Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-15, i. k. 2017-08150

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-01:

Nr. D1-113, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08554

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATIKRINIMO AKTO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. D1-393

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 161 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Patikrinimo akto formą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-874, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-10, i. k. 2018-16031

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-113, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-27, i. k. 2022-08554

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo