Suvestinė redakcija nuo 2024-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21812

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOS

NĖŠČIOSIOS PAGEIDAVIMU PASLAUGOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. V-1607

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2022 m. spalio 27 d.

įsakymu Nr. V-1607

 

CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOS NĖŠČIOSIOS PAGEIDAVIMU PASLAUGOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato cezario pjūvio operacijos (toliau – CPO) nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarką, reikalavimus šią paslaugą teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – CPO paslaugą teikianti ASPĮ) ir sveikatos priežiūros specialistams.

2.    Šis Aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nepriklausomai nuo jų teisinės formos.

3.    Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslauga (toliau – CPO paslauga) – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią sudaro Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarkos aprašo 4 punkte nurodyti veiksmai ir kuri teikiama pagal cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugą teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir pacientės sudarytą šios paslaugos teikimo sutartį.

3.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

4. CPO paslaugą sudaro:

4.1. pacientės konsultavimas ir informacijos, susijusios su CPO paslaugos organizavimu, suteikimas;

4.2. CPO paslaugos teikimo sutarties (toliau – sutartis) tarp CPO paslaugą teikiančios ASPĮ ir pacientės sudarymas;

4.3. CPO paslaugą teikiančios ASPĮ daugiadalykės specialistų komandos (toliau – DSK) sprendimo priėmimas;

4.4. CPO atlikimas, kai yra priimtas Aprašo 20.2.1 papunktyje nurodytas sprendimas;

4.5. pacientės, kuriai atlikta CPO, pooperacinė priežiūra.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

5. Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nurodyti veiksmai atliekami toje pačioje CPO paslaugą teikiančioje ASPĮ.

6. Aprašo 4.4 papunktyje nurodyta paslauga teikiama CPO paslaugą teikiančioje ASPĮ, su kuria yra sudaryta sutartis. Jeigu pacientei prasidėjo gimdymas ir nėra galimybės nuvykti į CPO paslaugą teikiančią ASPĮ, su kuria yra sudaryta sutartis, paslauga gali būti suteikta kitoje CPO paslaugą teikiančioje ASPĮ, kai yra priimtas Aprašo 20.2.1 papunktyje nurodytas sprendimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

7. Aprašo 4.5 papunktyje nurodyta paslauga gali būti teikiama ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nei atlikta CPO, jeigu dėl pacientės ir (ar) naujagimio sveikatos būklės reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

8. CPO paslaugos išlaidos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neapmokamos. CPO paslaugos kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“.

Pacientei ir (ar) naujagimiui dėl po CPO atlikimo kilusių komplikacijų reikalingos diagnostikos ir (ar) gydymo, asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI CPO PASLAUGĄ TEIKIANČIAI ASPĮ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS

 

9. CPO paslaugą teikianti ASPĮ turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. būti nurodyta Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo ir Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros stebėsenos komiteto sudarymo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-900), 21, 22 arba 23 punkte;

9.2. turėti licenciją teikti šias ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

9.2.1. akušerijos ginekologijos;

9.2.2. neonatologijos;

9.2.3. medicinos psichologo;

9.2.4. slaugos (akušerijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

10. Atliekant CPO dalyvauja reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistai pagal atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje nurodytą kompetenciją.

11. Prireikus CPO paslaugą teikianti ASPĮ pacientei užtikrina socialinio darbuotojo ar pagal poreikį kitos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialisto (-ų) konsultaciją.

 

III SKYRIUS

CPO PASLAUGOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

CPO ATLIKIMO SĄLYGOS

 

12. CPO atliekama, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

12.1. pacientei atlikti CPO nėra medicininės indikacijos, nurodytos Aprašo 1 priede;

12.2. Įsakymo Nr. V-900 22 arba 23 punkte nurodytos CPO paslaugą teikiančios ASPĮ DSK kartu su informuota paciente priėmė Aprašo 20.2.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl CPO atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PACIENTĖS KONSULTAVIMAS IR INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU CPO PASLAUGOS ORGANIZAVIMU, SUTEIKIMAS

 

13. Pageidaujanti gauti CPO paslaugą pacientė ne anksčiau kaip 22 nėštumo savaitę, bet ne vėliau kaip 37 nėštumo savaitę dėl CPO paslaugos kreipiasi į CPO paslaugą teikiančioje ASPĮ dirbantį gydytoją akušerį ginekologą, kuris:

13.1. surenka anamnezę;

13.2. informuoja pacientę apie:

13.2.1. medicinines CPO indikacijas (Aprašo 1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

13.2.2. CPO ir gimdymo pro makštį galimą naudą ir riziką, CPO pasekmes motinai ir naujagimiui, galimas komplikacijas ateityje (Aprašo 2 priedas);

13.2.3. CPO įtaką kitam nėštumui bei gimdymo ypatumus esant randui gimdoje;

13.2.4. Apraše nustatytą CPO paslaugos organizavimo tvarką;

13.2.5. CPO paslaugos organizavimo tvarką CPO paslaugą teikiančioje ASPĮ;

13.3. išsiaiškina, ar pacientė viską suprato ir ar turi klausimų ir, jei pacientė turi klausimų, į juos atsako. Pacientė pasirašytinai medicinos dokumentuose patvirtina, kad jai buvo suteikta visa Aprašo 13.2 papunktyje nurodyta informacija ir pacientė viską suprato.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SUTARTIES TARP CPO PASLAUGĄ TEIKIANČIOS ASPĮ IR PACIENTĖS SUDARYMAS

 

14. CPO paslaugą teikiančiai ASPĮ pacientė pateikia pasirašytą prašymą gauti CPO paslaugą, kuriame turi būti nurodyta, kad pacientė:

14.1. sutinka vykdyti visus CPO paslaugą teikiančios ASPĮ nurodymus, kad būtų gautos sveikatos priežiūros specialistų išvados, reikalingos Aprašo 20.2 papunktyje nurodytam sprendimui priimti;

14.2. sutinka gauti CPO paslaugą, jeigu bus priimtas Aprašo 20.2.1 papunktyje nurodytas sprendimas;

14.3. sutinka apmokėti CPO paslaugos išlaidas.

15. Pacientei pateikus Aprašo 14 punkte nurodytą  prašymą, tarp pacientės ir CPO paslaugą teikiančios ASPĮ sudaroma sutartis.

16. Sutartyje, be Apraše nustatytų CPO paslaugos teikimo ir organizavimo reikalavimų, turi būti:

16.1. nurodyti pacientei CPO atliksiančių sveikatos priežiūros specialistų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija, nurodytų specialistų pakeitimo kitais specialistais sąlygos;

16.2. nustatytos pacientės ir CPO paslaugą teikiančios ASPĮ teisės ir pareigos teikiant CPO paslaugą, CPO paslaugos kaina, sutarties nutraukimo pagrindai ir kitos sąlygos;

16.3. aptarta asmens sveikatos priežiūros paslaugų, reikalingų pacientei ir (ar) naujagimiui po atliktos CPO, teikimo, organizavimo ir pervežimo tvarka ir sąlygos, jeigu dėl pacientės ir (ar) naujagimio sveikatos būklės bus reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

CPO PASLAUGĄ TEIKIANČIOS ASPĮ DSK SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

17. CPO paslaugą teikiančios ASPĮ, su paciente sudariusios sutartį ir gavusios Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus, gydytojas akušeris ginekologas paskiria CPO paslaugą teikiančios ASPĮ DSK posėdžio datą ir laiką.

18. CPO paslaugą teikiančios ASPĮ DSK sudaro gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas neonatologas ir medicinos psichologas, prireikus ir kiti specialistai.

19. CPO paslaugą teikiančios ASPĮ DSK dėl CPO paslaugos pacientei teikimo (neteikimo) sudaroma ir jos veikla organizuojama CPO paslaugą teikiančios ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

20. CPO paslaugą teikiančios ASPĮ DSK, dalyvaujant informuotai pacientei:

20.1. įvertina sveikatos priežiūros specialistų išvadas, reikalingas sprendimui dėl pacientės atitikties Aprašo 12 punkte nurodytoms sąlygoms priimti, prireikus siunčia pacientę specialisto (-ų) konsultacijos;

20.2. nustato pacientės atitiktį Aprašo 12.1 papunktyje nurodytai sąlygai ir priima vieną iš šių sprendimų:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

20.2.1. pacientei galima atlikti CPO;

20.2.2. pacientei negalima atlikti CPO;

20.3. priėmusi Aprašo 20.2.1 papunktyje nurodytą sprendimą, paskiria CPO atlikimo datą (po 39 nėštumo savaitės) ir laiką.

21. Neteko galios nuo 2024-01-31

Punkto naikinimas:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

PENKTASIS SKIRSNIS

CPO ATLIKIMAS

 

22. Jeigu pacientei prasidėjo gimdymas, pacientė nedelsdama vyksta į CPO paslaugą teikiančią ASPĮ.

23. CPO atliekama CPO paslaugas teikiančioje ASPĮ jos vadovo nustatyta tvarka ir vadovaujantis patvirtintu CPO atlikimo protokolu ir sutartyje nustatytomis sąlygomis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PACIENTĖS, KURIAI ATLIKTA CPO, POOPERACINĖ PRIEŽIŪRA IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA DĖL PO CPO KILUSIŲ KOMPLIKACIJŲ

 

24. CPO paslaugą teikianti ASPĮ atlieka pacientės pooperacinę priežiūrą (stacionarinę ir (ar) ambulatorinę) ir pacientei ir (ar) naujagimiui suteikia visas asmens sveikatos priežiūros, diagnostikos ir gydymo paslaugas arba organizuoja jų suteikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

25. Jei dėl po CPO pacientei ir (ar) naujagimiui kilusių komplikacijų, ligų, sveikatos sutrikimų reikalingos diagnostikos ir (ar) gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių CPO paslaugą teikianti ASPĮ neteikia, CPO paslaugą teikianti ASPĮ perveža pacientę ir (ar) naujagimį į pacientei ir (ar) naujagimiui reikalingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Aprašo 9 punkte nurodyta asmens sveikatos priežiūros įstaiga neprivalo teikti CPO paslaugos.

27. Informaciją, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiama CPO paslauga, ir detalizuotą CPO paslaugos kainą CPO paslaugą teikianti ASPĮ skelbia savo interneto tinklalapyje.

28. CPO paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojas akušeris ginekologas turi teisę atsisakyti atlikti CPO, jeigu tai prieštarauja gydytojo moralinėms vertybėms ar nuostatoms.

29. Pacientė turi teisę bet kuriuo momentu nutraukti sudarytą sutartį iki CPO pradžios.

30. CPO paslaugą teikianti ASPĮ turi teisę nesudaryti sutarties, jeigu CPO paslaugą teikiančioje ASPĮ nėra gydytojų akušerių ginekologų, kurie sutinka atlikti CPO.

31. Skundai dėl CPO paslaugos nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

32. CPO paslaugą teikianti ASPĮ visą informaciją apie pacientei ir naujagimiui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pildo formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ ir pateikia į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, vadovaudamasi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

33. Informacija apie CPO paslaugą pateikiama atitinkamai formose Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, Nr. 096/a „Nėštumo ir gimdymo istorija“, Nr. 097/a „Naujagimio raidos istorija“, Nr. 010-1-1/a „Nėščiosios ir naujagimio kortelė“, Nr. 010-2-1/a „Nėščiosios ir negyvagimio kortelė“, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl Privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“.

34. CPO paslaugos kokybė vertinama pagal kokybės rodiklius, išvardytus Aprašo 3 priede. Rodiklių vertinimą atlieka Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros stebėsenos komitetas, patvirtintas Įsakymu Nr. V-900, ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

Papildyta punktu:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

_____________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Cezario pjūvio operacijos 1 priedas (V-128)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

Cezario pjūvio operacijos 3 priedas (V-128)

Papildyta priedu:

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-128, 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01692

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1607 „Dėl Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo