Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02876

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ATLIEKAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 10 d. Nr. KS-32

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi, 369 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 7, 8, 9, 12 ir 14 punktais, 6 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

1. Patvirtinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininką tvirtinti metinį planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų planą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                Edmundas Vaitekūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. KS-32

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. KS-60

redakcija)

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ATLIEKAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) atliekamų radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų (toliau visi kartu – ūkio subjektai, o kiekvienas atskirai – ūkio subjektas) veiklos patikrinimų (toliau – ūkio subjektų veiklos patikrinimai, o kiekvienas atskirai – ūkio subjekto veiklos patikrinimas) atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų įforminimą, metinio Komisijos planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir ne pagal šį sąrašą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, ūkio subjektų konsultavimo Komisijos kompetencijos klausimais ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu tvarką, poveikio priemonių taikymo tvarką ir sąlygas, mažareikšmių pažeidimų nustatymo kriterijus.

2. Komisijos veikla, susijusi su ūkio subjektų veiklos patikrinimais, planuojama ir atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  362 straipsnio 1 dalyje nustatytais principais.

3. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

4. Ūkio subjektų veiklos patikrinimus atlieka Komisijos administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų atlikimą. Kiti Komisijos administracijos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai pagal savo vykdomas funkcijas teikia ūkio subjektų veiklos patikrinimus atliekančiam Komisijos administracijos struktūriniam padaliniui informaciją, reikalingą išsamiam ūkio subjekto veiklos patikrinimui atlikti.

5. Atsižvelgiant į konkrečias ūkio subjekto veiklos patikrinimo aplinkybes ir gavus teismo leidimą, gali būti atliekamas ūkio subjekto veiklos patikrinimas vietoje.

6. Ūkio subjekto veiklos patikrinimas vietoje gali būti atliekamas be teismo leidimo, jei dėl to tikrinamas ūkio subjektas duoda rašytinį sutikimą.

7. Atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus vietoje Taisyklių 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais, gali būti pasitelkti kiti Komisijos administracijos struktūriniai padaliniai ar darbuotojai ar nepriklausomi ekspertai.

8. Ūkio subjektų veiklos patikrinimų tikslu gali būti daromi radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų garso ir (ar) vaizdo įrašai, ūkio subjekto veiklos patikrinimo eigos fiksavimo garso ir (ar) vaizdo, ekrane matomo teksto ir (ar) grafinio vaizdo įrašai, naudojami radijo ir (ar) televizijos programų tvarkaraščiai ir kita viešai skelbiama informacija visuomenės informavimo priemonėse (pavyzdžiui, spaudoje, interneto svetainėse), Komisijai ūkio subjektų pateikti pranešimai, ataskaitos, duomenys ir kita Komisijos turima su ūkio subjektų veikla susijusi informacija.

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme  ir Viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

pirmasis skirsnis

bendrosios nuostatos

 

10. Planinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo (toliau – planinis patikrinimas) pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjekto veiklą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.

11. Planinis patikrinimas gali apimti visą ūkio subjekto veiklą arba jos dalį.

12. Planinio patikrinimo atlikimo terminas negali būti ilgesnis negu 3 mėnesiai. Šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

13. Pirmasis planinis patikrinimas numatomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo pradžios.

14. Planinių patikrinimų metu yra naudojami kontroliniai klausimynai. Komisijos sprendimu patvirtinti kontroliniai klausimynai skelbiami Komisijos interneto svetainėje ir (ar) kitomis Komisijos naudojamomis komunikacijos priemonėmis.

 

antrasis skirsnis

METINIO KOMISIJOS planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymas

 

15. Planinis patikrinimas atliekamas pagal Komisijos pirmininko įsakymu patvirtintą metinį Komisijos planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą (toliau – patikrinimų planas). Patikrinimų plane nurodomas konkretus ūkio subjektas, kurio veiklą planuojama tikrinti, tikrinama veikla ar jos dalis, planinio patikrinimo atlikimo laikotarpis.

16. Patvirtintas patikrinimų planas gali būti keičiamas tik Komisijos pirmininko įsakymu. Patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

17. Rengiant patikrinimų planą, atsižvelgiama į ūkio subjektų rizikingumo lygį, kuris nustatomas vadovaujantis Taisyklių 1820 punktais.

18. Ūkio subjektų veikla vertinama ir ūkio subjektams rizikingumo balai suteikiami vadovaujantis šiais kriterijais:

18.1. jeigu ūkio subjekto veikloje praėjusiais kalendoriniais metais nebuvo nustatyta jo vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo arba netinkamo vykdymo faktų – 0 balų;

18.2. jeigu ūkio subjekto veikloje praėjusiais kalendoriniais metais buvo nustatyta jo vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo arba netinkamo vykdymo faktų:

18.2.1. jei teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktas priskirtinas prie mažareikšmių pažeidimų ar mažai pavojingų administracinio nusižengimo požymių turinčių veikų:

18.2.1.1. buvo nustatytas vieną kartą – 1 balas;

18.2.1.2. buvo nustatytas daugiau nei vieną kartą arba ūkio subjektas jo nepašalino per Komisijos nustatytą terminą – 2 balai;

18.2.2. jei teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktas nepriskirtinas prie mažareikšmių pažeidimų ar mažai pavojingų administracinio nusižengimo požymių turinčių veikų:

18.2.2.1. ūkio subjektas vykdo kelias Komisijos prižiūrimas veiklas ir kiekvienoje jo vykdomoje veiklos srityje buvo nustatyta pažeidimų, buvo nustatytas reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose nesilaikymas – po 2 balus už kiekvienos kategorijos reikalavimų pažeidimą;

18.2.2.2. buvo nustatyti pažeidimai, susiję su informacijos teikimo Komisijai reikalavimų nesilaikymu, reikalavimų komercinių audiovizualinių pranešimų ir reklamos transliavimui pažeidimu – po 3 balus už kiekvienos kategorijos reikalavimų pažeidimą;

18.2.2.3. buvo nustatyti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio reikalavimų pažeidimai, reikalavimų transliuotų radijo ir (ar) televizijos programų įrašų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų katalogus sudarančių programų saugojimui pažeidimai, buvo nustatytas transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų pažeidimas – po 4 balus už kiekvienos kategorijos reikalavimų pažeidimą;

18.2.2.4. jeigu ūkio subjektas (radijo ar televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas) paskelbė informaciją, kuri pagal Visuomenės informavimo įstatymą priskirtina neskelbtinai informacijai – 5 balai;

18.3. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais dėl ūkio subjekto veiklos buvo gautas skundas, prašymas ar pranešimas, buvęs neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo (toliau – neplaninis patikrinimas) pagrindu – po 2 balus už kiekvieną gautą skundą, prašymą, pranešimą;

18.4. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais ūkio subjekto veikloje buvo nustatyta Komisijos sprendimų nevykdymo faktų, ūkio subjektas nepateikė arba ilgiau nei 20 darbo dienų vėlavo pateikti atsakymą į Komisijos paklausimą (raštą) – 3 balai už kiekvienos kategorijos reikalavimų pažeidimą;

18.5. jeigu ūkio subjektas vėluoja mokėti įmokas Komisijos veiklai finansuoti – po 2 balus už kiekvieną vėlavimo ketvirtį;

18.6. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais ūkio subjektui buvo taikytos Visuomenės informavimo įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse  numatytos poveikio priemonės – 5 balai;

18.7. laikotarpis nuo paskutinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo – 3 balai už kiekvienus 2 metus, kai ūkio subjekto veikla nebuvo tikrinama;

18.8. ūkio subjektas vykdo daugiau nei vieną Komisijos prižiūrimą veiklą – 2 balai;

18.9. jeigu ūkio subjekto akcininkai (dalyviai, pajininkai), vadovas ir (ar) kiti valdymo organų nariai praėjusiais kalendoriniais metais:

18.9.1. keitėsi 1 kartą – 2 balai už kiekvienos kategorijos pozicijos pasikeitimą;

18.9.2. keitėsi daugiau nei 1 kartą – 3 balai už kiekvienos kategorijos pozicijos pasikeitimą;

18.10. ūkio subjekto veiklos (veiklų) mastas:

18.10.1. apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir (ar) vykdoma internete – 3 balai;

18.10.2. apima ne visą Lietuvos Respublikos teritoriją, tačiau didesnę nei 50 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos dalį – 2 balai;

18.10.3. apima mažesnę nei 50 procentų Lietuvos Respublikos teritorijos dalį – 1 balas.

19. Ūkio subjekto rizikingumas išreiškiamas balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal jam taikomus Taisyklių 18 punkte numatytus rizikos įvertinimo kriterijus, suma. Už tą patį ūkio subjekto veikloje nustatytą pažeidimą rizikingumo balai du kartus negali būti suteikiami. Jei praėjusiais kalendoriniais metais ūkio subjektui buvo taikytos Visuomenės informavimo įstatyme ir (ar) Administracinių nusižengimų kodekse numatytos poveikio priemonės, ūkio subjektui rizikingumo balai pagal Taisyklių 18.2.2 papunktį neskiriami. Apskaičiavus visų Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikingumo reikšmes, sudaromas ūkio subjektų sąrašas, kuriame ūkio subjektai nurodomi rizikingumo reikšmių mažėjimo tvarka.

20. Ūkio subjekto rizikingumo lygis gali būti didelis arba mažas. Didelio rizikingumo lygiui priskiriami ūkio subjektai, kurių rizikingumo reikšmė yra didesnė negu vidurkis (vidurkio reikšmė įskaitytinai), mažo rizikingumo lygiui – ūkio subjektai, kurių rizikingumo reikšmė mažesnė negu vidurkis. Į patikrinimų planą įtraukiami dideliam rizikingumo lygiui priskirti ūkio subjektai.  

21. Planinis patikrinimas negali būti planuojamas ir atliekamas dažniau nei kartą per 1 kalendorinius metus, išskyrus atvejus, kai:

21.1. pasikeitė ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai;

21.2. ūkio subjektas iš esmės pakeitė ankstesnio planinio patikrinimo metu vykdytos veiklos apimtis ir (ar) jos pobūdį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

22. Komisijos administracijos darbuotojas, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios, raštu arba elektroniniu būdu informuoja ūkio subjektą apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą, pranešime nurodo planinio patikrinimo atlikimo pagrindą, pradžios datą ir planinio patikrinimo atlikimo laikotarpį, dalyką, ir pateikia preliminarų informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti Komisijai, sąrašą. Ūkio subjektui taip pat pateikiamas kontrolinis klausimynas.

23. Jei planiniam patikrinimui atlikti reikalingas ūkio subjekto transliuojamos ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloge esančios radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos garso ir (ar) vaizdo įrašas, kurio Komisija neturi ar neturi galimybės atlikti, Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka informuojant ūkio subjektą apie planinį patikrinimą kartu nurodoma ne vėliau kaip iki planinio patikrinimo pradžios pateikti Komisijai radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos nepertraukiamą kokybišką garso ir (ar) vaizdo įrašą. Komisijos administracijos darbuotojas pranešime nurodo planiniam patikrinimui atlikti reikalingos radijo ir (ar) televizijos programos ar atskiros programos pavadinimą, jos transliavimo ar paskelbimo užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloge datą (metus, mėnesį, dieną) arba laikotarpį (nuo (metai, mėnuo, diena), iki (metai, mėnuo, diena)), laiką (nuo (val., min.), iki (val., min.)), radijo ir (ar) televizijos programos, atskiros programos garso ir (ar) vaizdo įrašo pateikimo formatą ir kokybės parametrus.

24. Planinis patikrinimas pradedamas pranešime nurodyta data ir atliekamas per patikrinimų plane nurodytą planinio patikrinimo atlikimo laikotarpį. Pratęsus atitinkamo planinio patikrinimo atlikimo terminą pagal Taisyklių 12 punktą, Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis atitinkamą planinį patikrinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos pirmininko įsakymo pratęsti planinio patikrinimo atlikimo terminą priėmimo dienos pateikia ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Komisijos pirmininko įsakymo pratęsti planinio patikrinimo atlikimo terminą kopiją.

25. Planinis patikrinimas Komisijos pirmininko įsakymu, esant motyvuotam Komisijos administracijos darbuotojo, atliekančio planinį patikrinimą, teikimui, sustabdomas, kai nustatoma, kad vienu metu atliekami daugiau kaip du to paties ūkio subjekto planiniai patikrinimai. Komisija ir kitas priežiūrą atliekantis subjektas gali atlikti bendrą planinį patikrinimą, jeigu jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję, ir jeigu taip sumažėja priežiūros našta ūkio subjektui. Sustabdžius planinį patikrinimą, Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis atitinkamą planinį patikrinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos pirmininko įsakymo sustabdyti planinį patikrinimą priėmimo dienos pateikia ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Komisijos pirmininko įsakymo sustabdyti planinį patikrinimą kopiją.

26. Sustabdžius planinį patikrinimą, jokie patikrinimo veiksmai nėra atliekami. Išnykus sustabdymo pagrindui, Komisijos pirmininko įsakymu planinis patikrinimas atnaujinamas. Jeigu atnaujinus planinį patikrinimą, jis negalės būti atliktas per patikrinimų plane nurodytą planinio patikrinimo atlikimo laikotarpį, planinio patikrinimo atlikimo terminas pratęsiamas pagal Taisyklių 12 punktą. Atnaujinus planinį patikrinimą, Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis atitinkamą planinį patikrinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos pirmininko įsakymo atnaujinti planinį patikrinimą priėmimo dienos pateikia ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Komisijos pirmininko įsakymo atnaujinti planinį patikrinimą kopiją. Apie planinio patikrinimo atlikimo termino pratęsimą ūkio subjektas informuojamas mutatis mutandis taikant Taisyklių 24 punkto nuostatas.

27. Planinis patikrinimas Komisijos pirmininko įsakymu, esant motyvuotam Komisijos administracijos darbuotojo, atliekančio planinį patikrinimą, teikimui, nutraukiamas, kai nustatoma, kad:

27.1. ūkio subjektas yra likviduotas ar reorganizuotas;

27.2. ūkio subjekto transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos galiojimas laikinai sustabdytas;

27.3. ūkio subjekto transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos galiojimas panaikintas;

27.4. ūkio subjektas sustabdė ar nutraukė atitinkamos tikrinamos veiklos vykdymą ir apie tai teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Komisijai;

27.5. dėl objektyvių aplinkybių planinis patikrinimas negali būti tęsiamas ir (ar) užbaigtas.

 

III SKYRIUS

NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

28. Neplaninio patikrinimo  tikslas –  įvertinti faktus ar aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuotas neplaninis patikrinimas.

29. Neplaninis patikrinimas atliekamas Komisijos pirmininko įsakymu. Komisijos pirmininko įsakyme nurodomas konkretus ūkio subjektas, kurio veiklą planuojama tikrinti, neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindas, neplaninio patikrinimo atlikimo laikotarpis ir įsakymo apskundimo tvarka. Komisijos administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų atlikimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ar elektroniniu būdu pateikia tikrinamam ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Komisijos pirmininko įsakymo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją.

30. Neplaninis patikrinimas atliekamas mutatis mutandis taikant Taisyklių 12 punkto nuostatas. Taisyklių 12 punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas tik Komisijos pirmininko įsakymu.

31. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas:

31.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

31.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktų nuostatoms, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygoms, prisiimtiems įsipareigojimams ar neatitikti jų reikalavimų;

31.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

31.4. Komisija turi informacijos, kad ūkio subjektas galimai vykdo radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklą, teikia televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams ir (ar) užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, tačiau Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka nėra pranešęs Komisijai apie vertimosi tokia veikla pradžią arba neturi transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos licencijuojamai radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklai vykdyti;

31.5. jeigu neplaninio patikrinimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

32. Neplaninis patikrinimas pagal gautą asmens anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai Komisijos pirmininkas priima įsakymą dėl asmens anoniminio skundo nagrinėjimo.

33. Pratęsus atitinkamo neplaninio patikrinimo atlikimo terminą pagal Taisyklių 30 punktą, Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis atitinkamą neplaninį patikrinimą, pateikia ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Komisijos pirmininko įsakymo pratęsti neplaninio patikrinimo atlikimo terminą kopiją.

34. Neplaninis patikrinimas nutraukiamas mutatis mutandis taikant Taisyklių 27 punkto nuostatas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO, ATLIEKANČIO ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMĄ, IR TIKRINAMO ŪKIO SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KOMISIJOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO, ATLIEKANČIO ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMĄ, TEISĖS IR PAREIGOS

 

35. Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis ūkio subjekto veiklos patikrinimą, turi teisę:

35.1. gauti visus ūkio subjekto veiklos patikrinimui atlikti būtinus dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją;

35.2. gauti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu iš tikrinamo ūkio subjekto ar jo įgaliotų asmenų;

35.3. duoti privalomus nurodymus tikrinamam ūkio subjektui;

35.4. ūkio subjekto veiklos patikrinimui atlikti pasitelkti kitus Komisijos administracijos darbuotojus, inicijuoti kompetentingų viešojo administravimo subjektų, valstybės kompetentingų institucijų ar nepriklausomų ekspertų pasitelkimą, jei reikia jų specialių žinių ar patirties;

35.5. daryti radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų garso ir (ar) vaizdo įrašus, ūkio subjekto veiklos patikrinimo eigos fiksavimo garso ir (ar) vaizdo, ekrane matomo teksto ir (ar) grafinio vaizdo įrašus;

35.6. naudotis radijo ir (ar) televizijos programų tvarkaraščiais ir kita viešai skelbiama informacija visuomenės informavimo priemonėse (pavyzdžiui, spaudoje, interneto svetainėse), Komisijai ūkio subjektų pateiktais pranešimais, ataskaitomis, duomenimis ir kita Komisijos turima su ūkio subjekto veikla susijusia informacija.

36. Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis ūkio subjekto veiklos patikrinimą, privalo:

36.1. vadovautis teisės aktais, laikytis juose nustatytų procedūrų ir neviršyti suteiktų teisių ir įgaliojimų;

36.2. surinkti ūkio subjekto veiklos patikrinimui būtiną informaciją;

36.3. būti objektyvus ir sąžiningas, be išankstinės nuostatos vykdyti ūkio subjekto veiklos patikrinimą;

36.4. konsultuoti ar teikti informaciją tikrinamam ūkio subjektui teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais pagal Komisijos kompetenciją;

36.5. užtikrinti, kad ūkio subjektų veiklos patikrinimų medžiaga būtų saugiai laikoma;

36.6. užtikrinti asmens duomenų ir konfidencialios informacijos, kurią sužinojo ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu, apsaugą;

36.7. bendradarbiauti su tikrinamu ūkio subjektu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TIKRINAMO ŪKIO SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

37. Tikrinamas ūkio subjektas turi teisę:

37.1. susipažinti su ūkio subjekto veiklos patikrinimo medžiaga, išskyrus dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslapčių arba kito ūkio subjekto komercinių paslapčių, arba kurią atskleidus būtų atskleisti asmens duomenys, bei medžiagą, kuri Komisijos yra pripažinta konfidencialia, daryti išrašus, nuorašus, kopijas;

37.2. raštu ir (ar) žodžiu teikti paaiškinimus, pastabas dėl ūkio subjekto veiklos patikrinimo vykdymo ir (ar) patikrinimo akte nurodytos informacijos;

37.3. dalyvauti asmeniškai ir (ar) paskirti įgaliotus asmenis, kurie dalyvautų atliekant ūkio subjekto veiklos patikrinimą vietoje Taisyklių 5 ir 6 punkte nurodytais atvejais;

37.4. gauti Komisijos konsultaciją dėl teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų, kurių įgyvendinimą pagal kompetenciją prižiūri Komisija, taikymo, įgyvendinimo ir vykdymo;

37.5. dalyvauti Komisijos posėdyje svarstant patikrinimo aktą ir būti išklausytam Komisijos posėdžio metu;

37.6. neteikti konkrečios formos dokumentų, duomenų ir (ar) informacijos, jeigu:

37.6.1. jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, tam reikėtų sukurti dokumentus, duomenų ir (ar) informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

37.6.2. dokumentai ar jų kopijos, duomenys ir (ar) informacija jau pateikti kitai ūkio subjekto veiklos priežiūros institucijai ir raštu nurodomas jų turėtojas;

37.7. reikalauti, kad Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis ūkio subjekto veiklos patikrinimą, laikytųsi teisės aktuose nustatytų procedūrų ir neviršytų suteiktų įgaliojimų;

37.8. kreiptis į Komisiją dėl Komisijos administracijos darbuotojo, atliekančio ūkio subjekto veiklos patikrinimą, įgaliojimų viršijimo ar kitų galimai neteisėtų veiksmų;

37.9. teisės aktų nustatyta tvarka skųsti teismui ūkio subjekto teises ir teisėtus interesus galimai pažeidžiančius Komisijos veiksmus ar neveikimą bei sprendimus;

37.10. susidūrus su korupcinio pobūdžio veiksmais ar elgesiu, kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

38. Tikrinamas ūkio subjektas privalo:

38.1. vykdyti Komisijos administracijos darbuotojo, atliekančio ūkio subjekto veiklos patikrinimą, teisėtus nurodymus, netrukdyti atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimo, fiksuoti ūkio subjekto veiklos patikrinimo eigos garso ir vaizdo fiksavimo priemonėmis ir įgyvendinti teisės aktais suteiktų teisių ir įgaliojimų;

38.2. pateikti Komisijos administracijos darbuotojui, atliekančiam ūkio subjekto veiklos patikrinimą, visus su ūkio subjekto veiklos patikrinimo tikslais susijusius ir ūkio subjekto veiklos patikrinimui atlikti būtinus ir reikalingus dokumentus,  duomenis ir (ar) informaciją, nepaisant to, ar prašomi dokumentai, duomenys ir (ar) informacija sudaro ūkio subjekto komercinę paslaptį ar yra konfidenciali dėl kitų priežasčių;

38.3. teikti teisingus ir išsamius dokumentus, duomenis ir (ar) informaciją;

38.4. Komisijai ar Komisijos administracijos darbuotojui, atliekančiam ūkio subjekto veiklos patikrinimą, pareikalavus, raštu ir (ar) žodžiu teikti paaiškinimus;

38.5. sudaryti reikiamas sąlygas ūkio subjekto veiklos patikrinimui vietoje atlikti;

38.6. susipažindamas su ūkio subjekto veiklos patikrinimo medžiaga, elgtis rūpestingai ir atsargiai, neišsinešti medžiagos iš susipažinti skirtos patalpos, neperduoti medžiagos susipažinti neįgaliotiems asmenims, bet kokiu būdu nesugadinti dokumentų, duomenų ir (ar) informacijos.

 

V SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS IR REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

39. Atlikdamas ūkio subjekto veiklos patikrinimą, Komisijos administracijos darbuotojas, atliekantis ūkio subjekto veiklos patikrinimą, analizuoja radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų garso ir (ar) vaizdo įrašus, katalogus, ūkio subjekto veiklos patikrinimo eigos fiksavimo garso ir (ar) vaizdo, ekrane matomo teksto ir (ar) grafinio vaizdo įrašus, ūkio subjekto viešai skelbiamą informaciją (pvz., ūkio subjekto interneto svetainėje), taip pat ūkio subjekto Komisijai pateiktus pranešimus, ataskaitas, duomenis ir kitą Komisijos turimą su ūkio subjekto veikla susijusią informaciją ir vertina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygoms ir (ar) prisiimtiems įsipareigojimams.

40. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su ūkio subjekto veiklos patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol ūkio subjekto veiklos patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai Komisija gali teikti informaciją apie atliekamo ūkio subjekto veiklos patikrinimo faktą, kai tai daroma ne Komisijos iniciatyva.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LICENCIJUOJAMOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ YPATUMAI

 

41. Atliekant ūkio subjektų, vykdančių licencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklą, kurios vykdymui Komisija yra išdavusi transliavimo licenciją ar leidimą arba retransliuojamo turinio licenciją, patikrinimus, be kita ko, tikrinama, ar ūkio subjektas laikosi:

41.1. Komisijos išduotoje transliavimo licencijoje ar leidime nustatytų įsipareigojimų transliuojamos radijo ar televizijos programos sandarai ir turiniui;

41.2. reikalavimo retransliuoti tik Komisijos išduotoje retransliuojamo turinio licencijoje nurodytas radijo ir (ar) televizijos programas;

41.3. kitų transliavimo licencijoje ar leidime arba retransliuojamo turinio licencijoje nurodytų sąlygų.

42. Atliekant Taisyklių 41.1 papunktyje nurodytų transliavimo licencijos ar leidimo sąlygų laikymosi patikrinimą, kiekviena radijo ar televizijos programos transliuotojo programa priskiriama transliavimo licencijoje ar leidime nurodytai programų kategorijai vadovaujantis šiomis programų kategorijų apibrėžtimis:

42.1. žinių programa – programa, kurios turinys apima aktualią visuomenei informaciją apie politiką, ekonomiką, kultūrą, sportą, orus ir kitas sritis;

42.2. informacinė (aktualijų, publicistinė) programa – programa, kurioje pateikiama išplėstinė informacija apie nacionalinius ir tarptautinius politinius, ekonominius, sporto, kultūros ir kitus įvykius, galinti turėti žinių ir pramoginių programų kategorijoms būdingų bruožų, taip pat žurnalistinių tyrimų programa, kurioje analizuojamos visuomenei aktualios temos, kasdienė (savaitinė) pokalbių ir (ar) diskusijų (komentarų) programa, skirta dienos, savaitės ar didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusiems įvykiams aptarti. Komentarų, pokalbių ar spaudos apžvalgos programos gali būti išskiriamos į atskiras kategorijas, jei vienintelis programos tikslas ir pateikimo forma yra pateikti atitinkamai komentarus ar pokalbius aktualia tema ar apžvelgti dienos, savaitės ar kito laikotarpio spaudą;

42.3. pramoginė programa – programa, kurios turiniu siekiama suteikti pasitenkinimą ir (ar) malonumą žiūrovams, įgalinant žiūrovus atsipalaiduoti pasyviai (atpalaiduojančio turinio pokalbių programos, programos, kuriose humoro (satyros) kontekste ar vartojant šou elementus pateikiama aktuali informacija, muzikinės programos, gyvenimo būdo programos, humoristinės (satyros) programos) arba įtraukiant į aktyvią sąveiką (pramoginis, intelektualus ir (ar) šviečiamasis žaidimas, loterija);

42.4. sporto programa – sporto varžybų tiesioginė ar vaizdo įrašo transliacija, sporto rezultatų analizė, apžvalga, programos, skirtos žiūrovų fiziniam aktyvumui skatinti;

42.5. kultūros, meno programa – programa, skirta pristatyti ir apmąstyti įvairias kultūros ir meno sritis (muziką, teatrą, kiną, dailę, dizainą, architektūrą ir pan.), jų tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, apžvelgti Lietuvos kultūrinį gyvenimą, supažindinti su iškiliausiais kūrėjais ar tautiniu paveldu;

42.6. mokslo programa – programa, skirta populiarinti mokslą, suprantamai ir intriguojančiai pristatyti Lietuvos ir pasaulio mokslininkus, jų pasiekimus, šiuolaikinio mokslo laimėjimus;

42.7. šviečiamoji (mokomoji) programa – programa, kurioje pateikiama informacija siekiama edukacinių ir ugdymo, sąmoningumo skatinimo tikslų įvairiose srityse (sveiko gyvenimo būdo ir ligų prevencijos, eismo saugumo, vairavimo kultūros, kulinarijos, ekologijos, kalbos kultūros, istorijos ir kitose), siekiama ugdyti pilietiškumą ir puoselėti pamatines vertybes, formuoti atitinkamus visuomenės elgesio modelius, pateikiami praktiniai patarimai;

42.8. socialinis projektas – programa, kurioje pristatoma visuomenėje egzistuojanti problema ir siekiama tiesiogiai ją spręsti, pristatyti sprendimo būdus, taip pat pateikiami socialinės gerovės ir socialiai atsakingo, pilietiško elgesio pavyzdžiai;

42.9. programa vaikams – turiniu ir forma vaikų auditorijai skirta programa, kuria siekiama ugdyti kūrybingą, mąstančią ir smalsią asmenybę, propaguojamos šeimos vertybės, meilė gamtai;

42.10. filmas – garso ir vaizdo kūrinys, kurį sudaro juostoje ar kitoje laikmenoje nuosekliai užfiksuoti temos susieti vaizdai ir kuris skirtas atkurti bet kokiomis techninėmis priemonėmis ir rodyti, įskaitant:

42.10.1. animacinis filmas – filmas, sukurtas po vieną kadrą nuosekliai filmuojant pieštinių arba erdvinių objektų judesio fazes, aprėpiantis visas galimas sintezės meno rūšis: pieštą, lėlių bei daiktų vaidybą. Esminė ypatybė – vaizdų fiksavimas kadras po kadro specialia įranga, ekrane parodant gyvą, judantį pasaulį;

42.10.2. dokumentinis filmas – garso ir vaizdo kūrinys, faktiškai ir informatyviai atspindintis socialinę, politinę, mokslinę, kultūrinę bei istorinę tikrovę;

42.10.3. vaidybinis filmas – filmas, paprastai ilgesnis kaip 40 minučių, nepriskirtinas Taisyklių 42.10.1 ir 42.10.2 papunkčiuose nurodytoms filmų kategorijoms; 

42.11. serialas – programų rinkinys ta pačia tema, tačiau pateikiant skirtingas situacijas;

42.12. muzikinė programa – muzikinių kūrinių atlikimas (koncertai, dainų konkursai ir panašiai), taip pat muzikos vaizdo klipai;

42.13. religinė programa – programa apie religinę bendruomenę ar bendriją, jos mokymą ir socialinę veiklą, rengiama su šios bendruomenės ar bendrijos pritarimu arba tradicinės ar pripažintos religinės bendruomenės apeigų tiesioginis ar įrašo transliavimas;

42.14. programa tautinėms mažumoms – programa apie tautinių mažumų (bendruomenių) kultūrą, švietimą ir veiklą.

42.15. kitos programos – programos, nepriskirtinos Taisyklių 42.1–42.14 papunkčiuose nurodytoms kategorijoms.

43. Radijo ar televizijos programos transliuotojo, kurio patikrinimas atliekamas, transliuojama atskira programa paprastai priskiriama tik vienai Taisyklių 42 punkte nurodytai programų kategorijai.

44. Radijo ar televizijos programos transliuotojas turi teisę pateikti savo parengtą patikrinimo laikotarpiu transliuotų programų priskyrimą transliavimo licencijoje ar leidime nurodytoms programų kategorijoms, kurį, vadovaudamasi Taisyklių 42 punkte pateiktomis programų kategorijų apibrėžtimis, įvertina ūkio subjekto patikrinimą atliekantis Komisijos administracijos darbuotojas. Ūkio subjektui nesutinkant su patikrinimą atliekančio Komisijos administracijos darbuotojo atliktu programų priskyrimu, klausimą dėl ginčytinų programų priskyrimo konkrečioms transliavimo licencijoje ar leidime nurodytoms programų kategorijoms sprendžia Komisija.

45. Jeigu transliavimo licencijoje ar leidime pateikiamas detalizuotas transliuojamą radijo ar televizijos programą sudarančių programų kategorijų turinys, Komisijos administracijos darbuotojas vertina transliavimo licencijos ar leidimo turėtojo įsipareigojimų transliuojamos radijo ar televizijos programos sandarai ir transliuojamą radijo ar televizijos programą sudarančių programų turiniui laikymąsi (pavyzdžiui, jei transliavimo licencijoje nurodyta, kad žinių programos kategorijos vienas iš turinio elementų yra orų prognozės, vertinama, kad transliavimo licencijos sąlygų laikomasi tik tuo atveju, kai orų prognozės, ne trumpesnės nei transliavimo licencijoje nurodytos trukmės, transliuojamos žinių programos metu).

46. Atliekant transliavimo licencijoje ar leidime nurodytos radijo ar televizijos programos sandaros ir turinio patikrinimą, tikrinamuoju laikotarpiu transliuotų programų trukmė skaičiuojama į programų trukmę įtraukiant jų metu transliuotų komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, anonsų, vinječių, skirtukų ar šaukinių transliavimo trukmę. 

47. Atliekant retransliuojamo turinio licencijose nurodytų įsipareigojimų dėl privalomų retransliuoti radijo ar televizijos programų laikymosi patikrinimą, faktiškai retransliuojamos radijo ir (ar) televizijos programos nustatomos vadovaujantis retransliuojamo turinio licencijos turėtojo interneto svetainėje skelbiamu retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų sąrašu ir (ar) Komisijai pateiktais duomenimis apie retransliuojamas radijo ir (ar) televizijos programas ir (arba) fiksuojant su priėmimo įranga.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NELICENCIJUOJAMOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ YPATUMAI

 

48. Atliekant ūkio subjektų, vykdančių nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklą, ar teikiančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams ir (ar) užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, kurie Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka yra pranešę Komisijai apie atitinkamos veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo pradžią, patikrinimus, be kita ko, tikrinama, ar nepasikeitė ūkio subjekto Komisijai pateiktame pranešime nurodyti:

48.1. vykdoma veikla ar teikiamos paslaugos;

48.2. veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo teritorija (tikrinama, jei teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektas, norintis vykdyti atitinkamą veiklą ar teikti atitinkamas paslaugas, turi apie tai pranešti Komisijai);

48.3. veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo techninės ir (ar) technologinės sąlygos (tikrinama, jei teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektas, norintis vykdyti atitinkamą veiklą ar teikti atitinkamas paslaugas, turi apie tai pranešti Komisijai);

48.4. ūkio subjekto valdymo organai, jų nariai, dalyviai, kiti asmenys, galintys tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti ūkio subjektą, turintys įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis ar galintys skirti stebėtojų tarybos, valdybos narius, ir įgaliotas atstovas;

48.5. radijo, televizijos programos pobūdis (formatas), pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis transliuojama (subtitruojama), retransliuojama ar platinama radijo, televizijos programa, retransliuojami ar platinami televizijos programų paketai ir jų platinimo sąlygos, papildomai teikiamos paslaugos (galimybė pasirinkti televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kita) (tikrinama, jei teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektas, norintis vykdyti atitinkamą veiklą ar teikti atitinkamas paslaugas, turi apie tai pranešti Komisijai).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GALIMAI NETEISĖTAI ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMOS VEIKLOS PATIKRINIMŲ YPATUMAI

 

49. Atliekant ūkio subjektų, galimai neteisėtai vykdančių licencijuojamą ar nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklą, galimai neteisėtai teikiančių užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams paslaugas, patikrinimus, tikrinama, ar ūkio subjektas:

49.1. vykdo licencijuojamą ar nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklą arba teikia užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams paslaugas;

49.2. Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka yra pranešęs Komisijai apie vertimosi atitinkama veikla pradžią arba turi išduotą transliavimo licenciją ar leidimą arba retransliuojamo turinio licenciją.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

50. Ūkio subjekto veiklos patikrinimas baigiamas ir jo rezultatai įforminami patikrinimo aktu, kurį pagal Taisyklių priede pateiktą formą surašo Komisijos administracijos darbuotojas, atlikęs ūkio subjekto veiklos patikrinimą. Patikrinimo akte pateikiama informacija apie patikrinimo rezultatus pagal kiekvieną Komisijos prižiūrimą ūkio subjekto veiklos sritį, kuri buvo tikrinta.

51. Patikrinimo aktas turi būti surašomas tiksliai, aiškiai, suprantamai, visi teiginiai turi būti argumentuoti, pagrįsti dokumentų duomenimis, teisės aktų nuostatomis ir kita informacija. Jei reikia, prie jo gali būti pridedami priedai (pavyzdžiui, Komisijos administracijos darbuotojo, atlikusio ūkio subjekto veiklos patikrinimą, paaiškinimai, nepriklausomų ekspertų išvados, dokumentų kopijos ir kita), išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslapčių arba komercinių kitų ūkio subjektų paslapčių arba kurią atskleidus būtų pažeista asmens duomenų apsauga, bei medžiagą, kuri Komisijos yra pripažinta konfidencialia.

52. Patikrinimo aktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo surašymo paštu arba elektroniniu būdu yra išsiunčiamas ūkio subjektui nustatant ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo patikrinimo akto išsiuntimo dienos pastaboms ir (ar) paaiškinimams dėl patikrinimo akto pateikti.

53. Komisijos administracijos darbuotojas, atlikęs ūkio subjekto veiklos patikrinimą, per 20 darbo dienų įvertina ūkio subjekto pastabas ir (ar) paaiškinimus dėl patikrinimo akto ir, esant poreikiui, parengia patikslintus pasiūlymus dėl poveikio priemonių ar kitų priežiūros priemonių taikymo ūkio subjektui. Patikrinimo aktas, kuriuo siūloma ūkio subjektui taikyti teisės aktų nustatytas poveikio priemones, teikiamas svarstyti Komisijai, kuri priima sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo Taisyklių 55 punkte nustatyta tvarka.

54. Ūkio subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 53 punkte nurodyto termino pabaigos arba nuo Komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstytas patikrinimo aktas, dienos raštu arba elektroniniu būdu informuojamas apie jo pateiktų pastabų ir (ar) paaiškinimų dėl patikrinimo akto vertinimo rezultatus.  

 

VI SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONIŲ ŪKIO SUBJEKTAMS TAIKYMAS

 

55. Už ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatytus pažeidimus gali būti taikomos Visuomenės informavimo įstatyme ir (ar) Administracinių nusižengimų kodekse nustatytos poveikio priemonės. Sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo už ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatytus pažeidimus priima Komisija Visuomenės informavimo įstatyme, Administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

56. Ūkio subjektui pirmaisiais jo veiklos, dėl kurios atliekamas patikrinimas, metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (sustabdomas ar naikinamas transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos galiojimas). Nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti.

57. Taisyklių 56 punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių ir nustatyti terminą pažeidimams ištaisyti netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams atsiradimui.

 

VII SKYRIUS

MAŽAREIKŠMIAI PAŽEIDIMAI

 

58. Ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris gali būti laikomas mažareikšmiu pažeidimu pagal Taisyklių 61 punkte nustatytus kriterijus arba mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinčia veika pagal Taisyklių 63 punktą ir nesant Taisyklių 62 punkte nurodytų aplinkybių, patikrinimo akte nurodomas teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo nustatymo faktas ir aplinkybės, leidžiančios teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą priskirti prie mažareikšmių pažeidimų ar mažai pavojingų administracinio nusižengimo požymių turinčių veikų.

59. Nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris Taisyklių nustatyta tvarka gali būti laikomas mažareikšmiu pažeidimu ar mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinčia veika, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis nurodymas jį pašalinti (toliau – rašytinis nurodymas) ir tam nustatomas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų terminas. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui. Rašytinis nurodymas neskundžiamas.

60. Jeigu ūkio subjektas nepašalino Taisyklių 59 punkte nurodyto teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo fakto per nustatytą terminą, pakartotinai rašytinis nurodymas negali būti pateikiamas. Už nepašalintą teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio  licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų pažeidimą ūkio subjektui gali būti taikomos teisės aktuose nustatytos poveikio priemonės.

61. Teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktas laikomas mažareikšmiu pažeidimu vadovaujantis protingumo ir proporcingumo principais ir remiantis šiais kriterijais:

61.1. pažeidimo pavojingumas (pažeidimas tik formaliai neatitinka teisės aktų reikalavimų, pavyzdžiui, ūkio subjektas pateikė netikslius duomenis, priskirtinus rašymo apsirikimui ar aritmetinei klaidai; mažas poveikis, pavyzdžiui, televizijos programoje ar atskiroje programoje vaizdai sunkiai įžiūrimi, trumpai rodomi);

61.2. pažeidimo trukmė ir kiekis (pažeidimas truko neilgą laiką, pavyzdžiui, ūkio subjektas tik kelias dienas vėluoja sumokėti metinę įmoką ar Visuomenės informavimo įstatyme nustatytas įmokas Komisijos veiklai finansuoti; pažeidimas nėra kartotinis arba pasikartojo tik vieną kartą per ne trumpesnį  nei 5 metų veiklos vykdymo laikotarpį);

61.3. pažeidimo pasekmės (pažeisti nedidelės grupės asmenų interesai, pažeidimo mastas apima ne visos valstybės teritoriją, o tik atskirą jos dalį).

62. Teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo fakto negalima laikyti mažareikšmiu pažeidimu ar mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinčia veika, jei jis sukėlė didelį visuomenės nepasitenkinimą, jei dėl konkretaus pažeidimo gautas daugiau negu vienas pagrįstas skundas.

63. Komisijos administracijos darbuotojai, turintys teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, tai, ar nustatytas teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo arba netinkamo vykdymo faktas laikytinas mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinčia veika, nustato vadovaudamiesi Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio 1 dalimi ir Taisyklių 61 punkte nurodytais kriterijais.

 

VIII SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS JŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ METU

 

64. Konsultacijas ūkio subjektams Komisijos kompetencijos klausimais ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu teikia juos atliekantys Komisijos administracijos darbuotojai.

65. Ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu konsultacijos ūkio subjektams teikiamos:

65.1. nustačius ūkio subjekto veikloje teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų pažeidimų – tokiu atveju ūkio subjektas informuojamas apie konkrečias pažeistas teisės aktų nuostatas, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygas ir (ar) prisiimtus įsipareigojimus;

65.2. prevenciniais tikslais – nustačius, kad ūkio subjekto veikloje yra didelė teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų pažeidimo rizika, ūkio subjektas informuojamas apie potencialiai galimas pažeisti teisės aktų nuostatas, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygas ir (ar) prisiimtus įsipareigojimus;

65.3. ūkio subjekto iniciatyva – ūkio subjektui jo veiklos patikrinimo metu pateikus klausimų, susijusių su teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų, kurių įgyvendinimą pagal kompetenciją prižiūri Komisija, taikymu, įgyvendinimu ir vykdymu.

66. Ūkio subjekto veiklos patikrinimą atliekantis Komisijos administracijos darbuotojas konsultaciją ūkio subjektui gali suteikti iškart, jeigu klausimas yra aiškiai reglamentuotas teisės aktuose ir (ar) transliavimo licencijoje ar leidime arba retransliuojamo turinio licencijoje ir nereikalauja papildomo teisės normų aiškinimo arba tokiu klausimu yra paskelbta konsultacija Komisijos interneto svetainėje. Kitais atvejais ūkio subjekto veiklos patikrinimą atliekantis Komisijos administracijos darbuotojas informuoja ūkio subjektą, kad konsultacija jam bus suteikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo klausimo pateikimo dienos telefonu, elektroniniu paštu ar kita su ūkio subjektu sutarta forma.  

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Komisija skelbia apibendrintus ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatus ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų Komisijos interneto svetainėje.

68. Patikrinimo aktai, Komisijos pirmininko įsakymai ir kiti dokumentai, susiję su ūkio subjekto veiklos patikrinimu, saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Ūkio subjektai ir Komisijos administracijos darbuotojai, atliekantys ūkio subjektų veiklos patikrinimus, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. KS-60, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16409

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų

ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių

priedas

 

 

(Patikrinimo akto forma)

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ADMINISTRACIJA

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

20___ m.______________ d. Nr. ______

Vilnius

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

Patikrinimo rūšis: __________________________________________________ .

(planinis ar neplaninis)

 

Patikrinimo teisinis pagrindas:___________________________________________________ .

(įsakymo data, numeris)

 

Duomenys apie ūkio subjektą:___________________________________________________ .

(pavadinimas, kodas, licencijos / leidimo / pranešimo numeris)

 

Tikrinama ūkio subjekto veikla ar jos dalis:_________________________________________ .

(veiklos rūšis)

 

Tikrinamas ūkio subjekto veiklos ar jos dalies laikotarpis: __________________ .

 

Patikrinimas pradėtas ____________ ir baigtas ____________.

(data, laikas[1])                          (data, laikas*)

 

 

II. PATIKRINIMO REZULTATAI

 

Eil. Nr.

Tikrintas reikalavimas (kontrolinio klausimyno klausimas)

Atitiktis reikalavimams

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu (nevertinta)

 

 

 

 

 

 

 

Informacija pateikiama pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patvirtintuose atitinkamą veiklą vykdančių ūkio subjektų kontroliniuose klausimynuose nurodytus klausimus.

 

 

 

Patikrinimo rezultatų pagrindimas:

 

 

 

 

 

III. PATIKRINIMO IŠVADOS

 

 

 

 

 

Nurodoma, ar patikrinimo metu buvo nustatyti teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ir (ar) netinkamo vykdymo faktai. Jei taip – nurodomi nustatyti pažeidimai, iš jų išskiriant mažareikšmius pažeidimus arba mažai pavojingas administracinio nusižengimo požymių turinčias veikas, jei tokie buvo nustatyti, pagrindžiant teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijų arba retransliuojamo turinio licencijų sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ir (ar) netinkamo vykdymo fakto vertinimą kaip mažareikšmį pažeidimą arba mažai pavojingą administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką.

 

IV. PASIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ AR KITŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ TAIKYMO

 

 

 

 

 

 

V. KITOS PASTABOS IR INFORMACIJA

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. ___________________ lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ūkio subjekto veiklos patikrinimą

atlikusio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbuotojo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(Ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikusio Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos darbuotojo vadovo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. KS-60, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16409

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-222, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29294

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-60, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16409

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

 

 [1] Patikrinimo pradžios laikas (val., min.) nurodomas tik atliekant ūkio subjekto veiklos patikrinimą vietoje.