Suvestinė redakcija nuo 2023-06-15

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-09-12, i. k. 2016-23507

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-245

Šiauliai

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T-352, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24294

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-352, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24294

 

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-240 „Dėl Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Bezaras

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-245

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-16

redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamo finansavimo tikslą, priemones ir dydžius, reikalavimus finansavimui gauti, finansavimo skyrimo būdus ir sąlygas, dokumentų finansavimui gauti teikimo tvarką, finansavimą iš Programos lėšų gavusių pareiškėjų atsakomybę ir Programos lėšų panaudojimo kontrolę.

2. Nuostatai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas).

3. Programos lėšos numatomos Savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programoje ir Savivaldybės biudžete. Lėšos Programai įgyvendinti tvirtinamos einamiesiems kalendoriniams metams, lėšų šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Programos tikslas – vykdant Savivaldybės politiką verslo srityse, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Šiaulių rajone, užtikrinti aktualios informacijos verslui sklaidą.

5. Prašymus finansavimui iš Programos lėšų (toliau – Prašymai) gauti vertina Savivaldybės mero potvarkiu patvirtinta Nuolatinė Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšoms panaudoti komisija (toliau – Komisija). Komisija Prašymus vertina vadovaudamasi Nuostatais ir Komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Savivaldybės mero potvarkiu. Komisija sudaroma 2 metų kadencijai iš 7 narių: Savivaldybės mero potvarkiu deleguojamų 2 Savivaldybės tarybos narių: vieno iš Savivaldybės tarybos daugumos ir vieno – iš Savivaldybės tarybos opozicijos, 3 Savivaldybės administracijos darbuotojų, Šiaulių rajono verslininkų asociacijos deleguojamų 2 Šiaulių rajono verslininkų asociacijos narių. Komisiją techniškai aptarnauja Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Komisijos sekretorius, neturintis balsavimo teisės.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

TEISĖ GAUTI FINANSAVIMĄ, FINANSAVIMO SKYRIMO BŪDAI

 

7. Pagal Nuostatus finansavimas iš Programos lėšų skiriamas:

7.1. smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams (toliau – pareiškėjai):

7.1.1. juridiniams asmenims – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurios veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Savivaldybės teritorijoje;

7.1.2. fiziniams asmenims – verslininkams, atitinkantiems Įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas ir įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis ūkine komercine veikla, įskaitant tą, kuria ne trumpiau kaip 180 dienų per kalendorinius metus verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą ir gyvenamąją vietą deklaravus Savivaldybės teritorijoje;

7.2. įstaigoms, asociacijoms ar kitoms organizacijoms, vienijančioms Šiaulių rajono verslininkus ir (ar) verslo bendruomenės narius.

8. Programos lėšos skiriamos:

8.1. išlaidų kompensavimo būdu Nuostatų 12 punkte numatytoms priemonėms, kai kompensuojama visa ir (ar) dalis Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto pareiškėjo einamaisiais kalendoriniais metais patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams;

8.2. pagal pasirašytą dvišalę Programos biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nuostatų 13 punkte numatytoms priemonėms Nuostatų 7.2 papunktyje nurodytoms įstaigoms, asociacijoms ar kitoms organizacijoms gali būti skiriama iki 50 % nuo bendros einamiesiems metams Programai skirtos lėšų sumos. Priemonės, kurioms skiriamos Programos lėšos, turi būti įsisavintos einamaisiais kalendoriniais metais.

9. Programos lėšos pirmumo tvarka gali būti skiriamos, atsižvelgiant į pareiškėjo:

9.1. veiklos vykdymo teritoriją (prioritetas teikiamas tiems pareiškėjams, kurie veiklą vykdo didžiausią nedarbo lygį turinčiose Savivaldybės seniūnijose);

9.2. darbuotojų gyvenamąją vietą (prioritetas teikiamas pareiškėjams, turintiems daugiau darbuotojų, deklaravusių gyvenamąją vietą Šiaulių rajone);

9.3. anksčiau gautą finansavimą iš Programos lėšų (prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie Prašymus yra pateikę pirmą kartą);

9.4. darbuotojams mokamą vidutinį darbo užmokestį (prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurių darbuotojams mokamas vidutinis darbo užmokestis didesnis, lyginant su Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamais duomenimis apie vidutinį darbo užmokestį Savivaldybės teritorijoje (su individualiomis įmonėmis));

9.5. sumokėtus mokesčius į Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžetus (prioritetas teikiamas pareiškėjams, sumokėjusiems daugiau mokesčių į nurodytus biudžetus);

9.6. vykdomos veiklos registracijos datą (prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie veiklą vykdo nepertraukiamai ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus).

10. Programos lėšos pareiškėjui neskiriamos, jei:

10.1. viršijo Nuostatų 11 punkte nurodytą didžiausią einamaisiais kalendoriniais metais galimą gauti lėšų sumą iš Programos;

10.2. pagrindinė vykdoma veikla yra alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba, tabako gaminių gamyba ir prekyba, prekyba degalais, žemės ūkio veikla, finansinis tarpininkavimas, veikla, susijusi su draudimu ir pensijų lėšų kaupimu, nekilnojamojo turto operacijomis, teisinė veikla, medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla, azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla, vaistinių veikla;

10.3. turima įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) Savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

10.4. yra bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) vykdo restruktūrizaciją;

10.5. anksčiau gavo finansavimą iš Programos lėšų ir neįvykdė savo įsipareigojimų (nuostata taikoma 2 (dvejus) metus nuo sprendimo grąžinti skirtas Programos lėšas priėmimo dienos);

10.6. Prašymą teikia valstybės ir (ar) savivaldybės valdomos įmonės, viešosios ir (ar) biudžetinės įstaigos.

10.7. pareiškėjo Prašyme nurodyta prašoma lėšų suma iš Programos yra didesnė už jo sumokėtus mokesčius Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondui už praėjusius metus, išskyrus pareiškėjus, teikiančius Prašymus pirmaisiais veiklos vykdymo metais.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ DYDŽIAI, PRIVALOMI DOKUMENTAI, TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

11. Einamaisiais kalendoriniais metais vienas Nuostatų 7.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas patirtų išlaidų kompensavimui iš Programos lėšų gali gauti ne daugiau nei 1 500 Eur.

12. Prašyme būtina nurodyti visas Nuostatų 12.1 – 12.7 priemones, dėl kurių kreipiamasi finansavimui iš Programos lėšų gauti. Programos lėšos išlaidų kompensavimo būdu pareiškėjams gali būti skiriamos šioms priemonėms:

12.1. naujai steigiamo SVV subjekto registravimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, mokestis notarui už juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų parengimo paslaugas. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui:

12.1.1. papildomai reikia pateikti visus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo patirtas išlaidas dėl SVV subjekto įregistravimo patvirtintas kopijas;

12.1.2. kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur per einamuosius kalendorinius metus;

12.2. rinkodaros priemonių įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: reklaminė spauda (leidiniai, skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, lipdukai, plakatai), vizualinė reklama (iškabos, stendai, informacinės lentelės, langų ir automobilių lipdukai), kitos reklamos priemonės ir paslaugos (antspaudai, prekinio ženklo, logotipo sukūrimas, reklamos dizaino paslaugos), elektroninės rinkodaros priemonės (reklama paieškos sistemose, vaizdinė reklama internete, interaktyvaus turinio reklama):

12.2.1. privaloma papildomai pateikti reklamos paslaugų sutarčių ir (ar) elektroninės rinkodaros paslaugų suteikimo, priėmimo–perdavimo aktų patvirtintas kopijas (arba atlikti darbai turi būti detalizuoti sąskaitoje faktūroje), nuorodas į elektroninės rinkodaros priemones;

12.2.2. kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus;

12.3. interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių sukūrimas ir plėtra. Tinkamos finansuoti išlaidos: interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo, nuomos, skelbimo serveryje, atnaujinimo, papildomų funkcijų įdiegimo, pritaikymo mobiliesiems telefonams paslaugos ir darbai:

12.3.1. kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per einamuosius kalendorinius metus;

12.4. darbo priemonių ir (ar) paslaugų įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: programinė įranga, darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai ir kiti reikmenys, kurių vieneto (komplekto) kaina ne mažesnė nei 250 Eur be PVM ir kurie tiesiogiai susiję su pareiškėjo Prašyme nurodyta pagrindine vykdoma veikla:

12.4.1. privaloma papildomai pateikti darbo priemonės įvedimo į eksploataciją akto (jei toks aktas yra sudaromas) patvirtintą kopiją, paslaugų sutarčių ir (ar) paslaugų suteikimo, priėmimo–perdavimo aktų patvirtintas kopijas, sertifikatų, dokumentų, patvirtinančių programinės įrangos įdiegimą, patvirtintas kopijas, dokumentų, patvirtinančių, kad darbo priemonė nauja ir nenaudota, patvirtintas kopijas;

12.4.2. kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per einamuosius kalendorinius metus;

12.4.3. įsigytą darbo priemonę, kuriai bus skirtas finansavimas iš Programos lėšų, pareiškėjas privalo išlaikyti ne trumpiau nei 1 (vienus) metus nuo Prašymo Savivaldybės administracijai pateikimo dienos;

12.5. pareiškėjo vadovų ir darbuotojų mokymas. Tinkamos kompensuoti išlaidos: trumpalaikiai (ne ilgesnės kaip 3 (trijų) mėnesių trukmės) darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, vykdyti Lietuvos teritorijoje, kuriuos išklausius gautas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dalyvavimą mokymuose patvirtinantis dokumentas:

12.5.1. privaloma papildomai pateikti pažymėjimų, sertifikatų ar kitų dokumentų, kuriais patvirtinama, kad vadovas / darbuotojas išklausė mokymus, įgijo ar kėlė kvalifikaciją, patvirtintas kopijas;

12.5.2. kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus;

12.6. negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuoma. Tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos ne anksčiau nei nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre: pareiškėjo pagrindinei vykdomai veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų, aikštelių, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos, įsigytos iš trečiųjų asmenų, mokestis:

12.6.1. būtina papildomai pateikti negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomos sutarties patvirtintą kopiją bei dokumentus, patvirtinančius šios nuomos sutarties įregistravimą VĮ Registrų centre;

12.6.2. kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus;

12.7. kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimas, išskyrus tikslines paskolas, kai įsigytos Programos lėšomis netinkamos finansuoti priemonės, nurodytos Nuostatų 15.1 ir 15.3 papunkčiuose. Tinkamos finansuoti išlaidos: pareiškėjui veiklos plėtrai suteiktos ilgalaikės paskolos pirmų 3 (trejų) metų palūkanos (faktiškai pareiškėjo kredito įstaigai sumokėtos palūkanos):

12.7.1. privaloma papildomai pateikti sutarties su kredito įstaiga patvirtintą kopiją, pažymą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sumokėtas paskolos palūkanas per atitinkamą laikotarpį;

12.7.2. kompensuojama ne daugiau kaip 1 000 Eur suma per einamuosius kalendorinius metus kredito įstaigai sumokėtų palūkanų;

12.8. Nuostatų 11 ir 12 punktuose nurodyti Programos lėšų dydžiai pareiškėjams gali būti proporcingai mažinami Komisijos sprendimu, kai Prašymuose nurodyta bendra prašoma skirti Programos lėšų suma yra didesnė už einamiesiems metams skirtą / neišnaudotą Programos lėšų sumą.

13. Programos lėšos pasirašant dvišalę Programos biudžeto lėšų naudojimo sutartį (2 priedas) skiriamos šioms priemonėms:

13.1. verslininkų konsultavimui ir mokymui;

13.2. dalyvavimui parodose ir (ar) mugėse, kuriose pristatoma Lietuvoje gaminama produkcija ir (ar) teikiamos paslaugos;

13.3. renginių, kurių metu siekiama pagerbti verslininkus už sėkmingas iniciatyvas, veiklos rezultatus ir indėlį į Šiaulių rajono ekonomiką, organizavimas.

14. Pavyzdinė Programos biudžeto lėšų naudojimo sutartis gali būti keičiama, tikslinama ir (ar) papildoma Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į konkretų Programos lėšų skyrimo atvejį.

15. Programos lėšomis netinkamos kompensuoti išlaidos, patirtos:

15.1. nekilnojamajam turtui ir (ar) žemei įsigyti;

15.2. nuomai (išskyrus išlaidas, nurodytas Nuostatų 12.6 papunktyje);

15.3. transporto priemonėms ir jų priekaboms įsigyti;

15.4. darbo užmokesčiui;

15.5. valstybės ir (ar) Savivaldybės mokesčiams ir rinkliavoms (socialinio draudimo, PVM (išskyrus tiems pareiškėjams, kurie yra ne PVM mokėtojai), akcizo, pelno, gyventojų pajamų, muito, nekilnojamojo turto, žemės, atminties laikmenos mokesčiams, vietinėms rinkliavoms), banko paslaugų mokesčiams;

15.6. draudimui (turto, civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų);

15.7. komunalinėms paslaugoms;

15.8. mobiliojo ryšio priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

15.9. prekėms, medžiagoms, žaliavoms (atsargoms) produkcijai gaminti, paslaugoms teikti, darbams atlikti, smulkiems buities reikmenims;

15.10. naudotoms darbo priemonėms (mašinoms, įrenginiams, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams ir kitiems reikmenims) įsigyti;

15.11. už prekių transportavimą, pristatymą, kurjerių paslaugas, montavimą, įdiegimą, techninę priežiūrą;

15.12. kurioms finansinė parama suteikta / suteikiama iš kitų valstybės ir (ar) Savivaldybės programų ar fondų;

15.13. kurių įsigijimas ir (ar) apmokėjimas nepagrįstas įsigijimą ir (ar) apmokėjimą įrodančiais dokumentais;

15.14. kurios patirtos įsigyjant prekes ir (ar) paslaugas iš su pareiškėju susijusių artimų asmenų (artimų asmenų sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje);

15.15. tiesiogiai nesusijusios su pareiškėjo pagrindine vykdoma ir Prašyme nurodyta veikla;

15.16. patirtos ne einamaisiais kalendoriniais metais.

16. Jei kyla abejonių dėl pareiškėjo Prašyme nurodytų išlaidų tinkamumo jų kompensavimui iš Programos lėšų, sprendimą dėl išlaidų tinkamumo ar netinkamumo priima Komisija.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO TEIKIMO TVARKA, PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMAS

 

17. Prašymas teikiamas Savivaldybės administracijai nuo einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. iki rugsėjo 30 d. Išnaudojus Programos lėšas, Prašymų priėmimas gali būti stabdomas. Esant nepanaudotų Programos lėšų ar gavus papildomų lėšų Programai, Prašymų priėmimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d. Informacija dėl Prašymų priėmimo / priėmimo stabdymo paskelbiama prieš 10 kalendorinių dienų Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt skiltyje „Verslui“.

18. Pareiškėjas, atitinkantis Nuostatų 7 punkto nuostatas ir pageidaujantis gauti finansavimą iš Programos lėšų, Savivaldybės administracijai privalo pateikti:

18.1. Prašymą (1 priedas);

18.2. juridiniai asmenys – juridinio asmens įregistravimą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą); fiziniai asmenys – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo kopiją;

18.3. SVV subjektas (juridinis asmuo) pateikia pelno deklaracijos patvirtintą kopiją, SVV subjektas (fizinis asmuo) pateikia metinės pajamų mokesčių deklaracijos patvirtintą kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

 

18.4. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, banko sąskaitų išrašų, pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas) patvirtintas kopijas;

18.5 jei Prašymą teikia SVV subjekto vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti įgaliojimo patvirtintą kopiją.

19. Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba, turi būti užpildytos visos Prašymo formos grafos. Jei prie Prašymo pridedami dokumentai yra užsienio kalba, reikalinga pateikti jų vertimą.

20. Prašymas, Nuostatų 12 punkte nurodyti privalomi dokumentai pagal Nuostatų 12 punkte nurodytas priemonių rūšis ir Nuostatų 18.2 – 18.5 papunkčiuose nurodyti privalomi kiekvienam SVV subjektui pateikti dokumentai (tik PDF formatu – perfotografuoti dokumentai nėra tinkami) Savivaldybės administracijai turi būti pateikti dokumentų pakete viename faile, vienu iš šių būdų:

20.1. elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt, kai Prašymas pasirašytas elektroniniu parašu (pridedami dokumentai gali būti taip pat pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti);

20.2. elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt, kai pasirašytas Prašymas ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti Prašymą teikiantį asmenį.

21. Komisijos sekretorius per 5 darbo dienas nuo Prašymo pateikimo Savivaldybės administracijai dienos atlieka Prašymo administracinės atitikties vertinimą, patikrindamas, ar pareiškėjo Prašymas ir su juo pateikti dokumentai atitinka Nuostatų 19 ir 20 punktų reikalavimus. Prašymas, atitinkantis Nuostatus, teikiamas Komisijai svarstymui.

22. Jei Prašymas nevisiškai ar nepilnai užpildytas arba pateikti ne visi privalomi dokumentai, Komisijos sekretorius informuoja pareiškėją (elektroninėmis priemonėmis) dėl Prašymo užpildymo / trūkstamų privalomų dokumentų pateikimo. Pareiškėjas turi ištaisyti trūkumus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ir pareiškėjas nepateikia motyvuoto prašymo pratęsti nustatytą terminą, prašymas Komisijoje toliau nėra vertinamas.

23. Komisija atlieka Prašymo ir kartu su Prašymu pateiktų dokumentų analizę dėl jų atitikties Nuostatams. Komisija, įvertinusi Prašymą, priima sprendimą siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui skirti ar neskirti Programos lėšas pareiškėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

24. Komisija iš pareiškėjo turi teisę paprašyti papildomų dokumentų arba kitos informacijos, reikalingos Prašymui įvertinti. Pareiškėjas privalo pateikti papildomus dokumentus ir (ar) kitą informaciją Komisijos nurodytu būdu per Komisijos darbo reglamente nustatytą terminą.

25. Sprendimas skirti ir (ar) neskirti Programos lėšas pareiškėjams įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurio projektą, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, rengia Komisijos sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ ATSAKOMYBĖ, PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ

 

26. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti finansavimą iš Programos lėšų, ir kitų pateiktų dokumentų ir juose nurodytos informacijos teisingumą atsako SVV subjektai, pateikę Savivaldybės administracijai Prašymus.

27. Komisijos pirmininko paskirti Komisijos nariai (ne mažiau kaip du) turi teisę atlikti fizinį ir (ar) administracinį pareiškėjo Prašyme ir reikalaujamuose dokumentuose nurodytų duomenų patikrinimą pareiškėjo vykdomos veiklos vietoje. Patikrinimą vykdantys Komisijos nariai privalo:

27.1. patikrinti pareiškėjo kartu su Prašymų pateiktų dokumentų originalus;

27.2. patikrinti pareiškėjo Prašymo 3 dalyje nurodytų duomenų tikrumą;

27.3. patikrinti, ar Prašyme nurodytos / iš Programos lėšų įsigytos darbo priemonės  / iš trečiųjų asmenų nuomojamas turtas naudojami pagal paskirtį;

27.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikros vietoje pateikti Komisijos pirmininkui užpildytą patikros vietoje ataskaitą (Komisijos darbo reglamento priedas).

28. Komisija, atlikusi patikrą vietoje ir nustačiusi pareiškėjo Prašymo neatitikimus Nuostatams, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasiūlo Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl Programos lėšų grąžinimo, jei:

28.1. pareiškėjas pateikė neteisingus (klaidingus) duomenis ir dėl to buvo nepagrįstai skirtos Programos lėšos;

28.2. pareiškėjas trukdė Nuostatų 27 punkte numatytiems patikrinimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

29. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nustato pareiškėjui grąžintiną Programos lėšų sumą ir grąžinimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

30. Pareiškėjui nurodytu terminu negrąžinus nustatytų Programos lėšų, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Nuostatų įgyvendinimo ir Programos lėšų, skirtų SVV subjektams, panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas.

32. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pervedus Programos lėšas į SVV subjekto Prašyme nurodytą sąskaitą, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius per 5 (penkias) darbo dienas teisės aktų nustatyta tvarka pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registro tvarkytojui.

33. Programos lėšas planuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Programos lėšų buhalterinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Nuostatai viešai skelbiami Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt .

35. Informacija apie SVV subjektams skirtą ir (ar) neskirtą finansavimą, Programos lėšų panaudojimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt skiltyje „Teisinė informacija“.

36. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

37. Nuostatai keičiami, pildomi, naikinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

38. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl Programos lėšų skyrimo ir (ar) neskyrimo SVV subjektams gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

39. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-352, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24294

Nr. T-53, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-18, i. k. 2022-02950

Nr. T-16, 2023-01-31, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01817

 

part_e1feb5b394ee48c0b29ba0524f34355d_end


 

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo

plėtros rėmimo programos nuostatų

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

PRAŠYMAS FINANSAVIMUI

IŠ 20___M. ŠIAULIŲ RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ GAUTI

 

20__  m.  ________________  d.

 

1. Informacija apie pareiškėją:

 

1.1

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

1.2

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė (jei prašymą teikia juridinis asmuo)

 

 

1.3

Juridinio asmens kodas arba verslo liudijimo numeris ar individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

 

1.4

Juridinio asmens registracijos adresas arba deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

 

1.5

Juridinio asmens įsteigimo arba individualios veiklos vykdymo pradžios data (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

 

 

1.6

Juridinio asmens darbuotojų skaičius prašymo teikimo dieną (nurodyti, kiek iš jų yra Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje registruotų gyventojų)

 

1.7

Vykdomos (numatomos vykdyti) veiklos adresas

 

 

1.8

Pagrindinė vykdoma veikla, kuriai prašoma finansavimo (nurodyti veiklos pavadinimą ir kodą pagal EVRK)

 

1.9

Telefono Nr.

 

 

1.10

El. pašto adresas

 

 

1.11

Interneto svetainės adresas

 

 

1.12

Banko pavadinimas

 

 

1.13

Banko kodas

 

 

1.14

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

1.15

Ar pareiškėjas yra PVM mokėtojas? (nurodyti „TAIP“ arba „NE“)

 

 

2. Prašoma Programos lėšų suma:

 

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Patirtos išlaidos, Eur

Prašoma Programos lėšų suma, Eur

Nurodyti Šiaulių  rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų 12 arba 13 punkto papunktį

(-ius)

Nurodyti priemonės pavadinimą, nurodytą konkrečiame Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų 12 arba 13 punkto papunktyje

Nurodyti konkrečiai priemonei įgyvendinti patirtų išlaidų sumą

Nurodyti prašomą kompensuoti sumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra patirtų išlaidų suma – ............... Eur

 

Bendra prašoma Programos lėšų suma - .............. Eur

 

3. Trumpas aprašymas:

 

Kodėl prašoma finansavimo iš Programos lėšų ir kaip patirtos išlaidos  siejasi su pagrindine vykdoma veikla:.

 

Kam bus ar yra naudojamos įsigytos prekės ar paslaugos:

 

Kokios konkrečios patirtos išlaidos, patirtų  išlaidų data ir kita svarbi informacija:

 

 

4. Ar pareiškėjas anksčiau naudojosi Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšomis?

Taip                                                Ne

 

5. Ar pareiškėjas turi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) Šiaulių rajono savivaldybės biudžetui?

Taip                                                Ne

 

6. Ar pareiškėjas yra bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) vykdo restruktūrizaciją?

Taip                                                Ne

 

7. Ar pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas?

Taip                                                Ne

 

8. Patvirtinu ir sutinku, kad:

8.1. visi šiame prašyme ir kituose pateiktuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi;

8.2. pareiškėjas yra susipažinęs su Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatais (toliau – Nuostatai), su finansavimo iš Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų sąlygomis, jų teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais;

8.3. prašomos kompensuoti išlaidos nėra apmokėtos, apmokamos ar numatytos apmokėti iš kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (ar) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės;

8.4. informacija, susijusi su pareiškėjo (fizinio ar juridinio asmens) tinkamumu gauti Programos lėšas, būtų vertinama (pagal pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis) ir tikrinama valstybės ir (ar) Šiaulių rajono savivaldybės registruose ir (ar) duomenų bazėse, atliekant Nuostatų 27 punkte numatytus patikrinimus;

8.5. pareiškėjas nevykdo veiklų, nurodytų Nuostatų 10.2 papunktyje;

8.6. prašyme nurodytos išlaidos nepatenka į Nuostatų 15 punkte nurodytas netinkamas finansuoti išlaidas;

8.7. informacija apie pareiškėjo pateiktą prašymą (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas arba verslo liudijimo numeris ar individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (jei pareiškėjas fizinis asmuo), pagrindinė vykdoma veikla, kuriai prašoma lėšų iš Programos, veiklos vykdymo adresas, prašoma Programos lėšų suma ir skirta Programos lėšų suma) būtų skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje;

8.8. pareiškėjui yra žinoma, kad suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, nustatyta tvarka.

 

9. Pridedami dokumentai

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

.....

 

 

 

 

 

____________________                    ____________________        ______________________

(pareigos)                                                     (parašas)                               (vardas,  pavardė)

A. V.

 

 

________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-53, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-18, i. k. 2022-02950

Nr. T-16, 2023-01-31, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01817

 

part_9b600c0e414e4a59ad8b69799380b5a2_end


 

Šiaulių  rajono smulkiojo ir vidutinio verslo

plėtros rėmimo programos nuostatų

2 priedas

 

(Pavyzdinė Programos lėšų naudojimo sutartis)

 

20.... M. ŠIAULIŲ RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20....m. ..................    d. Nr. .............

Šiauliai

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus .............................., veikiančio pagal .........................................., ir .............................. (toliau – Institucija), atstovaujama ......................................, veikiančio (-ios) pagal .....................................,  toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis):

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi ......................................, skiria Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) lėšas Institucijai pagal Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatus (toliau – Nuostatai) priemonei ................................ (toliau – Priemonė) įgyvendinti.     

2. Institucija įsipareigoja įgyvendinti Priemonę, naudodama Programos lėšas pagal Nuostatuose numatytą paskirtį.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Institucija įsipareigoja:

3.1. iki Sutarties pasirašymo dienos pateikti Savivaldybės administracijai tvirtinti sąmatą (forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206), pasirašytą elektroniniu parašu Institucijos vadovo ir asmens, parengusio sąmatą, Sutarties projekto 4.1 punkte nurodytai lėšų sumai, kuri paskirstyta pagal ketvirčius ir pagal išlaidų straipsnius;

3.2. naudoti skirtas Programos lėšas Sutarties 1 punkte nurodytai Priemonei vykdyti, laikydamasi galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

3.3. Savivaldybės administracijos reikalavimu pateikti jai visą informaciją apie Priemonės įvykdymo eigą;

3.4. Savivaldybės administracijai pateikti dokumentus, susijusius su Priemonės įgyvendinimu: 

3.4.1. pateikti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui ataskaitą ir Priemonės įgyvendinimą patvirtinančių dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas, patvirtintas kopijas (sąskaitas faktūras, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, mokėjimo pavedimų kopijas ir kitus apskaitos dokumentus, turinčius rekvizitus, nustatytus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme);

3.4.2. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464) – iki einamųjų metų gruodžio 20 d.;

3.5. Priemonei vykdyti skirtas, bet nepanaudotas Programos lėšas grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki 20...... m. gruodžio 20 d.;

3.6. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

3.7. ne pagal Sutarties 1 punkte nurodytą tikslinę paskirtį ir nesilaikant Sutarties sąlygų panaudotas Programos lėšas nedelsdama grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą Nr....................;

3.8. nedelsdama raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie rekvizitų pakeitimus.

4. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

4.1. finansuoti Sutarties 1 punkte nurodytą Priemonę, jai skirdama .............................. Eur (..................................... Eur .................. ct), pervesdama Programos lėšas į Institucijos sąskaitą Nr....................;

4.2. pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų arba esant kitokių trūkumų, pranešti apie juos Institucijai per 3 darbo dienas.

5. Savivaldybės administracija turi teisę:

5.1. reikalauti, kad Institucija pateiktų Savivaldybės administracijai duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.2. reikalauti patikslinti Sutarties 3.3 papunktyje nurodytus dokumentus;

5.3. kontroliuoti pagal Sutartį skirtų Programos lėšų tikslinį panaudojimą;

5.4. reikalauti grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą pagal Sutartį Institucijai pervestą Programos lėšų sumą, jeigu Institucija laiku nepateikia Savivaldybės administracijai Sutarties 3.3 papunktyje nurodytų dokumentų.

 

III SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

7. Sutartis gali būti nutraukta:

7.1. Šalių susitarimu;

7.2. pasibaigus Sutarties teisiniam pagrindui (pasikeitus sąlygoms, iškėlus Institucijos bankrotą);

7.3. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų arba iš esmės juos pažeidžia, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai prieš dešimt kalendorinių dienų pranešdama kitai Šaliai, nurodydama priežastis.

 

IV SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

8. Sutartis laikoma įvykdyta, Institucijai skirtas Programos lėšas tinkamai panaudojus ir pateikus Savivaldybės administracijai visus Sutarties 3.4 papunktyje nurodytus dokumentus arba Priemonei nepanaudotas ar netinkamai panaudotas Programos lėšas grąžinus į Savivaldybės administracijos sąskaitą  Nr..........

9. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami Šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

10. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

11. Ginčai dėl Sutarties sprendžiami Šalių derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

V SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

 

Savivaldybės administracija

Institucija

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

 

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

 

Kodas 188726051

 

Tel. (8 41) 596 642

 

A. s. LT74 4010 0442 0001 0101

 

„Luminor Bank“, AS bankas, banko kodas 40100

 

 

 

__________________________________

(parašas)              A. V.

 

 

__________________________________

(parašas)              A. V.

 

 

Savivaldybės administracijos atstovas, atsakingas už Sutarties sudarymą ir  vykdymą:

................................................................................................................................................

(pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)

 

Institucijos atstovas, atsakingas už Sutarties įvykdymą:

................................................................................................................................................

(pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)

 

 

 

______________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-53, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-18, i. k. 2022-02950

Nr. T-16, 2023-01-31, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01817

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-352, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24294

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-53, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-18, i. k. 2022-02950

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-16, 2023-01-31, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01817

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-118, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05713

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-206, 2023-06-13, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11834

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_9ba15b7076674855b4db6d7e8281a68d_end