Suvestinė redakcija nuo 2020-12-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01328

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ IR JŲ VEIKLOS BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 29 d. Nr. V-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.1 papunkčiu:

1T v i r t i n u  pridedamas Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles (toliau – Taisyklės).

2Neteko galios nuo 2018-07-28.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

 

3Neteko galios nuo 2018-07-28.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

 

4N u r o d a u,  kad pažyma, patvirtinanti buvimo Lietuvos mokslo tarybos ekspertu faktą, asmens prašymu išduodama tais atvejais, jei jis, kaip Tarybos mokslo (meno) ekspertas ar ekspertas praktikas, yra atlikęs bent vieną ekspertinį vertinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

 

5. P a v e d u  Tarybos Mokslo fondo Mokslo politikos ir analizės skyriui parengti Taisyklių 6 punkte nurodytą Ekspertų duomenų bazės administravimo tvarkos aprašą iki 2018 m. gegužės 1 d.

6. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ IR JŲ VEIKLOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų tipus, tapimo Tarybos ekspertu tvarką ir reikalavimus Tarybos ekspertams, ekspertų komisijos sudarymo, jos narių veiklos ir ekspertinio darbo principus, taip pat apmokėjimo už ekspertinį darbą nuostatas.

2. Taryba, vykdydama Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose nurodytas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklų, doktorantūrų vertinimo ir kitas ekspertinio vertinimo funkcijas, pasitelkia ekspertų komisijas ar pavienius ekspertus.

 

II SKYRIUS

TARYBOS EKSPERTŲ TIPAI IR EKSPERTŲ DUOMENŲ BAZĖ

 

3. Pagal reikalavimų ekspertams pobūdį ir atliekamas funkcijas Tarybos ekspertai skirstomi į tris tipus:

3.1. mokslo (meno) ekspertus,

3.2. ekspertus praktikus,

3.3. specialistus.

4. Asmuo, norintis tapti Tarybos ekspertu, turi pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos prašymą Tarybos administruojamoje Ekspertų duomenų bazėje (toliau – EDB).

5. EDB kaupiami ir tvarkomi prašymus pateikusių asmenų asmens ir kontaktiniai duomenys, duomenys apskaitai ar darbo santykiams įteisinti, duomenys apie asmens ekspertines kompetencijas, darbovietes, taip pat apie ekspertinę veiklą Taryboje, Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimo (toliau – pasižadėjimas) kopijos ir kita informacija.

6. EDB administravimo tvarka, taip pat galimi Tarybos ekspertų statusai EDB ir kita yra nustatyta Tarybos pirmininko patvirtintame Ekspertų duomenų bazės administravimo tvarkos apraše.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI TARYBOS EKSPERTAMS IR ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TARYBOS MOKSLO (MENO) EKSPERTAI

 

7. Humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo ekspertui taikomi šie minimalūs reikalavimai:

7.1. būti paskelbusiam ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba būti paskelbusiam ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;

7.2. per paskutinius penkerius metus būti paskelbusiam reikšmingų tarptautinių publikacijų;

7.3. per paskutinius penkerius metus turėti ekspertinio darbo patirties ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams patirties ir (arba) tarptautinės patirties.

8. Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų sričių mokslo ekspertui taikomi šie minimalūs reikalavimai:

8.1. būti paskelbusiam ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science;

8.2. per paskutinius penkerius metus būti paskelbusiam reikšmingų tarptautinių publikacijų;

8.3. per paskutinius penkerius metus turėti ekspertinio darbo patirties ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams patirties ir (arba) tarptautinės patirties.

9. Meno ekspertui taikomas minimalus reikalavimas būti pripažintu menininku – kūrėju arba meno kūrinių atlikėju, sukūrusiu (atlikusiu) ypač reikšmingų meno (kultūros) kūrinių, pelniusių platų Lietuvos ir (arba) užsienio visuomenės ir meno specialistų pripažinimą ir įvertintų prestižinėmis tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais, arba (ir) būti išugdžiusiu pasižymėjusių menininkų.

10. Asmenų, norinčių tapti Tarybos mokslo (meno) ekspertais, prašymai svarstomi Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų arba (ir) Gamtos ir technikos mokslų komitete (toliau – Komitetas) pagal kompetenciją.

11. Jei Komiteto sprendimu asmuo atitinka Tarybos mokslo (meno) ekspertui taikomus reikalavimus, jam suteikiamas kandidato į mokslo (meno) ekspertus statusas. Asmens, pakartotinai pateikusio prašymą pripažinti jį kandidatu į Tarybos ekspertus, prašymas svarstomas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Komiteto ankstesnio neigiamo sprendimo priėmimo dienos.

12. Tarybos eksperto statusas suteikiamas:

12.1. asmeniui, turinčiam kandidato į mokslo (meno) ekspertus statusą ir atlikusiam bent vieną ekspertinį vertinimą;

12.2Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintiems Tarybos pirmininkui, jo pavaduotojams;

12.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems Komitetų nariams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

 

13. Tarybos kviečiami atlikti ekspertinį darbą asmenys, kuriems yra suteiktas kandidato į mokslo (meno) ekspertus ar eksperto statusas, turi atitikti Tarybos mokslo (meno) ekspertui taikomus reikalavimus, todėl turėtų nuolat, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai, atnaujinti EDB savo pateiktus duomenis, nurodydami per pastaruosius metus paskelbtas reikšmingas tarptautines publikacijas bei sukauptą ekspertinio darbo ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams ir (arba) tarptautinę patirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

 

ANTRASIS SKIRSNIS

EKSPERTAI PRAKTIKAI

 

14. Ekspertas praktikas turi būti pripažintas savo srities specialistas ir atitikti bent vieną iš šių minimalių reikalavimų:

14.1. turėti darbo patirties įmonėje ar įstaigoje, vykdančioje MTEP ir (ar) inovacinės veiklos darbus;

14.2. turėti vadybinio darbo patirties mokslo ir studijų institucijoje;

14.3. turėti viešojo administravimo patirties su mokslu ar studijomis susijusioje srityje;

14.4. turėti vadybinio darbo patirties mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo srityje.

15. Eksperto praktiko (asmens, pateikusio prašymą tapti ekspertu praktiku) atitiktis bent vienam reikalavimui, nurodytam Taisyklių 14 punkte, įvertinamas svarstant jo įtraukimą į sudaromą ekspertų komisiją (skyrimą pavieniu ekspertu).

16. Ekspertui praktikui, atlikusiam bent vieną ekspertinį vertinimą, suteikiamas Tarybos eksperto statusas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SPECIALISTAI

 

17. Specialistas – tai asmuo, deleguotas Lietuvos viešojo administravimo institucijos Taisyklių 2 punkte nurodytoms Tarybos funkcijoms atlikti.

18. Specialistas laikomas Tarybos ekspertu, kol jo neatšaukia (nepakeičia) delegavusi Lietuvos viešojo administravimo institucija arba kol pasibaigia ekspertų komisijos, į kurią jis buvo deleguotas, įgaliojimai ar jos (pavienio eksperto) darbas.

 

IV SKYRIUS

EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO PRINCIPAI

 

19. Sudarant ekspertų komisiją (parenkant pavienį ekspertą):

19.1. nustatoma, kokių ekspertinių kompetencijų reikia, kad vertinamasis objektas būtų įvertintas kokybiškai;

19.2. atsižvelgiama į tai, ar Tarybos ekspertas (kandidatas į mokslo (meno) ekspertus) turi gretimų kompetencijų, kurios tiesiogiai nėra susijusios su vertinamuoju objektu ir jam įvertinti skirta užduotimi, bet gali būti naudingos atliekant ekspertinį darbą;

19.3 siekiama, kad ekspertinis darbas nesukeltų interesų konflikto.

20. Tarybos pirmininko patvirtintuose ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi ekspertų komisijos sudarymo (pavienio eksperto paskyrimo) principai.

21. Kai įvertinimui atlikti ir išvadoms pateikti reikia vieno Komiteto kompetencijai priklausančių mokslo sričių ekspertų, ekspertų komisiją sudaro arba pavienį ekspertą skiria Komitetas pagal kompetenciją iš mokslo (meno) ekspertų (kandidatų į mokslo (meno) ekspertus) ir, jei reikia ar tai numatyta kituose teisės aktuose – iš ekspertų praktikų ir (ar) specialistų. Komiteto sudarytos ekspertų komisijos sudėtį ar pavienį ekspertą tvirtina Tarybos pirmininkas.

22. Kai įvertinimui atlikti ir išvadoms pateikti reikia abiejų Komitetų kompetencijai priklausančių mokslo sričių ekspertų, ekspertų komisiją (pavienius ekspertus), atsižvelgdamas į Komitetų siūlymus dėl komisijos narių (pavienių ekspertų), sudaro (paskiria) Tarybos pirmininkas, jei reikia, papildydamas ją ekspertais praktikais ir (ar) specialistais.

23. Užduotį ekspertų komisijai ar pavieniam ekspertui įvertinti vertinamąjį objektą skiria komisiją sudaręs (pavienį ekspertą paskyręs) Komitetas ar Tarybos pirmininkas. Vertinamasis objektas gali būti:

23.1. MTEP konkursinio finansavimo srities objektas (paprastai – paraiška ar projekto ataskaita; toliau – konkursinis objektas);

23.2. objektas, kuris nepriskiriamas konkursinio finansavimo sričiai (toliau – nekonkursinis objektas).

24. Ekspertų komisiją sudaręs Komitetas ar Tarybos pirmininkas, ekspertų komisijos vadovo prašymu, gali paskirti papildomą ekspertą konkrečiam vertinamajam objektui įvertinti, jei ekspertinio vertinimo metu atsiranda tokia būtinybė (vertinant tarpdalykines paraiškas, tokių projektų ataskaitas ar kita).

 

V SKYRIUS

EKSPERTŲ KOMISIJOS NARIŲ VEIKLOS PRINCIPAI

 

25. Ekspertų komisijos narys ar pavienis ekspertas, atlikdamas jam pavestą darbą, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

25.1. profesionalumo – turi vertinti savo ir susijusių mokslo (meno) interesų krypčių (veiklos sričių) vertinamuosius objektus, darydamas tai labai atsakingai, atsižvelgdamas į naujausius šių krypčių pasiekimus; privalo nešališkai įvertinti vykdytojų grupės kompetenciją ir patirtį, objektyviai nustatyti vertinamojo objekto vertę;

25.2. nešališkumo – reikšdamas nuomonę ar siūlydamas sprendimą, turi remtis objektyviais kriterijais, bet ne asmeniškumais, nesivadovauti išankstine nuostata (teigiama arba neigiama) apie vertinamąjį objektą ar pareiškėjus;

25.3konfidencialumo – visa su ekspertiniu vertinimu susijusi medžiaga gali būti naudojama tik vertinimo ir jo tobulinimo tikslams; negali būti atskleidžiamos ekspertų komisijos narių nuomonės, pareikštos priimant ekspertinio vertinimo sprendimus, taip pat dalis ar visi vertinimo rezultatai;

25.4. sąžiningumo – vadovautis sąžine, jausti atsakomybę už paskirtą darbą, remtis tiesos siekimo idealais; garbingai elgtis vertinamųjų ir ekspertų komisijos narių bei kitų kolegų atžvilgiu;

25.5. skaidrumo – vadovautis iš anksto viešai paskelbtais galiojančiais teisės aktais, vertinimą atlikti pagal nustatytas procedūras; siekti, kad atliktu vertinimu būtų pasitikima; pateikti aiškias ir pagrįstas išvadas dėl vertinamojo objekto;

25.6. lygybės – ekspertiniam vertinimui negali turėti įtakos pareiškėjų lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija, jeigu ekspertų komisijos nariams ar pavieniam ekspertui tai yra žinoma.

26. Ekspertų komisijos narys ar pavienis ekspertas negali atstovauti mokslo ir studijų institucijų ar verslo interesams, sureikšminti ar sumenkinti kurios nors mokslo krypties ar šakos pasiekimų ir svarbos, turi vadovautis tik savo kompetencija, pavestą darbą privalo atlikti korektiškai ir laiku. Ekspertų komisijos narys turi išlikti anonimiškas ir saugoti kitų komisijos narių anonimiškumą; jei kiti teisės aktai nenumato kitaip, jis turi gerbti ir saugoti vertinamojo objekto autorių teises ir intelektinę nuosavybę.

27. Kiekvienas ekspertų komisijos narys, laikydamasis Taisyklių 25 punkte išvardytų principų, santykius ekspertų komisijoje grindžia geranoriškumu, pagarba, kolegiškumu, pakantumu kito nuomonei.

28. Ekspertų komisijos vadovas užtikrina, kad ekspertų komisijoje būtų laikomasi aukščiau išvardytų veiklos principų. Pavienis ekspertas laikosi aukščiau išvardytų ekspertų komisijos nario veiklos principų tiek, kiek jie taikomi asmeniui.

29. Kiekvienas ekspertų komisijos narys arba pavienis ekspertas prieš pradėdamas ekspertinį darbą Taryboje turi būti pasirašęs pasižadėjimą pagal formą, pateiktą Taisyklių priede.

 

VI SKYRIUS

EKSPERTINIO DARBO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

30. Priklausomai nuo vertinamojo objekto ekspertinis vertinimas organizuojamas vadovaujantis atitinkamais Tarybos ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

31. Ekspertų komisijos, vertinančios konkursinį objektą (taip pat daugiau kaip vieno pavienio eksperto, vertinančio tą patį vertinamąjį objektą) darbą sudaro individualus ir grupinis vertinamojo objekto vertinimas. Kai objektą vertina vienas pavienis ekspertas, atliekamas tik individualus vertinimas, jei Tarybos ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nenurodyta kitaip.

32. Paprastai tiek vertinant individualiai, tiek vertinant komisijoje vertinamasis objektas įvertinamas pagal nustatytus vertinimo kriterijus naudojant tą pačią vertinimo formą. Vertinant nekonkursinį objektą vertinimo formos gali ir nebūti.

 

VII SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ EKSPERTINĮ DARBĄ

 

33. Su patvirtinta (sudaryta) ekspertų komisija ar paskirtu pavieniu ekspertu sudaroma autorinė sutartis. Papildomas ekspertas paprastai prisijungia prie vykdomos autorinės sutarties.

34. Ekspertų komisijos (pavienio ar papildomo eksperto), vertinusios konkursinį objektą, autorinis atlyginimas ir šio atlyginimo dalis kiekvienam ekspertų komisijos nariui nustatomi vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertų apmokėjimo tvarkos aprašu.

35. Ekspertų komisijos nariui (pavieniam ekspertui) specialistui, kuris susaistytas darbo santykiais su jį delegavusia Lietuvos viešojo administravimo institucija, autorinis atlyginimas nemokamas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Taryba šių Taisyklių nuostatas gali taikyti ir sudarydama kitas ekspertinę veiklą Taryboje atliekančias grupes, numatytas Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose: vykdymo grupes, specializuotus komitetus ar darbo grupes, nuolatines komisijas ar darbo grupes.

37. Siekiant gerinti ekspertinio darbo kokybę eksperto darbas yra vertinamas. Tai atliekama pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą, visi įvertinimai kaupiami EDB.

38. Ekspertinio darbo kokybę Taryboje užtikrina Komitetai pagal kompetenciją ir Tarybos pirmininkas.

39. Kiekvieno ekspertų komisijos nario ekspertinį darbą įvertina komisijos vadovas. Komisijos vadovo ir pavienio eksperto darbą įvertina Komitetas pagal kompetenciją, o Taisyklių 22 punkte nurodytu atveju – Tarybos pirmininkas, jei reikia, pasitelkęs Komitetą pagal kompetenciją.

40. Taryba, iš kitų institucijų gavusi prašymą pasiūlyti ekspertų, jų kandidatūras siūlo iš Tarybos mokslo (meno) ekspertų (kandidatų į mokslo (meno) ekspertus). Asmuo, teikdamas duomenis EDB, gali duoti savo sutikimą būti pasiūlytam ekspertu kitoms institucijoms be atskiro kreipimosi į jį.

41. Taryba kiekvienų nelyginių metų pirmąjį ketvirtį svetainėje www.lmt.lt skelbia mokslo (meno) ekspertų ir ekspertų praktikų, atlikusių konkursinių objektų ekspertinį vertinimą per paskutinius dvejus kalendorinius metus, t. y, baigusių ekspertinį vertinimą ne anksčiau kaip priešpaskutinių nelyginių metų pirmą dieną ir ne vėliau kaip lyginių metų paskutinę dieną, sąrašą. Sąraše ekspertų pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka, nurodant ir eksperto vardo (-ų) pirmąją (-ąsias) raidę (-es). Papildomai Taryba gali skelbti ekspertų sąrašą kitomis sąlygomis, negu nustatyta šiame punkte, jeigu tai numato kiti teisės aktai.

42. Tarybos ekspertas, nesilaikęs Taisyklėse išvardytų ekspertų komisijos nario veiklos principų ar nepranešęs apie interesų konfliktą ir tuo pažeidęs pasirašytą pasižadėjimą (Taisyklių 29 punktas), Komiteto sprendimu išbraukiamas iš Tarybos ekspertų ir negali pretenduoti vėl juo tapti trejus metus nuo Komiteto sprendimo priėmimo dienos.

43. Tarybos ekspertas (kandidatas į mokslo (meno) ekspertus), įsiteisėjusiais Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) sprendimais ar dėl Kontrolieriaus sprendimo priimtais ir įsiteisėjusiais teismo sprendimais pripažintas pažeidęs akademinę etiką ir jei pažeidimas atitinka Kontrolieriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ patvirtintų Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo 17 punkte nurodytas grubiausias akademinės etikos principus pažeidžiančias elgesio formas, išbraukiamas iš Tarybos ekspertų (kandidatų į mokslo (meno) ekspertus) ir negali pretenduoti vėl juo tapti penkerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

Nr. V-671, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28786

 

________________________

 

Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų

veiklos bendrųjų taisyklių

priedas

 

(Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimo forma)

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTO PASIŽADĖJIMAS

 

20... m. . . . . . . . . . . . . . . mėn. . . . d.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vietovės pavadinimas)

 

Aš, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(Vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas)

 

būdamas Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisijos nariu (pavieniu ekspertu) pasižadu ir įsipareigoju laikytis žemiau išvardytų nešališkumo, konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų:

a) reikšdamas nuomonę ar siūlydamas sprendimą, remtis tik objektyviais kriterijais, bet ne asmeniškumais, išankstinėmis nuostatomis (teigiamomis arba neigiamomis) apie vertinamąjį objektą ar projekto vykdytojus;

b) visą su ekspertiniu vertinimu susijusią medžiagą naudoti tik vertinimo ir jo tobulinimo tikslams; neatskleisti ekspertų komisijos narių nuomonių, pareikštų priimant ekspertinio vertinimo sprendimus, taip pat dalies ar visų vertinimo rezultatų;

c) vadovautis sąžine, vertinant jausti atsakomybę už paskirtą darbą, remtis tiesos siekimo idealais ir pareiškėjų, ekspertų komisijos narių ir kitų kolegų atžvilgiu elgtis garbingai;

d) vadovautis iš anksto viešai paskelbtais galiojančiais teisės aktais, vertinimą atlikti pagal aiškiai apibrėžtas procedūras; parengti aiškias ir pagrįstas išvadas dėl vertinamojo objekto; išsamiai ir atidžiai išnagrinėti pareiškėjo pateiktus pastebėjimus dėl įvertinimo ir, jei būtina, pataisyti vertinamojo objekto įvertinimą.

Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

1) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, susijęs su manimi santuokos, giminystės ar svainystės ryšiais, t. y. sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai); mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), seneliai, broliai ir seserys, jų sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai), pusbroliai ir pusseserės, jų sutuoktiniai;

2) esu pateikęs prašymą (kaip projekto vadovas ar vykdytojas) dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties, konkuruojančios dėl tų pačių lėšų dalies, konkurse;

3) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, yra tyrėjas, susijęs su manimi tiesioginio arba vieno ar dviejų aukštesnių lygių netiesioginio administracinio pavaldumo ryšiais bent viename juridiniame asmenyje;

4) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, yra tyrėjas, dirbantis su manimi bent vieno juridinio asmens tame pačiame smulkiausiame administraciniame vienete;

5) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, su manimi yra ne senesnių kaip dešimties metų, skaičiuojant metų tikslumu, mokslinės veiklos rezultatų bendraautorius;

6) asmuo, kuris turi interesą dėl objekto įvertinimo, per paskutinius penkerius metus su manimi vykdo (vykdė) bendrą projektą;

ar esant kitoms aplinkybėms, neišvardytoms 1–6 punktuose ir galinčioms sukelti interesų konfliktą,

įsipareigoju nedelsdamas apie tai raštu pranešti ekspertų komisijos ar pavienio eksperto darbą organizuojančiam asmeniui ir nedalyvauti svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Parašas)                                                                                                    (Vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-394, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12532

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-671, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28786

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo