Suvestinė redakcija nuo 2020-03-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16617

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2014 m. lapkričio 6 d. Nr. T-559

 

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros bei Želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos taisyklių“ 1 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Andrius Kupčinskas

 

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 6 d.

sprendimu Nr. T-559

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 3 d.

sprendimo Nr. T-208

redakcija)

 

 

KAUNO MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, kiemų, bendrojo naudojimo teritorijų, privačių žemės sklypų, daugiabučių namų bendrijų, sodų bendrijų, įvairios paskirties įrenginių, pastatų ir privačių namų valdų bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros, taip pat tvarkos renginiuose reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Asmenys).

2. Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad visoje Savivaldybės teritorijoje būtų palaikoma tinkama aplinkos sanitarijos būklė ir nebūtų vizualiai teršiama urbanistinė aplinka ar pažeidžiamos visuomenės kokybiško gyvenimo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-27, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02276

 

3. Asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas.

4. Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų vietų tvarkymą ir priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-107, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05952

 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Viešoji vieta – Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti arba patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai, kitos žmonių susibūrimo vietos), taip pat Taisyklėse nustatytais atvejais – kita visuomenei laisvai prieinama (neaptverta ir pan.) teritorija.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-107, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05952

 

5.2. Priskirta teritorija – nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojama, valdoma ar priskirta teritorija arba naudojamų pastatų, įvairios paskirties įrenginių (pastočių, katilinių, prekybos kioskų ir kt.) užimta teritorija.

5.3. Sanitarinė priežiūra – higienos normų įgyvendinimas praktikoje, užtikrinant švarą ir tvarką priskirtoje teritorijoje.

5.4. Teritorijų naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu naudoja (eksploatuoja) arba valdo teritoriją.

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

7. Teritorijų naudotojai privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose:

7.1. valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas;

7.2. mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžės, maišus ir panašiai);

7.3. priskirtose teritorijose prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją šienauti periodiškai taip, kad žolės aukštis būtų ne daugiau kaip 12 cm;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-341, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12166

 

7.4. naikinti piktžoles nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų, panaudojant herbicidus arba kitus chemikalus, teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. tvarkyti žaliąsias atliekas (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę) Savivaldybės tarybos patvirtintų Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka;

7.6. maudymosi sezono metu tvarkyti ir prižiūrėti paplūdimius;

7.7. tvarkyti kapines, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklėmis, kitų teisės aktų reikalavimais;

7.8. organizuoti neteisėtai įrengto ar neturinčio teisės aktų numatytų galiojančių dokumentų (leidimų, suderinimų, pažymų ir pan.) reklaminio įrenginio ar laikino statinio pašalinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-27, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02276

 

71. Savivaldybė, atsižvelgdama į visuomenės viešąjį interesą ir įvertinusi jai keliamą grėsmę, gali visuomenei laisvai prieinamose (neaptvertose ar pan.) teritorijų naudotojų nuosavybės, patikėjimo, nuomos teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomose (naudojamose) priskirtose teritorijose, kuriose kaupiamos šiukšlės ir atliekos ar (ir) pagal Taisyklių 7.3 papunktį nenupjaunama žolė, organizuoti šiukšlių ir atliekų sutvarkymą (išvežimą) ar (ir) žolės nupjovimą:

71.1. Faktai apie teritorijų naudotojų nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu valdomas (naudojamas) neprižiūrimas priskirtas teritorijas, kuriose kaupiamos šiukšlės ir atliekos ar (ir) nenupjauta žolė, fiksuojami patikrinimų aktuose, juose nurodant teritorijos nesutvarkymo faktų nustatymo datą ir laiką. Prie patikrinimo aktų pridedamos teritorijos nesutvarkymo faktus įrodančios nuotraukos ir kiti įrodymai (paaiškinimai, skundai ir pan.).

71.2. Po patikrinimo akto, nurodyto Taisyklių 71.1 papunktyje, surašymo teritorijos naudotojui teikiamas reikalavimas sutvarkyti (išvežti) šiukšles ir atliekas ar (ir) nupjauti žolę ir nustatomas terminas jam įvykdyti (ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie reikalavimą pašalinti pažeidimą gavimo dienos).

71.3. Teritorijos naudotojui Taisyklių 71.2 papunktyje nurodytas reikalavimas siunčiamas registruotu laišku, reikalavime nurodyta informacija papildomai paskelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.

71.4. Teritorijos naudotojui per Taisyklių 71.2 papunktyje nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo sutvarkyti (išvežti) šiukšles ir atliekas ar (ir) nupjauti žolę, šis faktas fiksuojamas Taisyklių 71.1 papunktyje nurodytu būdu, o šiukšlėms ir atliekoms sutvarkyti (išvežti) ar (ir) žolei nupjauti gali būti pasitelkiamas Savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas tokio pobūdžio paslaugų teikėjas (toliau – Paslaugos teikėjas).

71.5. Už suteiktas pagal Taisyklių 71.4 papunktį šiukšlių ir atliekų sutvarkymo (išvežimo) ar (ir) žolės nupjovimo paslaugas sumokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, taikant su Paslaugų teikėju sudarytoje sutartyje nurodytas kainas.

71.6. Taisyklių 71.5 papunktyje nurodytos išlaidos išreikalaujamos iš atsakingo už konkrečios teritorijos, kurioje Savivaldybės administracija iniciavo Taisyklių 71.4 papunktyje nurodytas tvarkymo paslaugas, priežiūrą naudotojo. Teritorijos naudotojui nesumokėjus rašytiniame Savivaldybės administracijos reikalavime nurodytos sumos už suteiktas šiukšlių ir atliekų sutvarkymo (išvežimo) ar (ir) žolės nupjovimo paslaugas per jame nustatytą terminą, ši suma išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. T-107, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05952

 

8. Asmenys, turintys lauko prekybos statinį ar įrangą, turi sukomplektuoti juos pagal projektą ir pastatyti plane nurodytoje vietoje, įrengti šiukšliadėžes, palaikyti švarą ir tvarką; likvidavus statinį ar įrangą, sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo sugadinta), atželdinti žaliuosius plotus ir apie tai informuoti Savivaldybės administracijos filialo seniūnijos atstovą.

9. Asmenys, vykdydami kasinėjimo (žemės) Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo darbus, vadovaujasi  Savivaldybės tarybos patvirtintomis Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis  ir kitais teisės aktais.

10. Asmenys, vykdydami statybos, griovimo darbus, privalo:

10.1. užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi pagal patvirtintą ir suderintą projektą;

10.2. užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus, prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiuojamuosius kelius į jas, transporto priemones naudoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Vykdant statinių statybos ir griovimo, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma organizuoti išvažiuojančių automobilių ratų nuvalymą ir (ar) nuplovimą tam, kad purvas nuo automobilių ratų nebūtų paskleidžiamas gatvėse ir jos nebūtų teršiamos;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-693, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16462

 

10.3. sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas.

11. Pastatų, statinių savininkai (valdytojai ir naudotojai ) privalo:

11.1. pritvirtinti prie visų pastatų fasadų numerius, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lenteles. Gatvių pavadinimų lenteles užsako ir jų įrengimą organizuoja Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius (toliau – Miesto tvarkymo skyrius), o numerius užsako ir tvirtina pastato savininkai (valdytojai ir naudotojai). Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų pastatų ženklinimo organizavimą atsako Savivaldybės administracijos atsakingi padaliniai;

11.2. tvarkyti, dažyti ir prižiūrėti pastatų ir statinių fasadus.

 

III SKYRIUS

GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS ŽIEMĄ

 

12. Teritorijų naudotojai priskirtoje teritorijoje žiemą privalo:                     

12.1. pasnigus laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ir kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones, nukapoti ledą jiems priskirtuose ar faktiškai naudojamuose plotuose įrankiais, negadinančiais dangos, pirmiausia –  nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, tiltų, viadukų, sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto stotelėse;

12.2. valydami nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

12.3. nustojus snigti, sniegą tuoj pat bet kuriuo paros metu valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui. Lauko kavinių savininkai nuo jiems priklausančių įrenginių valo ir kaupia sniegą ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;

12.4. valydami šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;

12.5. sniegą iš miesto gatvių ir aikščių išvežti pagal Miesto tvarkymo skyriaus užsakymus; 

12.6. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;

12.7. prasidėjus plikšalai, nedelsdami barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtas ar faktiškai naudojamas (valomas ir tvarkomas) teritorijas, kad būtų užtikrintas transporto eismo ir pėsčiųjų saugumas bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Prasidėjus plikšalai, pagrindinės miesto gatvės turi būti mechanizuotai pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausiai barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, viadukai, tiltų nuovažos, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės, viešojo transporto apsisukimo žiedų teritorijos;

12.8. vežti ir versti sniegą ir smėlį į laikinus sąvartynus, kurie įrengiami teisės aktų nustatyta tvarka;

12.9. po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, surinkti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas, išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius.

 

IV SKYRIUS

ATLIEKŲ IR NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

13. Visi komunalinių atliekų turėtojai privalo vadovautis Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

14. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų išveža darbus vykdantys asmenys. Jie privalo turėti pažymas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

15. Visos šalinamos atliekos turi būti išvežamos tik į tam skirtus sąvartynus, o tinkamos panaudoti ir tvarkytinos atliekos – į tvarkymo, perdirbimo ir kompostavimo aikšteles.

16. Lauko tualetuose turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti, užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą, laikantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Lauko tualetų nuotekų kaupimo rezervuarų vietos turi būti raštu suderintos su gretimų valdų savininkais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-107, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05952

 

17. Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo:

17.1. užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka, kai tokie įrenginiai įrengti ir naudojami, ir sudaryti viešąją sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju arba nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius ir (arba) sudaryti sutartį dėl individualių nuotekų valymo ar kaupimo įrenginių priežiūros su nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginius prižiūrinčiu asmeniu, sudariusiu ir turinčiu galiojančią sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju dėl nuotekų perteklinio dumblo perdavimo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui;

17.2. atiduoti nuotekas ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui arba individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiam asmeniui, sudariusiam ir turinčiam galiojančią sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju dėl nuotekų perteklinio dumblo perdavimo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra pasirašę sutartis su daugiau kaip vienu nuotekas transportuojančiu asmeniu, asmenys nuotekas gali atiduoti vienam iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytų individualiųjų nuotekų transportavimo paslaugų teikėjų pasirinktinai. Asmenys už individualiųjų nuotekų transportavimo paslaugas apmoka individualiųjų nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui, kuriam atiduoda nuotekas transportuoti į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius. Individualiųjų nuotekų transportavimo paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus asmenys privalo saugoti ne mažiau kaip dvejus metus ir, kontroliuojančioms institucijoms (pareigūnams) pareikalavus, juos pateikti;

17.3. užtikrinti, kad asmens vykdomas individualusis nuotekų tvarkymas atitiktų teisės aktuose nustatytus nuotekų tvarkymo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-107, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05952

 

V SKYRIUS

ORO KOKYBĖS GERINIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

18. Teritorijų naudotojai privalo:

18.1. valyti centrinės miesto dalies ir magistralines gatves, įskaitant transporto žiedus ir kelių lygių sankryžas, aikštes ir šaligatvius prieš tai jas sudrėkinus arba vakuuminiu būdu;

18.2. naudoti drėkinimo įrenginius atlikdami teritorijų priežiūros ir tvarkymo, statybos darbus, dėl kurių susidaro dulkės. Naudojama įranga ir įrankiai turi būti tvarkingi, su priemonėmis dulkėms surinkti;

18.3. esant nepalankioms taršos sklaidai sąlygoms, nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus iki palankių teršalams išsiskaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių galutinio stabilizavimosi iki leistinų verčių;

18.4. šiltuoju metų laiku (balandžio–spalio mėnesiais), vyraujant sausiems ir karštiems orams, esant kietųjų dalelių nustatytų ribinių verčių viršijimui ir esant prognozei, kad laukiamos nepalankios sklaidai sąlygos, kitą dieną pradėti pagrindinių gatvių laistymo ir (ar) drėkinimo darbus mieste pagal Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus (toliau – Aplinkos apsaugos skyrius) rekomendacijas. Šie darbai turi būti tęsiami, kol susidarys palankios teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos, o taršos rodikliai sumažės iki nustatytų leistinų verčių;

18.5. užtikrinti, kad valdomose teritorijose, sklypuose esančios potencialiai taršios teritorijos (privažiuojamieji keliai, aikštelės, šaligatviai) būtų išvalytos pasibaigus žiemai per vieną mėnesį, o esant nepalankioms taršai sąlygoms drėkinamos pagal Aplinkos apsaugos skyriaus rekomendacijas.

19. Siekiant mažinti miesto oro taršą, rekomenduojama miesto tvarkymo ir priežiūros, statybos objektuose (kai vykdomi darbai) diegti oro taršą mažinančias priemones ir technologijas (pvz., priemones efektyvesniam ir spartesniam aikščių ir šaligatvių valymui, specialiojo transporto ir įrenginių oro taršos emisijai mažinti, žiemą vietoj smėlio ir žvyro naudoti druskų tirpalus slidumui mažinti, statybos objektuose atliekant akmens ir betono pjaustymo ir kitus dulkėtumą sukeliančius darbus, naudoti drėkinimo įrenginius, tvarkingą įrangą, sukomplektuotą su dulkių surinkimo priemonėmis ir kt.).

 

VI SKYRIUS

RENGINIŲ TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

20. Kauno viešosiose vietose renginiai organizuojami vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinto Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir kitų teisės aktų reikalavimais.

21. Pirotechnikos priemonės renginiuose naudojamos laikantis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

22. Organizatoriai privalo laikytis visų įsipareigojimų, nurodytų Savivaldybės išduotame leidime organizuoti renginį.

23. Organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės teisės aktų ir Taisyklių reikalavimų.

24. Jei organizatoriai nevykdo Taisyklių ar komisijos, išduodančios leidimus, reikalavimų, leidimas organizuoti renginį neišduodamas.

 

VII SKYRIUS

DRAUDIMAI

 

25. Taisyklių 1 punkte nurodytiems Asmenims draudžiama:

25.1. laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų ir teršti statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas;

25.2. be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti statybines  medžiagas, statybines atliekas ir gruntą  ant  kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių automobilių stovėjimo aikštelių ir želdynų;                   

25.3. važinėti darbus vykdantiems asmenims transporto priemonėmis ir savaeigiais mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam transportui ir transportui su nešvaria važiuokle, sandėliuoti iškastą gruntą, neuždengus vejos specialia paklote;

25.4. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus, želdynus už statybos aikštelės ribų;

25.5. ant vejos, žolės, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu savavališkai įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne keliais skirtas transporto priemones ir priekabas;

25.6. statyti ir įrengti laikinus statinius, įrenginius (kuoliukus, atitvarus, kelio užtvarus, grandines) ar pastolius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas) ir Miesto tvarkymo skyriaus leidimo vykdyti kasinėjimo (žemės) darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje;

25.7. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;

25.8. palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus, įrenginius viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

25.9. palikti nesurinktas stiklo, molio ar  kitas duženas, kai asmuo sudaužo ir jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

25.10. dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose gatvėse ir ant šaligatvių. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

25.11. prašyti išmaldos viešose vietose ar ją duoti, aukoti;

25.12. aktyviai (t. y. žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, priėjus prie praeivių, taip pat kitokiais įžūliais veiksmais) rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus Kauno miesto gatvėse ir aikštėse;

25.13.  versti ar laikyti atliekas tam tikslui nepritaikytose vietose, išmesti bet kokias atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, kitose viešose vietose ir kitur, mesti nuorūkas, popierius, įvairias atliekas ar kitaip teršti aplinką, laikyti prekių pakuotes šiam tikslui nepritaikytose vietose, palikti bet kokias atliekas šalia konteinerių;

25.14. palikti netvarkomą, apleistą invaziniais augalais ir piktžolėmis nuosavybės teise priklausantį, nuomojamą, naudojamą ar kitaip valdomą žemės sklypą;

25.15. laikyti gatvėse ir viešose vietose įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas,  neprižiūrimas transporto priemones ar jų dalis;

25.16. laikyti  atliekas, kitokius nešvarumus (statybinį laužą, gruntą, automobilių dalis ir kt.), jais teršti žemės paviršių, vandens telkinius, jų apsaugines juostas ir zonas;

25.17. žvejoti Savivaldybės parkuose ir skveruose esančiuose uždaruose vandens telkiniuose;

25.18. naudoti kepsnines Savivaldybės parkuose, skveruose ir kitose rekreacinėse vietose, išskyrus specialiai tam įrengtas vietas;

25.19. viešose vietose lesinti paukščius. Šis draudimas netaikomas žiemos sezono metu esant stipriems šalčiams ir lesinant paukščius specialiai įrengtose lesyklose; 

25.20. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose, jei tai kelia grėsmę asmenų ar jų turto saugumui;

25.21. važiuoti motorinėmis ar kitomis savaeigėmis transporto priemonėmis šaligatviais ar pėsčiųjų takais, išskyrus valstybės  saugomas teritorijas, kurios yra nustatytos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose   Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nuostatuose, tik turint Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus išduotą leidimą; statyti transporto priemones ant vejos ar šaligatvio, išskyrus Kelių eismo taisyklėse nustatytus atvejus;

25.22. važinėti šokinėjant riedučiais, riedlentėmis ir dviračiais per suoliukus, turėklus, šaligatvių bortelius arba kitus inžinerinius ar apdailos objektus (ant suoliukų, turėklų, šaligatvių bortelių arba kitų inžinerinių ar apdailos objektų) , taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise; 

25.23. plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upių, ežerų, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis, mechanizmus;

25.24. įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais, tiltais, viadukais, laiptais ir kitose viešose vietose, šiose vietose dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas;

25.25. palikti nesurinktas vedžiojamų naminių gyvūnų (šunų, kačių, arklių ar kt.) išmatas. Gyvūnų savininkai ar už jų priežiūrą atsakingi asmenys privalo nedelsdami surinkti (išvalyti) gyvūnų išmatas;

25.26. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

25.27. sušluoti šiukšles ir žemes po medžiais, krūmais, ant vejų, gėlynų, prie elektros stulpų ir kitų statinių;

25.28. versti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius šiukšles ir atliekas, statybinį ir metalo laužą, šlaką, pelenus, pilti vandenį, kuriame yra naftos produktų ir kitų kenksmingų ir degių medžiagų;

25.29. pilti į buitinių atliekų konteinerius sąšlavas, skystas atliekas, pavojingas medžiagas, degantį šlaką;

25.30. deginti atliekas konteineriuose ir tam tikslui nepritaikytose vietose, deginti lapus, šakas, žolę, kūrenti laužus, išskyrus renginius, kuriems organizuoti yra išduotas leidimas vadovaujantis Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašu ir kitų teisės aktų reikalavimais;

25.31. pilti į fontanus bet kokias atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, gadinti, teršti, šiukšlinti fontanus, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

25.32. kaupti įvairias atliekas, maisto produktus ir panašias medžiagas asmenims priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose, kur gali būti skatinamas parazitų ar graužikų veisimasis;

25.33. pilti druskos tirpalą ant gatvės žaliosios zonos ir po medžiais, laikyti po medžiais ir krūmais barstyti skirtą smėlį, kaupti sniegą;

25.34. valant sniegą ir ledą, naudoti įrankius, gadinančius gatvių ir šaligatvių asfalto ir betono dangą;

25.35. mesti sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų į važiuojamąją gatvių dalį;

25.36. krauti į rietuves sniegą arčiau kaip 10 m nuo viešojo transporto stotelių ženklų, taip pat visame įvažos plote;

25.37. krauti sniegą arčiau 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų ir troleibusų linijų  atramų;

25.38. be Savivaldybės leidimo prekiauti ir teikti kitas paslaugas viešose vietose;

25.39. įrengti (kabinti, statyti, klijuoti, dažyti ar kitaip tvirtinti) reklamines iškabas, plakatus, reklaminius skydus, stovus, stendus ar kitokius viešuosius užrašus ir kitus laikinus statinius be vietos parinkimo schemų,  įrenginių projektų, suderintų Savivaldybės nustatyta tvarka, ir leidimų;

25.40. tvirtinti skelbimus ar kitokias nuorodas ant medžių, stulpų, pastatų, statinių ir kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose. Draudimas netaikomas, jei tvirtinami skelbimai ar kitos nuorodos turint Savivaldybės išduotą leidimą organizuoti renginį;

25.41. rašinėti, braižyti, piešti ar terlioti ant visuomeninės paskirties pastatų, tvorų  ir kitų statinių, išskyrus Savivaldybės nustatytas vietas. Ant privačių pastatų, tvorų ir kitų statinių galima rašinėti, piešti tik teisės aktų nustatyta tvarka turint reikalingus suderinimus;

25.42. koncertų, diskotekų, kitų renginių metu viršyti higienos normų nustatytą leidžiamą  triukšmo lygį;

25.43. vežti statybos ar griovimo atliekas neuždengtas, nesudrėkintais paviršiais.

25.44. laikyti jiems priskirtose teritorijose neteisėtai įrengtą ar neturintį teisės aktų numatytų galiojančių suderinimo dokumentų (leidimų, suderinimų, pažymų ir pan.) reklaminį įrenginį ar laikiną statinį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-27, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02276

 

25.45. išvažiuoti iš statybvietės purvinomis transporto priemonėmis ir teršti gatves.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-693, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16462

 

VIII SKYRIUS

taisyklių VYKDYMO užtikrinimas ir atsakomybė už jų pažeidimus

 

26. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybė. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodyti pareigūnai.

27. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Taisykles, yra baudžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-27, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02276

 

28. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių, pašalinti pažeidimo pasekmes ir atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-208, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11166

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-208, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11166

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-27, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02276

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-693, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16462

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-341, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12166

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-107, 2020-03-24, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05952

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo