybiniam turizmo departamentui dienos.

30. Kilus pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo deklaracijoje nurodyto lietuvių kalbos mokėjimo pakankamumo (kai gido paslaugos laikinai ir kartais teikiamos ir lietuvių kalba), Komisija gali įpareigoti asmenį pateikti dokumentą, patvirtinantį valstybinės kalbos mokėjimą ne žemesnei kaip antrai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai.

31. Patikrinęs deklaraciją ir kartu su ja pateiktus dokumentus Valstybinis turizmo departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos savo interneto svetainėje www.tourism.lt paskelbia asmens, kuriam suteikiama teisė laikinai ir kartais teikti gido paslaugas, vardą, pavardę, įsisteigimo valstybės narės pavadinimą, deklaracijoje nurodytą gido paslaugų teikimo laikotarpį.

Asmens duomenų skelbimo tikslas - informuoti apie valstybių narių piliečius, kurie turi teisę laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje.

32. Valstybinis turizmo departamentas gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, tai pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

 

IV. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

33. Valstybinis turizmo departamentas gali reikalauti, kad pareiškėjas, kuris kreipėsi  dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, įvykdytų šias kompensacines priemones:

33.1. baigtų profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų; arba

33.2. išlaikytų profesinio tinkamumo testą.

34. Tvarkos aprašo 33 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

34.1. pareiškėjo baigtas rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika;

34.2. gido profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau reglamentuojamos profesinės veiklos rūšių, kurių neturi gido profesija asmens kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti asmens kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme.

35. Komisija teisės aktų nustatyta tvarka patikrina, ar pareiškėjo bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti Tvarkos aprašo 9.1 punkte apibrėžtus iš esmės skirtingus dalykus ir, esant Tvarkos aprašo 34 punkte nurodytoms aplinkybėms, Valstybinio turizmo departamento direktoriui teikia siūlymą leisti pareiškėjui pasirinkti vieną iš Tvarkos aprašo 33 punkte nurodytų kompensacinių priemonių.

36. Valstybinis turizmo departamentas apie Komisijos siūlymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją ar jo atstovą apie Komisijos priimtą išvadą leisti pareiškėjui pasirinkti kompensacinę priemonę – profesinės adaptacijos laikotarpį ar profesinio tinkamumo testą. Per vieną mėnesį nuo Komisijos išvados gavimo dienos pareiškėjas turi raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis Valstybiniam turizmo departamentui pateikti atsakymą raštu nurodydamas pasirinktą kompensacinę priemonę.

37. Pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui per nurodytą terminą pateikus atsakymą raštu apie pasirinktą kompensacinę priemonę, kompensacinė priemonė skiriama Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu.

38. Jei pareiškėjas pasirenka kompensacinę priemonę - profesinio tinkamumo testą - Valstybinio turizmo departamentas pareiškėjui pateikia Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą Gidų kursų rengimo įstaigų sąrašą.

39. Pareiškėjas iš pateikto sąrašo pasirenka konkrečią gidų kursų rengimo įstaigą, organizuosiančią profesinio tinkamumo testą ir apie tai raštu informuoja Valstybinį turizmo departamentą.  

40. Valstybinis turizmo departamentas pareiškėjo dokumentus pateikia profesinio tinkamumo testą organizuojančiai įstaigai.

41. Valstybinis turizmo departamentas privalo užtikrinti, kad pareiškėjas profesinio tinkamumo testą galėtų laikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po įsakymo dėl šios priemonės taikymo priėmimo.

42. Profesinio tinkamumo testą organizuojanti įstaiga sudarydama profesinio tinkamumo testą lygina Pavyzdinėje gido rengimo programoje, patvirtintoje Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu, nurodytus  dalykus su tais, kurie nurodyti asmens turimame ar kitos formalios kvalifikacijos įrodyme ir parengia dalykų, kurių trūksta, sąrašą profesinio tinkamumo testui atlikti.

43. Profesinio tinkamumo testui atrinktų dalykų sąrašas turi apimti žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kurios būtinos siekiant dirbti pagal gido profesiją ar užsiimti gido profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

44. Profesinio tinkamumo testą organizuojanti įstaiga sudaro rekomenduojamos literatūros sąrašą ir pateikia jį pareiškėjui bei, esant poreikiui, suteikia galimybę išklausyti trūkstamus dalykus.

45. Profesinio tinkamumo testą paprastai sudaro dvi dalys: rašytinė (dalykų teorinių žinių įvertinimas) ir praktinė (praktinis ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos egzaminas).

46. Sudarant profesinio tinkamumo testą, privaloma atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas yra kvalifikuotas specialistas kilmės valstybėje narėje arba toje valstybėje narėje, iš kurios jis yra atvykęs.

47. Profesinio tinkamumo testai organizuojami pagal poreikį.

48. Profesinio tinkamumo testą organizuojanti įstaiga suderinusi su Valstybiniu turizmo departamentu patvirtina mokestį už profesinio tinkamumo testo parengimą ir laikymą, atsižvelgdama į jo apimtį bei vykdymo sąnaudas. Šį mokestį pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą organizuojančiai įstaigai jos nurodytu būdu.

49. Informaciją apie profesinio tinkamumo testo vykdymo formą, jo vertinimą, profesinio tinkamumo testo organizavimo mokestį, jo mokėjimo tvarką bei kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją pareiškėjui  pateikia profesinio tinkamumo testą vykdanti įstaiga.

50. Profesinio tinkamumo testą vykdanti įstaiga privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir apie laikymo rezultatus raštu informuoti Valstybinį turizmo departamentą bei išduoti pareiškėjui profesinio tinkamumo testo išlaikymą patvirtinantį dokumentą.

51. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo pareiškėjas nustatyta tvarka gali laikyti šį testą pakartotinai ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

52. Jei pareiškėjas pasirenka kompensacinę priemonę – profesinės adaptacijos laikotarpį – Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakyme dėl šios priemonės skyrimo nurodoma jo trukmė. Profesinės adaptacijos laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip trys metai.

53. Pareiškėjas, kuriam skirtas profesinės adaptacijos laikotarpis, turi teisę:

53.1. kreiptis į įstaigą iš Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu patvirtinto Gidų kursų rengimo įstaigų sąrašo su prašymu skirti prižiūrimos praktikos vadovą profesinės adaptacijos laikotarpiui;

53.2. savarankiškai pasirinkti gidą, kuris bus prižiūrimos praktikos vadovu profesinės adaptacijos laikotarpis;

53.3. sudaryti sutartį dėl profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo;

53.4. kartu su profesinės adaptacijos laikotarpį organizuojančios įstaigos paskirtu prižiūrimos praktikos vadovu numatyti atliekamų darbų pobūdį ir apimtis.

54. Pareiškėjas, kuriam skirtas profesinės adaptacijos laikotarpis,  privalo:

54.1. apmokėti visas su profesinės adaptacijos laikotarpiu susijusias išlaidas;

54.2. atlikti profesinės adaptacijos laikotarpio tiesioginio vadovo paskirtas užduotis;

54.3. profesinės adaptacijos laikotarpiu savarankiškai tobulinti kvalifikaciją.

55. Prižiūrimos praktikos vadovu gali būti asmuo, turintis Lietuvos Respublikoje išduotą gido pažymėjimą bei ne mažesnę kaip 10 metų gido darbo patirtį.

56. Prižiūrimą praktiką organizuojanti įstaiga ar gidas privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis atvyko, yra kvalifikuotas gidas, tačiau ekskursijų vedimo ir rengimo praktinio darbo valandų skaičius turi būti ne mažesnis kaip pusė Pavyzdinėje gidų rengimo programoje, patvirtintoje Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu, numatytų valandų.

57. Profesinės adaptacijos laikotarpiu pareiškėjas gali teikti gido paslaugas tik prižiūrint praktikos vadovui.

58. Pasibaigus Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakyme nurodytam profesinės adaptacijos laikotarpio terminui, įstaiga ar pareiškėjo praktikos vadovas Valstybinio turizmo departamentui ir pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui raštu pateikia profesinės adaptacijos laikotarpio vertinimo rezultatus.

59. Valstybinis turizmo departamentas, gavęs informaciją  apie profesinio tinkamumo testo įvertinimo rezultatus ar informaciją apie profesinės adaptacijos laikotarpio vertinimą, per 15 darbo dienų nuo informacijos gavimo priima galutinį motyvuotą sprendimą, nurodytą Tvarkos aprašo 17.1 ar 17.2 punktuose, ir informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

60. Prižiūrimą praktiką atliekančio ar profesinio tinkamumo testui pasirengti pageidaujančio gido teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, kompensacinės priemonės skyrimo ar paraiškos atmetimo gali būti skundžiamas Įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-142, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13257

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo